Betesförmedling

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur? Söker du vallfoder eller har grovfoder att erbjuda? Då kan Länsstyrelsen hjälpa till att förmedla kontakt för ett utbyte.

En flock med kor och kalvar i en beteshage.

Foto: Ylva Granath.

Skötseln av betesmarker och slåtterängar är viktig för den biologiska mångfalden och för landskapsbilden. De har också kulturhistoriska värden som går förlorade om skötseln upphör. Även foderbrist kan minska om fler betesmarker betas och odlade vallar skördas till vinterfoder.

Använd vår betesförmedling

Betes- och vallförmedlingen går till så här:

 1. Du som djur- eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller marker genom Länsstyrelsens webbformulär.
 2. Länsstyrelsen tar kontakt med dig om vi får information om djur- eller markägare som motsvarar dina önskemål.
 3. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete och hur avtalet ska se ut.
 4. Det går bra att vända sig till betesförmedlingen igen för att få nya förslag.

Observera att det kan dröja ett tag att få svar eftersom vi behöver få in förfrågningar från andra som matchar dina önskemål tillräckligt väl.

Avtal

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkoren. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal, men vi listar ett antal tips här. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva betesavtal och du kan även hitta mallar genom att söka på internet.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om:

 • mellan vilka parter det gäller och för vilka marker avtalet upprättas,
 • hur länge avtalet gäller,
 • hur lång uppsägningstiden är,
 • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
 • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls. På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd eller annat som ska skyddas,
 • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning på marken,
 • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren,
 • djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren (gäller ej hästar),
 • om det ingår tillgång till stall eller inte,
 • vem som står som ansvarig om djur skadas eller orsakar skada.
Europeiska jordbruksfonden

Betesförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss