Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Särskilda prioriteringar i Västernorrland 2022

Insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart/-er är etablerad, har särskilt prioriterats.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, enligt den så kallade gymnasielagen, omfattas också av insatserna.

Utlysningar 2022

Länsstyrelsen Västernorrland har fördelat 1 216 000 kronor under våren 2022, samt 826 000 kronor under hösten 2022 till verksamheter som syftar till att stärka och utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.

Kontakt

Assar Häggbladh

Utvecklare integration

Liv Bystedt

Utvecklare integration

Telefon 076-045 0932