Vår organisation

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen.

Länsledningskoordinatorn stödjer länsledningen i övergripande frågor och strategiska ställningstaganden. Hon sköter också länsledningens kontakt med media och omgivande samhälle.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Länsrådet fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hen inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Berit Högman, Landshövding

Landshövding

Berit Högman utnämndes av regeringen den 15 mars 2018 till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen Västernorrland. Berit Högman tillträdde den 16 april 2018.

Berit Högman är född 1958 i Järpliden i norra Värmland. Hon har varit riksdagsledamot sedan 2002 och representerat Värmlands län.

I sin roll som politiker har hon haft en mängd uppdrag. Hon har jobbat med arbetsmarknad, näringslivspolitik, kultur och mediefrågor. Hon har även agerat som vice gruppledare i Riksdagen, suppleant i Utrikesnämnden, ledamot i Riksdagsstyrelsen och ordförande i Kulturutskottet.

Daniel Gustafsson, biträdande Länsråd

Länsråd

Daniel Gustafsson arbetar som länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland. Han utsågs av regeringen den 26 september 2019 och tillträdde tjänsten den 7 oktober 2019.

Daniel Gustafsson har arbetat på länsstyrelsen sedan 2008, både som tillförordnat och biträdande länsråd samt som enhetschef och projektledare. Dessförinnan har han arbetat på andra statliga myndigheter såsom Nutek och Tillväxtverket.

Fotograf: Frida Sjögren

Länsledningskoordinator

Maria Sjöström är sedan den 10 februari 2020 anställd som länsledningskoordinator. Rollen innebär att hon stödjer länsledningen i övergripande frågor och strategiska ställningstaganden. Maria Sjöström är även den som planerar samt är ett stöd för länsledningen i kontakter med media och omgivande samhälle. All kontakt med landshövdingen sker således via Maria Sjöström.

Vår organisation, insynsråd och delegationer

Organisationsskiss

Landshövding

Berit Högman
Telefon: 0611-34 93 51, e-post: berit.hogman@lansstyrelsen.se

Länsråd

Daniel Gustafsson
Telefon: 0611-34 92 21, e-post: daniel.gustafsson@lansstyrelsen.se

Länsledningskoordinator

Maria Sjöström
Telefon: 0611-34 90 36, e-post: maria.sjostrom@lansstyrelsen.se

Förvaltning

Enhetschef: Helén Leijon
Telefon: 0611-34 91 04, e-post: helen.leijon@lansstyrelsen.se

Hållbar regional utveckling

Enhetschef: Karin Frejarö
Telefon: 0611-34 92 27, e-post: karin.frejaro@lansstyrelsen.se

Jordbrukarstöd och veterinär

Enhetschef: Sören Thor
Telefon: 0611-34 93 14, e-post: soren.thor@lansstyrelsen.se

Kommunikation och samordning

Enhetschef: Christin Borg
Telefon: 0611-34 91 41, e-post: christin.borg@lansstyrelsen.se

Miljöanalys och viltförvaltning

Enhetschef: Jenny Lindgren
Telefon: 0611-34 90 29, e-post: jenny.lindgren@lansstyrelsen.se

Miljöprövning

Enhetschef: Ulrika Prytz
Telefon: 0611-34 91 45, e-post: ulrika.prytz@lansstyrelsen.se

Miljötillsyn

Enhetschef: Maria Höglund
Telefon: 0611-34 92 42, e-post: maria.hoglund@lansstyrelsen.se

Miljöutredningar och fiske

Enhetschef: Hans Olofsson
Telefon: 0611-34 90 51, e-post: hans.x.olofsson@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnad

Enhetschef: Stina Pettersson
Telefon: 0611-34 91 05, e-post: stina.pettersson@lansstyrelsen.se

Skyddad natur

Enhetschef: Torbjörn Engberg
Telefon: 0611-34 92 68, e-post: torbjorn.engberg@lansstyrelsen.se

Social hållbarhet

Enhetschef: Göran Schmidt
Telefon: 0611-34 91 09 , e-post: goran.schmidt@lansstyrelsen.se

Vattenmyndighetens kansli

Enhetschef: Joakim Kruse
Telefon: 0611-34 92 61, e-post: joakim.kruse@lansstyrelsen.se

Verksamhetsstöd

Tillförordnad enhetschef: Niklas Marklund
Telefon: 0611-34 93 21, e-post: niklas.marklund@lansstyrelsen.se

Förvaltning

Förvaltningsenheten ansvarar för bland annat prövning av överklaganden, juridiska konsultationer, administration av allmänna val och tillståndsgivning inom olika områden. Enheten hanterar även tillsyn, frågor inom området krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar med mera.

Hållbar regional utveckling

Enheten arbetar för att stärka länets utveckling inom ett antal områden. Bland annat ansvarar enheten för: samordning av länets integrationsarbete, landsbygdsprogrammets genomförande, länsledningsstöd, stabsfunktioner, miljömålssamordning, energi- och klimatarbete, analysverksamhet, betaltjänster, mänskliga rättigheter samt genomförandet av ett antal strategiska projekt inom transportinfrastruktur, bredband, rådgivning och integration.

Jordbrukarstöd och veterinär

Enhetens huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. De arbetar också med djurskydd samt kontroll av primärproduktion av foder och livsmedel, förprövning av djurstallar, revision av kommunernas livsmedelskontroll samt tillsyn över personal inom djurens sjuk- och hälsovård i länet. De har det länsövergripande ansvaret för smittskyddet hos djur. 

Kommunikation och samordning

De arbetar med ledningsstöd samt med att samordna och driva länsstyrelsens övergripande kommunikationsarbete. Enheten kommer också att utveckla det externa samordnings- och främjandeuppdraget med myndigheter och andra organisationer i länet. 

Miljöanalys och viltförvaltning

De arbetar bland annat med att undersöka länets miljö både mark, vatten och luft. Samt att förbättra miljön i länet bland annat genom att kalka försurade sjöar och vattendrag. Andra ansvarsområden inom enheten är stora rovdjur och hotade arter samt jaktärenden.

Miljöprövning

Miljöprövningsenheten arbetar med prövning av miljöfarlig verksamhet. Det gäller exempelvis industrier, avfalls- och energianläggningar, kommunala avloppsreningsverk och täkter. Enheten ansvarar för samrådsprocessen för både A- och B-verksamheter, projektleder remisser från mark- och miljödomstolen angående ansökningsmål som rör A-verksamheter och deltar i domstolsförhandlingar.

Miljötillsyn

Miljötillsynsenheten arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. Det gäller exempelvis olika industrier, vindkraft, och täkter. Enheten utövar även tillsyn enligt Seveso-lagstiftningen. Enheten arbetar också med statligt finansierad efterbehandling av förorenade områden. Tillsynsvägledning inom miljöbalkens område till länets kommuner ingår även det i enhetens uppgifter.

Miljöutredningar och fiske

Beredningssekretariatet - vattenförvaltning samordnar och medverkar enheten i länsstyrelsens systematiska arbete med att åstadkomma god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Enheten ansvarar för länsstyrelsens prövning och tillsyn enligt miljöbalken (MB) gällande vattenverksamhet. Även klassificering och tillsyn av dammsäkerhet ingår.

De ansvarar också för frågor rörande fiskevård, fritidsfisket och fiskerinäringen. Genom fiskeutredningsgruppen hanterar enheten Länsstyrelsen Västernorrlands nationella uppdrag att inom miljöprövningsprocessen genomföra utredningar åt mark- och miljödomstolen och olika myndigheter om olika verksamheters inverkan på det allmänna fiskeintresset. 

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad ansvarar för frågor inom bostadsförsörjning, bostads- och energibidrag, klimatanpassning, kulturmiljö, GIS-samordning, samhällsplanering samt vattenskydd. Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsuppdrag, såväl som mer specifika uppdrag och löpande ärendehandläggning.

Skyddad natur

Enheten arbetar med att skydda och sköta värdefulla naturområden i Västernorrlands län. Det görs genom att bilda naturreservat, förvalta Skuleskogens nationalpark och de statliga naturreservaten i länet samt världsarvet Höga Kusten, BSPA Höga kusten och Natura 2000-områden.

Social hållbarhet

Enhetens verksamhet spänner över en rad olika sakområden, till exempel:
integration, jämställdhet, folkhälsa, brottförebyggande arbete, mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsansvar såväl som mer specifika uppdrag och löpande handläggning. Länsstyrelsen har också ett särskilt uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor.

Vattenmyndighetens kansli

Länsstyrelsen Västernorrland är en av landets fem vattenmyndigheter och Vattenmyndighetens kansli är den enhet som har det övergripande ansvaret för vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt berör sju län:

  • Västerbotten
  • Jämtland
  • Gävleborg
  • Dalarna
  • Uppsala
  • Västmanland
  • Västernorrland.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd har till uppgift att driva utvecklingsfrågor inom bland annat ledning och styrning och att ge stöd och service till länsledningen och enheterna.

Enheten ger stöd och service rörande verksamhetsplanering/-uppföljning, IT, ekonomi, HR-frågor, dokument- och ärendehantering, arkiv samt övrig intern service. Myndighetens personuppgiftsombud arbetar här. Enheten ansvarar även för utbetalning av statlig lönegaranti.

Insynsråd och delegationer

I vår organisation ingår även ett Insynsråd och tre delegationer. Mer information om dessa och vilka ledamöter de har hittar du här.

Insynsrådet är ett rådgivande organ till landshövdingen och består av åtta personer, som utses av regeringen efter förslag från landshövdingen.

Insynsrådet vid vår länsstyrelse har en bred kompetens med representanter från näringsliv, universitet samt politiska företrädare på nationell, regional och kommunal nivå.

Ledamöter i insynsrådet utsedda för perioden 2020-03-01—2022-02-28

Berit Högman, landshövding i Västernorrland (ordförande)

Daniel Gustafsson, länsråd, Länsstyrelsen Västernorrland

Marie Berglund, råvaru- och hållbarhetschef, NCC

Ulf Larsson, vd och koncernchef, SCA

Lars Persson Skandevall, Vd, Bron Innovation AB

Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet

Malin Larsson, riksdagsledamot

Gunilla Kjellsson, regionordförande, LRF Västernorrland

Glenn Nordlund, regionråd, Region Västernorrland

Alicja Kapica, oppositionsråd, Sundsvalls kommun

John Mohlin och Viveka Sjödin, fackliga företrädare, Länsstyrelsen Västernorrland

Vid länsstyrelsen finns en särskild fristående miljöprövningsdelegation som har till uppgift att pröva tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationen ska pröva ärenden om nya tillstånd, omprövning av tillstånd samt ändring och upphävande av villkor med mera för sådan verksamhet som har beteckningen B i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ärendena bereds av handläggare på länsstyrelsens miljöprövningsenhet i samråd med ordförande och sakkunnig i Miljöprövningsdelegationen.

Beslut i ärendena fattas därefter av Miljöprövningsdelegationens ordförande och sakkunnig utan påverkan av länsstyrelsen i övrigt.

Ordförande

Ulrica Åsberg
Telefon: 0611-34 90 19, 073-076 89 06
E-post:ulrica.asberg@lansstyrelsen.se

Ulrika Prytz
Telefon: 0611-34 91 45, 070-190 25 33
E-post: ulrika.prytz@lansstyrelsen.se

Sakkunniga

Frida Uebel
Telefon: 0611-34 92 51
E-post: frida.uebel@lansstyrelsen.se

Susanne Nordin
Telefon: 0611-34 91 01
E-post: susanne.nordin@lansstyrelsen.se

Fem av landets länsstyrelser är utsedda till vattenmyndighet, varav vår länsstyrelse är en. Beslut i Vattenmyndigheten om frågor som rör förvaltning av vattenkvaliteten fattas av Vattendelegationen.

I delegationen finns bland annat representanter för olika kompetenser från länsstyrelser som ingår i Bottenhavets vattendistrikt, vissa vattenutnyttjare samt kommunala företrädare från distriktet. Ledamöterna förordnas av regeringen.

Ledamöter

Berit Högman, Landshövding i Västernorrland

Veronica Lauritzsen, Länsstyrelsen Gävleborg

Catharina Ekelund, Länsstyrelsen Jämtland

Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen

Lennart Lindeström, konsult, ​Industri och miljöprövning

Bengt Blomqvist, vice vd, Vattenkraft

Anna Carlsson, Länsstyrelsen Dalarna

Mats Bergmark, Räddningstjänsten Medelpad

Sara Nylund, regionpolitiker Västernorrland

Jan Lahenkorva, regionpolitiker Gävle

Johan Andersson, regionpolitiker Sollefteå

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Utöver henne består delegationen av 17 ledamöter med varsin ersättare. Dessa är utsedda enligt en förordning och består av fem politiska företrädare, en ledamot med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt, samt ledamöter från intressena jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, jordbrukare, natur- och ekoturism, yrkesfiske, rennäring, fäbodbruket och skogsnäring.

Syftet med länsvisa viltförvaltningsdelegationer är ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt.

Delegationerna ska bland annat besluta om övergripande riktlinjer och principer för viltförvaltningen och i vissa jaktfrågor. Det kan till exempel handla om skötsel av älgstammen, licensjakt och skyddsjakt inom länet och godkännande av förslag på regionala miniminivåer för björn och lo.

Ledamöter

Ordinarie ledamöter (o) och ersättare (e) sitter i delegationen fram till och med 31 december 2022.

I listorna nedan står förkortningen o för ordinarie och e för ersättare.

Förtroendevalda

Stefan Dahlin (S, o)

Mikael Ahnström (S, e)

Susanne Lindahl (S, o)

Björn Nordling (S, e)

Tony Andersson (M, o)

Kerstin Svensson (M, e)

Lars-Gunnar Hultin (V, o)

Kjell Bergkvist (C, e)

Robert Thunfors (SJVP, o)

Sören Ödmark (KD,e)

Trafiksäkerhet & illegal jakt

Roger Wiklander (o)
Polisområde Västernorrland

Erik Nordenmark (e)
Polisområde Västernorrland

Jakt- och viltvårdsintresset

Sven Norgren (o)
Svenska Jägareförbundet

Åke Nilsson (e)
Jägarnas riksförbund

Naturvårdsintresset

Lars Bengtsson (o)
Naturskyddsföreningen

Maria Danvind (e)
Naturskyddsföreningen

Wiltrud Daniels (o)
Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen

Bengt Allberg (e)
Medelpads ornitologiska förening och Birdlife

Friluftslivsintresset

Susanne Rantakokko (o)
Ångermanlands orienteringsförbund

Björn Abelsson (e)
Ångermanlands orienteringsförbund

Ägare & brukare av jordbruksmark

Stig Högberg (o)
Lantbrukarnas Riksförbund

Gunilla Kjellsson (e)
Lantbrukarnas Riksförbund

Lokalt näringsliv & turism

Linda Edlund (o) Region Västernorrland

Vakant plats (e)

Skogsnäringen

Göran Tjernberg (o)
SCA Skog AB

Charlotta Kristow (e)
Norrskog

Natur- och ekoturismföretag

Lennart Vessberg (o)
Naturismföretagen

Vakant plats (e)

Yrkesfiske

Mika Pastinen (o)
Västernorrlands kustfiskeförening

Lars Bergman (e)
Västernorrlands kustfiskeförening

Fäbodbruket

Margita Sjöberg (o)
Svensk fäbodskultur och utmarksbruk

Margareta Stenberg (e)
Svensk fäbodskultur och utmarksbruk

Sametinget

Thomas Nejne (o)

Thomas Kroik Kristoffersson (e)

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00