Samhällsorientering för nyanlända

Länsstyrelsen deltar i utvecklingen av samhällsorienteringen i länet, som har till syfte att underlätta etableringen av nyanlända personer.

Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och vara en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Samhällsorienteringen ska ses som en gemensam bas där kommunernas insatser kompletteras av regioner, statliga myndigheter och andra aktörer.

Mål med samhällsorienteringen

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om:

 • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
 • hur samhället är organiserat
 • praktiskt vardagsliv.

Samhällsorienteringens innehåll

Innehållet i samhällsorienteringen ska utgå från grundläggande aktiviteter i människors vardagsliv fördelat inom åtta block. Innehållet i varje del ska anpassas efter deltagarna och de lokala förutsättningarna.

 • Att komma till Sverige
 • att bo i Sverige
 • att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • att påverka i Sverige
 • att vårda sin hälsa i Sverige
 • att åldras i Sverige
 • individens rättigheter och skyldigheter.

Samhällsorienteringens omfattning

Samhällsorienteringen ska:

 • Omfatta minst hundra timmar.
 • Om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar väl, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.
 • Påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och den ska normalt vara avslutad ett år efter det att den påbörjats.
 • Kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
 • Präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

Kommunens roll

Varje kommun ska enligt lagen se till att alla nyanlända invandrare erbjuds samhällsorientering. Kommunen ska ha en plan för samhällsorienteringen, där dess innehåll och omfattning anges. Planen ska revideras när det behövs, med hänsyn till nya förutsättningar och hur genomförandet fungerat.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp samhällsorienteringen. Vi deltar även i det fortlöpande arbetet med att utveckla samhällsorienteringen.

Samordnad samhällsorientering i Västernorrland

I Västernorrlands län samarbetar kommunerna för att kunna ge samhällsorientering för nyanlända på modersmål. Sollefteå kommun leder under 2020-2021 och Timrå kommun under 2022-2023, Samordnad Samhällsorientering Västernorrland (SOSOV), finansierat av samtliga kommuner i länet. Modellen ger en högkvalitativ samhällsorientering av välutbildade kommunikatörer inom samhälle, arbete, hälsa och relationer med mellan 100 och 120 timmar samhällsorientering för nyanlända på modersmål under det första året i en kommun i länet.

Nätverk och material

 • Ett nätverk av SO-samordnare i de olika kommunerna samverkar runt uppbyggnad, samnyttjande och skapande av gemensam arbetsmarknad i länet, utbildning av kommunikatörer samt kvantitets-, kvalitets- och uppföljningsfrågor. Dessutom finns ett nätverk av kommunikatörer i samhällsorientering i de olika kommunerna, som träffas regelbundet för kompetenshöjande utbildningar, material-, metod- och erfarenhetsutbyte.
 • En grundutbildning, följd av 15 workshops i olika ämnen, toppad med ytterligare kompetensutveckling i en ettårig fortsättningsutbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer via utbildningsplattform MILSA (Migration och hälsa i Skåne), där Västernorrland haft 28 av 200 platser. Detta stärker ytterligare kommunikatörerna i deras yrkesroll och befäster en god status för denna relativt unga yrkesgrupp.
 • Ett utökat material om jämställdhet och mänskliga rättigheter har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland och länets kommunikatörer.

Kommunikatörer i länet

Sammantaget finns ett dussintal aktiva kommunikatörer i länet som tillsammans behärskar minst lika många språk. Arbetsmodellen har varit mycket lyckad och även uppmärksammats nationellt. Arbetet startade i projektform med medel från länsstyrelsen och Samordningsförbundet Örnsköldsvik. Samordningsmodellen implementerades 2016. Den vanligaste kommentaren från nyutbildade kommunikatörer är; ”tänk om jag hade fått detta när jag själv kom, men nu får jag vara med om att ge detta till mina landsmän!”.

Material och metodstöd för samhällsorientering

På webbplatsen Informationsverige.se finns materialet "Om Sverige" med tillhörande metodstöd.

Om Sverige innehåller bland annat texter, bilder och reflekterande frågor och är baserat på förordningen om samhällsorientering. Materialet ger grundläggande information om det svenska samhället till människor som kommer nya till Sverige.

Materialet "Om Sverige", webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Metodstödet till "Om Sverige" innehåller bland annat olika övningar, metoder, diskussionsfrågor och filmer. Metodstödet ger stöd och inspiration till de som arbetar med samhällsorientering för nyanlända eller för de som på annat sätt arbetar med samhällsinformation.

Metodstöd till materialet "Om Sverige", webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se - guiden till svenska samhället

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Det finns också information, material och verktyg för dig som arbetar med personer i dessa grupper.

Länsstyrelserna samarbetar med många olika myndigheter och organisationer så att informationen på webbplatsen är aktuell och korrekt. Här finns svar på frågor om hur svenska samhället fungerar, sidor för att börja träna svenska och material för samhällsorientering och mycket mer. Webbplatsen finns på elva olika språk och går bra att använda på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Assar Häggbladh

Utvecklare integration

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss