Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Överklaga kommunens beslut

Vill du överklaga ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken? Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande. Tiden räknas från den dag då du blev delgiven beslutet.

Vissa av kommunens beslut enligt plan- och bygglagen får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår. Ett beslut om till exempel bygglov och marklov kan överklagas av såväl grannar som andra vars rätt berörs av ärendet.

Många av kommunens beslut enligt miljöbalken får överklagas till Länsstyrelsen. Dessa beslut kan handla om till exempel avfallshantering, avgifter, avlopp, boendemiljö, buller, förorenade områden och nekade strandskyddsdispenser. Om beslutet påverkar dig kan du ha rätt att överklaga det.

Lämna ditt överklagande till kommunen

I kommunens beslut ska det framgå hur du överklagar. Du ska lämna ditt överklagande till kommunen. Vänd dig till kommunen om du behöver närmare information om hur överklagandet går till.

Så här går prövningen till

 1. Först bedömer kommunen om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till Länsstyrelsen.
 2. Länsstyrelsens jurister handlägger ärendet. I vissa ärenden deltar även handläggare med specialistkompetens inom det område som ärendet gäller.
 3. Länsstyrelsen tar ett beslut och skickar beslutet till berörda parter och kommunen.
 4. Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det vidare. Hur du överklagar framgår av Länsstyrelsens beslut.

Vilka överklagade beslut prövar vi?

Länsstyrelsen prövar överklagade beslut från kommuner, kyrkan och Trafikverket. Det kan handla om bland annat bygglov, parkeringstillstånd, enskilda avlopp, buller, gravrätt och trafikskyltning.

Regeringen har beslutat om mål för handläggningstider för vissa ärenden enligt plan- och bygglagen. Det gäller bland annat bygglov och förhandsbesked.

Vad händer efter länsstyrelsens beslut?

När länsstyrelsen skickar ut beslutet sker detta med delgivning till dem som beslutet gått emot. Delgivning kan ske på olika sätt, men det är vanligast att länsstyrelsen använder det sätt som kallas förenklad delgivning.

Om länsstyrelsen använder förenklad delgivning anses du vara delgiven två veckor efter den dag länsstyrelsen skickade beslutet.

Det är viktigt att du skriver under delgivningskvittot om du får ett sådant

Om det följer med ett delgivningskvitto med beslutet så är det viktigt att du undertecknar kvittot och skickar tillbaka det så snart som möjligt. Det är också viktigt att alla i samma hushåll som överklagat, bekräftar med sin namnunderskrift att de tagit emot beslutet. I de fall delgivningskvitto inte undertecknas måste länsstyrelsen gå vidare med andra delgivningssätt.

Att överklaga

Är du inte nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du nästan alltid överklaga det till domstol eller någon annan överinstans. Det står alltid i länsstyrelsens beslut om det går att överklaga och hur du i sådana fall ska göra.

Överklagandetiden är normalt tre veckor från att du tagit del av beslutet. Om länsstyrelsen använder förenklad delgivning börjar överklagandetiden räknas två veckor efter den dag länsstyrelsen skickade beslutet.

Det är viktigt att överklaga i tid

Det är viktigt att överklagandet kommer in i rätt tid, annars kan ditt överklagande avvisas. Det innebär att länsstyrelsen inte överlämnar överklagandet till domstolen eller överinstansen om det kommer in för sent. Det går inte att begära uppskov för att överklaga, däremot kan man begära uppskov för att komplettera överklagandet hos domstolen när ärendet kommit dit.

För ärenden om bygglov för bostäder (utom fritidshus) gäller målen att:

 • 75 procent av ärendena ska avgöras inom 80 dagar (cirka 2,66 månader)
 • 90 procent av ärendena ska avgöras inom 120 dagar (4 månader).

För övriga bygglov, marklov, rivningslov samt förhandsbesked gäller i stället målen att:

 • 75 procent av ärendena ska avgöras inom 105 dagar (3,5 månader)
 • 90 procent av ärendena ska avgöras inom 150 dagar (5 månader).

För de ärenden som regeringen inte har beslutat om några mål för handläggningstider har länsstyrelsen i stället bestämt det egna målet att:

 • 100 procent av ärendena ska avgöras inom 180 dagar (6 månader).

Sådana överklagade beslut kan vara beslutade av kommuner, kyrkan eller Trafikverket med stöd av annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om skydd mot olyckor, trafikförordningen och begravningslagen.

Målen visar inte faktisk handläggningstid. Det finns ingen garanti för att ett ärende hinner avgöras inom det uppsatta målet. De tider som anges är de mål för handläggningstider som länsstyrelsen har att förhålla sig till. Det är alltså inte de faktiska handläggningstiderna. Länsstyrelsen strävar alltid efter att fatta beslut så fort som möjligt. Ett ärende kan av olika skäl ta både längre och kortare tid.

 1. När överklagandet kommer in till länsstyrelsen får ärendet ett diarienummer. Du kan se registrerade ärenden i diariet som finns här på vår webbplats.
 2. När överklagandet har registrerats skickas ett bekräftelsebrev till dig som klagat. I detta brev finns uppgift om diarienummer samt information om förenklad delgivning. I vissa ärendetyper skickas också en sådan bekräftelse till den eller de personer som blir motparter i ärendet. Det sker exempelvis i bygglovsärenden.
 3. En samordnare gör en kort första genomgång av ärendet. Bland annat tittar samordnaren på om länsstyrelsen är behörig att pröva överklagandet, om den som överklagat har rätt att överklaga och om någon part behöver lämna in kompletteringar. Det kan till exempel bli aktuellt om det är något som är otydligt i överklagandet, om det krävs en fullmakt eller om det saknas handlingar i den akt som kommunen överlämnat.
 4. När samordnaren har gjort den första genomgången av ärendet fördelas det till den handläggare som blir ansvarig för ärendet.
 5. Om ärendet behöver kompletteras gör handläggaren de åtgärder som krävs. Det kan till exempel vara att ge en part tillfälle att yttra sig över något eller att begära in en komplettering. För dig som vill eller har blivit ombedd att komplettera ditt ärende har länsstyrelsen en elektronisk tjänst för komplettering eller yttrande i ärende.
 6. När ärendet inte längre behöver kompletteras läggs det i kö för att bli beslutat.
 7. Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet baserat på de handlingar som har kommit in. Handläggningen är i huvudsak skriftlig och beslutet fattas därför normalt utan att länsstyrelsen behöver träffa eller diskutera med berörda parter.
 8. När beslutet är fattat skickas det till berörda parter i ärendet.

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss