Samhällsorientering för nyanlända

Länsstyrelsen deltar i utvecklingen av samhällsorienteringen i länet, som har till syfte att underlätta etableringen av nyanlända personer.

Samhällsorientering handlar om att underlätta nyanlända flyktingarnas etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform, anpassat efter den nyanlända personens egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges på den nyanländes modersmål.

Samhällsorienteringen ska ses som en gemensam bas där kommunernas insatser kompletteras av regioner, statliga myndigheter och andra aktörer.

Mål med samhällsorienteringen

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om

  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
  • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
  • hur samhället är organiserat
  • praktiskt vardagsliv.

Genomförande

  • Samhällsinformationen ska omfatta minst 100 timmar.
  • Den ska om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.
  • Pedagogiska övervägande ska vara avgörande för valet av språk.
  • Informationen ska påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och helst vara avslutad innan första etableringsåret är till ända. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
  • Kommunerna ansvarar för att en plan för verksamheten upprättas och att den revideras vid behov. Likaså bestämma hur samhällsorienteringen ska utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas.
  • Kommunen ansvarar för att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad utbildning

Undervisningen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

Ett genomförande av samhällsorienteringen enligt förordningskraven kräver oftast en samverkan mellan flera kommuner.

Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp samhällsorienteringen. Vi deltar även i det fortlöpande arbetet med att utveckla samhällsorienteringen.

Samordnad samhällsorientering i Västernorrland

I Västernorrland samarbetar kommunerna för att kunna ge samhällsorientering för nyanlända på modersmål. Sundsvalls kommun leder under 2018-2019 Samordnad Samhällsorientering Västernorrland (SOSOV), finansierat av samtliga kommuner i länet. Modellen ger en utvidgad samhällsorientering inom arbete, hälsa och relationer med mellan 80 och 174 timmar samhällsorientering för deltagare i länet.

Nätverk och erfarenhetsutbyte

Ett nätverk av SO-samordnare i de olika kommunerna samverkar runt uppbyggnad, samnyttjande och skapande av gemensam arbetsmarknad i länet, utbildning av kommunikatörer samt kvalitets- och uppföljningsfrågor. Dessutom finns ett nätverk av kommunikatörer i samhällsorientering i de olika kommunerna, som träffas regelbundet för kompetenshöjande utbildningar och erfarenhetsutbyte.

En grundutbildning följd av 15 workshops i olika ämnen stärker kommunikatörerna i deras yrkesroll och befäster en god status för denna nyskapade yrkesgrupp. Ytterligare kompetensutveckling av kommunikatörer pågår i en nationell utbildningsplattform 2018‑2020 för samhälls- och hälsokommunikatörer, där Västernorrland har 28 av 150 platser.

40 aktiva kommunikatörer i länet

Sammantaget finns cirka 40 aktiva kommunikatörer i länet som tillsammans behärskar ett 20-tal språk. Arbetsmodellen har varit mycket lyckad och även uppmärksammats nationellt. Arbetet startade i projektform med medel från länsstyrelsen och Samordningsförbundet Örnsköldsvik. Samordningsmodellen implementerades 2016. Den vanligaste kommentaren från nyutbildade kommunikatörer är; ”tänk om jag hade fått detta när jag själv kom, men nu får jag vara med om att ge detta till mina landsmän!”

Informationssverige.se

En samarbetsyta finns på webbplatsen informationsverige.se. Där finns bland annat information om bosättning, aktiviteter, en webbaserad svenskkurs och material som används inom samhällsorientering, till exempel boken ”Om Sverige” på 11 språk, att ladda ner.

Informationsverige  Länk till annan webbplats.(extern webbplats)

Kursmaterial

Länsstyrelsen och Göteborgs stad har tagit fram ett kursmaterial som kan användas inom samhällsorientering. Boken ”Om Sverige” är baserad på förordningen om samhällsorientering. Syftet med boken är att ge grundläggande information till människor som kommer till Sverige samt ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorientering.

Du kan beställa boken tryckt på svenska eller ladda ned den i pdf-format på flera olika språk på informationsverige.se.

Boken ”Om Sverige” hos informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Assar Häggbladh

Utvecklare integration