Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi erbjuder kompetensutveckling och rådgivning inom olika områden.

Vilka företag är målgrupp för aktiviteterna?

Aktiviteterna vänder sig till dig som har ett landsbygdsföretag inom lantbruks- och trädgårdsnäringen. Inom satsningen "Smakrik och blomstrande besöksnäring" är målgruppen besöksföretag på landsbygden.

Kostar det någonting att vara med på aktiviteterna?

Kurser, fältvandringar, enskild rådgivning med mera inom Ekologiskt produktion, Ett rikt odlingslandskap och Greppa Näringen är i de flesta fall gratis. Det du äter på aktiviteterna får du betala själv.

Vi har kurser och rådgivning inom dessa områden

Har du funderat på hur du kan minska ditt lantbruksföretags miljöpåverkan utan att äventyra gårdens produktion och lönsamhet? Då är Greppa Näringen någonting för dig!

Inom Greppa Näringen erbjuder vi lantbrukare kostnadsfri individuell rådgivning om hushållning av växtnäring, hantering av växtskyddsmedel, minskad klimatpåverkan med mera. I dagsläget är cirka 130 företag aktiva rådgivningsmedlemmar och tar del av den gårdsbaserade rådgivningen.

Målgrupp för rådgivningen

Rådgivningen riktar sig i första hand till företag som har mer än 25 djurenheter eller över 50 hektar åkermark. Vi prioriterar rådgivningen till avrinningsområden i länet som inte uppnår god ekologisk eller kemisk status enligt Vattenförvaltningen.

Rådgivningsföretag

Den enskilda rådgivningen inom Greppa Näringen görs av aktörer vi har avtal med. Ta gärna kontakt med en rådgivare för att boka in ett besök.

Varför ska jag gå med i Greppa Näringen?

Greppa Näringen är ett rådgivningsprojekt som kan hjälpa dig med tips och råd och en analys av hur miljöpåverkan på ditt företag kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt. Rådgivningen är frivillig och kostnadsfri för dig. Det är du och rådgivaren som kommer överens inom vilka områden du vill ha rådgivning. Med hjälp av olika nyckeltal får du en bra uppfattning om hur olika åtgärder kan leda till ökat utnyttjande av gårdens resurser och därmed bidra till både sänkta kostnader, ökad lönsamhet och mindre förluster till miljön.

Inom länet uppnår en del sjöar och vattendrag inte God status enligt Vattendirektivet. I områden med en stor andel jordbruksmark beror detta ofta delvis på övergödning (höga fosforhalter). Om du går med i Greppa Näringen kan du få hjälp med hur du kan bidra till minskad övergödning av vattendrag och sjöar i din närmiljö.

Växtnäring, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Rekommendationer för gödsling och kalkning, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Gunnel Wikander

E-post: gunnel.wikander@lansstyrelsen.se

Telefon: 010–224 93 74

Vi erbjuder gratis kurser, fältvandringar och rådgivning om naturvård och kulturmiljövärden för dig som är lantbrukare (inkl familjemedlemmar) eller arbetar inom lantbruksverksamhet (jord, skog, trädgård).

Aktuella kurser och fältvandringar hittar du i kalendern

Kontakta oss om du är intresserad av rådgivning om:

 • Slåtter- och naturbetesmarker
 • Våtmarker och småvatten
 • Trädvård och friställning av träd
 • Stenmurar och gärdesgårdar
 • Hur du gynnar vilda pollinerare och fåglar
 • Trädgårdshistoria och byggnadsvård

Rådgivningen sker på din gård/arbetsplats. Du får en skriftlig dokumentation efter mötet som beskriver vad ni kom fram till kring skötselåtgärder.

Skötsel av ängs- och betesmarker

Vill du låta dina djur beta på naturbetesmarker istället för på vall? Vill du veta mer om bränning och slåtter som metoder för att hålla dina ängs- och betesmarker öppna? Vill du få kontakt med andra djurhållare eller markägare för att skapa samverkan kring naturbete? Vill du låta dina djur beta på kommunens mark?

För att hindra att betesmarker växer igen, arbetar Länsstyrelsen för att skapa förutsättningar och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker. Hör gärna av dig om du är intresserad av dessa frågor och vill söka stöd. Anmäl dig också till vår betesförmedling!

Betesförmedling i Västmanland

Kontakta oss

Emelie Uddenberg
Projektledare för Ett rikt odlingslandskap
E-post: emelie.uddenberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010–224 92 93

Inom ekologisk produktion ska energi, mark och vatten användas på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och god djurvälfärd är andra ledstjärnor. Ekologiskt hållna djur får också vara ute mer än konventionellt hållna djur och större hänsyn ska tas till deras naturliga beteende. Det är inte tillåtet att använda handelsgödsel eller kemiska växtskyddsmedel. I stället är det viktigt med en varierad växtföljd och odling av kvävesamlande grödor.

Ekologisk produktion, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Krav på utsäde i ekologisk produktion, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vi ordnar kurser, fältvandringar, studiecirklar och studieresor om ekologisk odling, djurhållning och grönsaksodling.

Aktuella aktiviteter hittar du i kalendern

Ekologisk växtodling, produktion av nöt och lamm

Du kan gratis få enskild rådgivning om omläggning till ekologisk produktion. En omläggningsplan kan omfatta till exempel:

 • förslag till växtföljd med  hänsyn till skadegörare, ogräs eller marknad,
 • strategier för själva omläggningen,
 • övergripande foderstater,
 • förslag på uppfödningsmodeller,
 • förkalkyler,
 • hur du får bukt med besvärliga ogräs.

Du kan också få rådgivning om du vill utveckla din befintliga ekologiska produktion eller få hjälp med lösningar på specifika problem i din eko-produktion.

Vänd dig till någon av dessa rådgivningsföretag:

Ekologisk mjölk- och nötköttsproduktion

Lantbruksrådgivning i Väst
Kontakt: Maja-Lena Främling
070-207 51 67, info@lantbruksradivast.se

Ekologisk växtodling

Hushållningssällskapet
Kontakt: Stina Johansson
021-17 77 26, 070-758 20 26,stina.johansson@hushallningssallskapet.se

Växa Sverige
Kontakt: Sofia Werner Hallgren
010-471 03 38, sofia.werner-hallgren@vxa.se

Ekologisk fjäderfäproduktion

Länsstyrelserna i regionen erbjuder kompetensutveckling och rådgivning för dig som vill starta eller utveckla befintlig yrkesmässig ekologisk produktion av fjäderfä.

Producenter som vill lägga om till ekologisk produktion, utöka befintlig ekologisk produktion eller starta ekologisk yrkesmässig produktion av fjäderfä kan få rådgivningar med eget gårdsbesök.

Upphandling av rådgivare pågår, kontakta Åsa Pettersson Länsstyrelsen i Stockholm.

Yrkesmässig produktion av ekologisk potatis, grönsaker, frukt och bär

Länsstyrelserna i regionen erbjuder rådgivning till lantbrukare som vill starta eller utveckla yrkesmässig ekologisk produktion av potatis, grönsaker, frukt och bär.

Upphandling av rådgivare pågår, kontakta Åsa Pettersson Länsstyrelsen i Stockholm.

Ekologisk grönsaksproduktion*

HS Konsult AB: Ylva Andersson

Telefon: 018-56 04 39, 073-336 76 69

E-post: ylva.andersson@hushallningssallskapet.se

Agrodynamik AB: Wijnand Koker

Telefon: 070-562 17 87

E-post: agrodynamik@telia.com

Ekologisk potatis*

Åsa Rölin

Telefon: 079-074 54 24

E-post: asa.rolin@potatiskonsult.se

Ekologisk frukt, bär, perenna grönsaker*

Vår rådgivare är Kirsten Jensen på Länsstyrelsen Västra Götaland men intresseanmälan går genom Åsa Pettersson, Länsstyrelsen Stockholm.

Telefon: 010-223 15 16

E-post: asa.pettersson@lansstyrelsen.se

Skriv gärna kort om dina planer.

Ekologisk mjölk- nötkött- och lammproduktion samt ekologisk fjäderfäproduktion*

Intresseanmälan går genom Åsa Pettersson, Länsstyrelsen Stockholm.

Telefon: 010-223 15 16

E-post: asa.pettersson@lansstyrelsen.se

Skriv gärna kort om dina planer.

Kontakta oss

Gunnel Wikander

E-post: gunnel.wikander@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 93 74

Har du ett besöksföretag på landsbygden i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebro län?

Rådgivning för ett lönsammare företag inom projektet Smakrik och blomstrande besöksnäring.

Nu kan du som lanthandlare ansöka om rådgivning inom nedanstående områden. Rådgivningen kommer att anpassas och fokusera på det som du vill ha hjälp med.

Länsstyrelsen Dalarna leder ett projekt i samverkan med sju län: Uppsala, Örebro, Gävleborg, Västmanland, Värmland och Södermanland. Genom kompetensutveckling med individuellt fokus ska vi stärka lanthandlare som utför kommersiell service på landsbygd, för att på så sätt upprätthålla och utveckla servicen för boende och företag.

Rådgivningen kommer att ske på en lämplig plats bestämd av dig som lanthandlare. Det kan göras med din personalgrupp, individuellt eller tillsammans med andra lanthandlare i grupp. Du bestämmer!

Våra rådgivare är proffs på sitt område och har många års erfarenhet av både rådgivning och arbete inom både lanthandel och ämnesområdena.

Områden där du kan få rådgivning

 • Inköp och distribution – leveranser, sortimentsval, inköpspriser, inköpsvillkor, uppföljning, lokala produkter, snabbmat och analys. 
 • Varuexponering – varors placering, säljande sortiment, inredning, säsongsanpassat sortiment, trycksaker, vad vill kunderna ha?
 • Utveckling och diversifiering – medarbetarroll, ledarskap, upphandlingar, arbetsrätt, catering, marknadsföring, nya marknader/evenemang.
 • Företagsekonomiska analyser – budget- och resultatrapporter, nyckeltal, finansiering, ägarskiften/generationsväxlingar, IT-verktyg, prissättning och rabatter.
 • Energieffektivisering – energikartläggning, regler kring kylmedier, el- och uppvärmningsavtal, ventilationer och armaturer.
 • Nytt sätt för service – nya servicepunkter, nyttja det vi är bra på, butiken som helhet och dess potential.

Kostnad

Du som lanthandlare betalar 30 procent av totalkostnaden medan projektet som medfinansiär kan erbjuda 70 procent vid godkänd ansökan.

Du kan ansöka om rådgivning via nedanstående rådgivare och taxor. Rådgivningen kommer bedrivas av antingen nedanstående kontaktperson eller av denne utsedd och av Länsstyrelsen godkänd underleverantör.

Hur, när och var rådgivningsutbildningen ska gå till bestämmer ni själva i samråd med berörd rådgivare. Observera att med timtaxa menas rådgivning per telefon. Kursmaterial och eventuella kurslokaler tillkommer enligt separata eventuella överenskommelser. Med halvdag avses under fem timmar rådgivning, och heldag avses 5–12 timmar rådgivning.

Spejaren AB, Gordon Krmic, 073–0775001, gordon@spejaren.se
Timtaxa: 264 kr (ordinarie cirkapris 880 kr)
Halvdag: 1739 kr (ordinarie cirkapris 5795 kr)
Heldag: 3885 kr (ordinarie cirkapris 12 950 kr)

TH Energiteknik AB, Fredrik Hennström, 076–3755064, fredrik@thenergiteknik.se
Timtaxa: 222 kr (ordinarie cirkapris 740 kr)
Halvdag: 1620 kr (ordinarie cirkapris 5400 kr)
Heldag: 2790 kr (ordinarie cirkapris 9300 kr)

LMV Konsult AB, Mikael Vestergård, 076–1801085, mikael@lmvkonsult.se
Timtaxa: 255 kr (ordinarie cirkapris 850 kr)
Halvdag: 1170 kr (ordinarie cirkapris 3900 kr)
Heldag: 2250 kr (ordinarie cirkapris 7500 kr)

Kontakt

Kontakta projektledare Wilhelm Kyrk på Länsstyrelsen Dalarna om du har frågor eller för att få ett ansökningsformulär.

Wilhelm Kyrk
E-post: wilhelm.kyrk@lansstyrelsen.se
Telefon: 010–225 05 27      

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Rådgivning inom kommersiell service finansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för 2014-2020.

Vad är målet för aktiviteterna?

Målet för kompetensutvecklingen och rådgivningen är att underlätta för landsbygdsföretagare att arbeta mot miljömålen och att arbeta för en levande landsbygd. Verksamheten består av kurser, enskild rådgivning, fältvandringar, nyhetsbrev, studiecirklar och studieresor med mera med olika teman.

Kan ett företag söka stöd för egen kompetensutveckling?

Du som landsbygdsföretagare kan inte själv söka stöd för egen kompetensutveckling eller rådgivning, däremot kan du ta del av det som andra anordnar.

Vem bekostar aktiviteterna?

Aktiviteterna bekostas av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som finansieras av Europeiska jordbruksfonden och svenska staten.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss