Regional handlingsplan för grön infrastruktur

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Introduktion till den regionala handlingsplanen

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram rapporten Handlingsplan för grön infrastruktur i Västernorrland - kunskapsunderlag och åtgärder. Rapporten tar avstamp i regionala förutsättningar och utgör en grund i det fortsatta arbetet med länets gröna infrastruktur. Rapporten utgör också en viktig del av Västernorrlands fortsatta miljömålsarbete och motsvarar i stort miljömålsarbetets tredje fokusområde: miljöns och naturens värden.

Handlingsplan för grön infrastruktur i Västernorrland - kunskapsunderlag och åtgärder 2020 Länk till annan webbplats.

Handlingsplan miljömålsarbete 2017 Länk till annan webbplats.

Regionalt kartunderlag för grön infrastruktur finns på sidan Kartor och underlag för planeringsarbete:

Kartor och underlag för planeringsarbete

Nuläge för länets gröna infrastruktur

Länsstyrelsen ser framtagandet av handlingsplanen som ett första steg i ett långsiktigt arbete. Vissa av de konkreta åtgärderna i handlingsplanen ligger inom ramen för olika myndigheters ordinarie verksamhet medan andra satsningar styrs av regeringens och andra aktörers prioriteringar. Alla aktörer i landskapet arbetar utifrån sina egna förutsättningar och tidsramar med eventuella åtgärder. Ett framgångsrikt arbete grundas därför på dialog, samverkan och kunskapsutbyte.

Åtgärder som ska genomföras

Arbetet med planeringsunderlagen fortsätter nu med att göra framtagna kartmaterial tillgängliga via länsstyrelsens karttjänster samtidigt som underlagen kompletteras. Länsstyrelsen kommer på olika sätt att arbeta med handlingsplanens åtgärder och diskutera med berörda aktörer hur arbetet med att stärka den gröna infrastrukturen ska fortsätta.

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till.

Kontakt

Kristin Lindström

Naturvårdshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss