Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen stödjer kommunerna när de tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning och i deras arbete att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi rapporterar vilka värden kommunala bostadsbolag för över till kommunerna.

Länsstyrelsen ska

 • stötta kommunerna i arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning
 • ta fram en regional bostadmarknadsanalys varje år
 • rapportera hur stora värden som kommunala bostadsbolag överför till sina ägare
 • stötta kommunerna att minska hemlöshet och vräkningar.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Länsstyrelsens ska bland annat

 • lämna råd och information till kommunerna för deras bostadsförsörjning
 • yttra sig över deras riktlinjer
 • peka ut behov av samordning mellan kommuner.

Bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen tar varje år fram en bostadsmarknadsanalys om situationen i länet. Vi lämnar analysen till Boverket.

Regionala bostadsmarknadsanalyser, Boverket Länk till annan webbplats.

Bostadsmarknaden i Västernorrlands län

Västernorrlands län består av olika delar som med sina förutsättningar och möjligheter utgör en helhet. Utvecklingen är beroende av att attraktionskraften kan behållas och förbättras. Nya länsinvånare kommer till för varje år. Många aktörer behöver bidra med att planera och bygga bostäder, en grundläggande investering för en positiv samhällsutveckling. Att ha en egen bostad är dessutom fundamentalt för den enskilde individens trygghet och som bas för sin egen utveckling.

Bostadsmarknaden i länet är mer än bostadsbyggandet. Bostadsmarknadsläget i länet beror på kommunernas planering och riktlinjer för bostadsförsörjning. Utmaningen att skapa boendemöjligheter för alla nuvarande och kommande kommuninnevånare gör att bostadsförsörjningsarbetet har betydelse för den regionala utvecklingen.

Planeringssystemet och bostadsförsörjning

De nordliga glesbefolkade delarna av Finland, Norge och Sverige (som ingår i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA-området) ligger i Europas periferi och utgör en del av Europas port till Arktis och de östra delarna av Ryssland.

Västernorrlands län har tillsammans med övriga regioner i området unika geografiska särdrag och har större likheter med landsbygdsregioner i länder som Kanada, Australien och Chile än med övriga EU: Ett hårt klimat, rikliga naturresurser, relativt lite jordbruk, stor potential för förnybar energi, långa avstånd från marknaderna, samt höga kostnader för landtransport. Naturmiljön spelar en långt viktigare roll i NSPA-området än den gör i större delen av Sydeuropa.

Att förverkliga tillväxtmöjligheterna för dessa regioner är sammankopplat med identifieringen av absoluta fördelar. Dessa verksamheter är vanligtvis kopplade till en fast tillgång, såsom naturresurser, kustlinje eller nationalparker. Den viktigaste politiska frågan blir då hur man kan förädla unika tillgångar genom stödjande faktorer som möjliggör produktivitetstillväxt, såsom kunskap, innovation, infrastruktur och affärsklimat.

Om NSPA-området, Region Västernorrlands webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stora värden för kommunala bostadsbolag över?

Länsstyrelsen sammanställer varje år uppgifter från alla kommunala bostadsbolag över hur mycket pengar de för över till kommunen. Rapporten lämnar vi till Boverket.

Värdeöverföring från allmännyttiga bostadsföretag, Boverket Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka vräkning

Länsstyrelserna ska stötta kommunerna att motverka vräkningar.

Metodstöd för förebyggande arbete

Länsstyrelserna har tagit fram ett utbildningsmaterial för att förebygga vräkning.

Det är sex korta filmavsnitt med före detta jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, Göteborgs stad, Kronofogdemyndigheten, Rädda barnen och Fastighetsbolaget Bostaden i Umeå.

Vi har också tagit fram en broschyr i samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Broschyren "Hemma! Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete", Länsstyrelsen Norrbotten Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka hemlöshet

Länsstyrelserna ska stödja kommunernas arbete med att förebygga hemlöshet. Vi ska ge kommunerna stöd genom

 • kunskaps- och metodutveckling
 • att erbjuda erfarenhetsutbyte
 • att lyfta goda exempel
 • stötta samverkan på lokal och regional nivå.

Broschyren "Att motverka hemlöshet - vad kan en kommun göra? ", Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johan Åkesson

Handläggare bostadsfrågor

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss