Pantbank

Vill du driva en pantbank? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi har tillsyn över pantbanker och granskar utvecklingen av verksamheten.

Företag som lånar ut pengar mot att en person lämnar in något som pant räknas som pantbank. En pantbank kan bara drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området.

Du ansöker om att starta en pantbank hos Länsstyrelsen. Vi beviljar ansökan om att starta pantbank om vi bedömer att:

 • företaget kan bedrivas som en sund pantbanksverksamhet, och
 • företaget uppfyller kraven i pantbankslagen och penningtvättslagen.

Hur ansöker jag?

Länsstyrelsen Västernorrland har tillsyn över pantbanker i Västernorrlands län och Jämtlands län. Du söker tillstånd i det län där du vill starta din pantbanksverksamhet.

Ansökan skickar du via e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se
eller till Länsstyrelsen Västernorrland, Förvaltningsenheten, 871 86 Härnösand.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansökan ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas, med uppgift om:

 • Företagets firma, organisationsnummer samt postadress till huvudkontoret och andra kontor där ni kommer att driva pantbanksverksamhet.
 • Registreringsbevis, bolagsordning, er senaste verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
 • Namn och postadress för styrelseledamöter, suppleanter och verkställande direktör samt personbevis, konkursbevis och bevis att de inte har förvaltare enligt föräldrabalken.
 • Namn och postadress för aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 10 procent av aktiekapitalet eller rösterna eller för de som har aktier i bolaget och har ett betydande inflytande över företaget.
 • Hur företagets organisation ser ut och hur ni kommer att arbeta för att kraven på verksamheten enligt pantbankslagen uppfylls.
 • Finansieringskalkyl med uppgift om vilka låneavgifter som ni kommer att ta ut.
 • Pantsedelns utformning och vilken text som kommer finnas på den.
 • Hur pantsedel dödas och hur den kan överlåtas.
 • Hur försäljning av outlösta panter kommer att gå till.
 • Hur överskottet vid försäljning kommer att skickas till pantsättaren.
 • Egendoms- och ansvarsförsäkring.
 • Hur ni kommer att rapportera det pantsatt godset till polismyndigheten.
 • Lokal för verksamheten.
 • Hur pantboken ska föras.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 15 900 kronor. Avgiften ska betalas till oss i samband med att du lämnar in din ansökan om att få driva pantbanksverksamhet.

Avgiften betalas till bankgiro 5050-0651. Inbetalningen märks med ”2051 Pantbanksavgift” samt vem avgiften avser.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. En handläggare utreder ditt ärende och fattar beslut. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. Du får beslutet hemskickat.
 4. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Tillsyn och tillsynsavgift

Länsstyrelsen har tillsyn över pantbanker och granskar utvecklingen av verksamheten. I vår tillsyn kontrollerar vi bland annat att ni följer pantbankslagen, penningtvättslagen, penningtvättsförordningen och pantbanksförordningen.

Har du en pantbanksverksamhet ska du betala en årlig tillsynsavgift på 4 000 kronor. Om verksamheten bedrivs på fler än ett kontor, ska tillsynsavgift betalas med 2 400 kronor för varje ytterligare kontor.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss