Stöd för samarbeten

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Aktuell utlysning

Länsstyrelsen i Västmanland län utlyser, inom ramen för den strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik, 1 500 000 kronor för samarbetsprojekt som syftar till att förstärka förutsättningarna för biologisk mångfald, genom att anlägga blommande ytor och andra småbiotoper i slättlandskapet.

Stödet kan sökas mellan 20 maj och 31 augusti 2024. Ansökningar som kommer in efter ansökningsperioden kommer inte att beviljas stöd

För mer information om utlysningen, kontakta Indi Persson eller Jennie Sohlberg landsbygd.vastmanland@lansstyrelsen.se

Syfte för projektet

Projektet ska resultera i nyanläggningar av småbiotoper och blommande ytor. Växterna som planteras/sås ska vara naturligt hemmahörande i området. Exempel på tänkbara småbiotoper är lähäck, skalbaggsås, blommande träd, flerårig ängsremsa och sandblotta.

Åtgärderna ska göras i slättlandskapet, på mark utanför skogsundantaget, i Västmanlands län, se mark markerat med rött i kartan.

Karta över områden där åtgärder kan göras Pdf, 85.4 kB.

Det är viktigt att tänka på att det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att kontrollera om din investering kan påverka naturområden som är skyddade enligt miljöbalken. Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd.

Samarbetsprojekt

Med samarbetsprojekt avses att den som söker stöd ska ha minst en partner som sökanden ingått en skriftlig samarbetsöverenskommelse med. Det ska finnas en gemensam nytta för båda parter att medverka i projektet. Den skriftliga samarbetsöverenskommelsen mellan projektägaren och varje samarbetspart ska bifogas med ansökan.

Allmän information om stödet, villkor som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket. Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Samarbeten - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Vilka utgifter kan du få stöd för?

 • Lön för personal inklusive lönekostnadspåslag (fastslagen schablon på 44,31 procent)
 • Indirekta kostnader, fastslagen schablon på 15 procent
 • Eget arbete, max 340 kronor per timme
 • Köp av externa tjänster. Samarbetspartners kan inte köpa tjänster av varandra
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, såsom tryckning av material, mindre utrusning, möteslokaler och resor
 • Anläggningar inklusive fasta inventarier (5-års regel)
 • Material

Kostnaderna ska tydligt vara kopplade till aktiviteterna i projektet. Du ska fylla i en budgetmall och bifoga ansökan. I budgetmallen ska du ange och beskriva de utgifter som du bedömer att projektet kommer att ha. Du kan tillexempel inte budgetera för oförutsedda utgifter.

Budgetmall – Projektstöd (Strategisk plan 2023–2027) - Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Godkända utgifter för projektet måste uppgå till minst 200 000 kronor. Budgeten som stödet grundas på ska vara rimlig i förhållande till det syfte och mål som ska uppnås. Projektstöd lämnas med 100 %.

Totalt finns inom utlysningen 1 500 000 kronor att fördela.

Hur ansöker jag?

Ansökan lämnas in i e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats. Utlysningen är öppen för ansökningar från 2024-05-20 fram till 2024-08-31 då utlysningen stänger.

E-tjänst för att söka projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

 1. Logga in med BankID, gå till ”E-tjänster inom Mina sidor”
 2. Välj Projekt, investerings- och företagsstöd”
 3. Under punkt 3 ”Välj stöd” ska du välja ”Samarbete”
 4. Under punkt 4 ”Komplettera med rätt inriktning” ska du välja ”Samarbete” och därefter ”Miljö och klimat" och sedan ”Förstärka förutsättningar för biologisk mångfald”.

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt.

Fullmakt för e-tjänster hos Jordbruksverket - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Kommande utlysningar

Inga utlysningar är planerade.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss