Vår organisation

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet vid Länsstyrelsen.

Ledningssekreteraren sköter länsledningens kontakt med media och omgivande samhälle. Utöver olika enheter utifrån ämnes- och ansvarsområden, ingår även ett insynsråd och tre delegationer i vår organisation.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Länsrådet fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hen inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Berit Högman, Landshövding

Landshövding

Carin Jämtin är landshövding för Västernorrlands län från den 1 september 2023. Jämtins förordnande varar till och med 31 augusti 2029.

Närmast kommer hon från uppdraget som generaldirektör för Sida, ett arbete hon tillträdde 2017. Carin Jämtin var Socialdemokraternas partisekreterare 2011–2016 samt riksdagsledamot 2006 och 2014–2017. Hon var oppositionsborgarråd i Stockholms stad 2006–2011 och biståndsminister 2003–2006. Jämtin har även varit gruppledare för den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige och ledamot av styrelsen i Sveriges kommuner och landsting.

Fotograf: Thomas Ekenberg

Daniel Gustafsson, biträdande Länsråd

Länsråd

Daniel Gustafsson arbetar som länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland. Han utsågs av regeringen den 26 september 2019 och tillträdde tjänsten den 7 oktober 2019.

Daniel Gustafsson har arbetat på länsstyrelsen sedan 2008, både som tillförordnat och biträdande länsråd samt som enhetschef och projektledare. Dessförinnan har han arbetat på andra statliga myndigheter såsom Nutek och Tillväxtverket.

Fotograf: Marie Zetterlund

Ledningssekreterare

Jane Sevä Nordvold är ledningssekreterare åt landshövdingen och länsrådet. Alla förfrågningar om möten eller arrangemnang samt kontakt med länsledningen sker via ledningssekreteraren. Antingen via e-post: lansledning.vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via telefon: 0611-34 93 50

Organisationens uppbyggnad

Länsledningen är ytterst ansvarig för Länsstyrelsen Västernorrlands verksamhet. Organisationen är uppdelad på 15 enheter. De är indelade i tre olika verksamhetsforum, något som gör det möjligt för chefsgruppen att regelbundet mötas och diskutera verksamhetsfrågor och verksamhetsutveckling i mindre grupper med ett tydligt tematiskt fokus. Utöver detta finns ett Insynsråd och tre delegationer. Mer information om dessa och vilka ledamöter de har, finns i följande textstycken.

Organisationsskiss

Förvaltning

Förvaltningsenheten ansvarar för bland annat prövning av överklaganden, juridiska konsultationer, administration av allmänna val och tillståndsgivning inom olika områden.

Hållbar regional utveckling

Enheten arbetar för att stärka länets utveckling inom ett antal områden. Bland annat ansvarar enheten för: landsbygdsprogrammets genomförande (projekt- och företagsstöd samt rådgivning och kompetensutveckling), miljömålssamordning, energi- och klimatarbete inklusive Klimatklivet, betaltjänster, jordförvärvstillstånd, Agenda 2030 samt genomförandet av ett antal regionala program och strategier som energi- och klimatstrategin, skogsprogrammet och livsmedelsstrategin. Inom enheten drivs också regionala projekt inom transportinfrastruktur och bredband.

Jordbrukarstöd och veterinär

Enhetens huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. De arbetar också med djurskydd samt kontroll av primärproduktion av foder och livsmedel, förprövning av djurstallar, revision av kommunernas livsmedelskontroll samt tillsyn över personal inom djurens sjuk- och hälsovård i länet. De har det länsövergripande ansvaret för smittskyddet hos djur. 

Kommunikation och samordning

Denna enhet arbetar med ledningsstöd samt med att samordna och driva länsstyrelsens övergripande kommunikationsarbete. Enheten kommer också att utveckla det externa samordnings- och främjandeuppdraget med myndigheter och andra organisationer i länet. 

Miljöanalys och viltförvaltning

De arbetar bland annat med att undersöka länets miljö både mark, vatten och luft. Samt att förbättra miljön i länet bland annat genom att kalka försurade sjöar och vattendrag. Andra ansvarsområden inom enheten är stora rovdjur och hotade arter samt jaktärenden.

Miljöprövning

Miljöprövningsenheten arbetar med prövning av miljöfarlig verksamhet. Det gäller exempelvis industrier, avfalls- och energianläggningar, kommunala avloppsreningsverk och täkter. Enheten ansvarar för samrådsprocessen för både A- och B-verksamheter, projektleder remisser från mark- och miljödomstolen angående ansökningsmål som rör A-verksamheter och deltar i domstolsförhandlingar.

Miljötillsyn

Miljötillsynsenheten arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. Det gäller exempelvis olika industrier, vindkraft, och täkter. Enheten utövar även tillsyn enligt Seveso-lagstiftningen. Enheten arbetar också med statligt finansierad efterbehandling av förorenade områden. Tillsynsvägledning inom miljöbalkens område till länets kommuner ingår även det i enhetens uppgifter.

Miljöutredningar och fiske

Enheten ansvarar för länsstyrelsens prövning och tillsyn enligt miljöbalken (MB) gällande vattenverksamhet. Även klassificering och tillsyn av dammsäkerhet ingår.

De ansvarar också för frågor rörande fiskevård, fritidsfisket och fiskerinäringen. Genom fiskeutredningsgruppen hanterar enheten Länsstyrelsen Västernorrlands nationella uppdrag att inom miljöprövningsprocessen genomföra utredningar åt mark- och miljödomstolen och olika myndigheter om olika verksamheters inverkan på det allmänna fiskeintresset. 

Beredningssekretariatet - vattenförvaltning samordnar och medverkar i länsstyrelsens systematiska arbete med att åstadkomma god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Natur i Höga kusten

Enheten är geografiskt koncentrerad till Höga Kusten-området och arbetar med skötsel och förvaltning av Höga Kustens naturreservat och Skuleskogens nationalpark, fastighetsförvaltning, samordning av världsarvet Höga kusten, internremisser, samt drift och utveckling av naturum Höga Kusten.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad ansvarar för frågor inom bostadsförsörjning, bostads- och energibidrag, klimatanpassning, kulturmiljö, GIS-samordning, samhällsplanering samt vattenskydd. Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsuppdrag, såväl som mer specifika uppdrag och löpande ärendehandläggning.

Samhällsskydd och beredskap

Enheten hanterar tillsyn, frågor inom området krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar med mera.

Skyddad natur

Enheten verkar i hela länet och arbetar med reservatsbildning, skötsel och förvaltning av länets naturreservat, fastighetsförvaltning friluftslivssamordning, LONA-bidrag, naturinformation, naturnära jobb, våtmarksrestaurering, internremisser, med mera.

Social hållbarhet

Enhetens verksamhet spänner över en rad olika sakområden, till exempel: integration, jämställdhet, folkhälsa, brottförebyggande arbete, mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsansvar såväl som mer specifika uppdrag och löpande handläggning. Länsstyrelsen har också ett särskilt uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor.

Vattenmyndighetens kansli

Länsstyrelsen Västernorrland är en av landets fem vattenmyndigheter och Vattenmyndighetens kansli är den enhet som har det övergripande ansvaret för vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt berör sju län:

 • Västerbotten
 • Jämtland
 • Gävleborg
 • Dalarna
 • Uppsala
 • Västmanland
 • Västernorrland.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd har till uppgift att driva utvecklingsfrågor inom bland annat ledning och styrning och att ge stöd och service till länsledningen och enheterna.

Enheten ger stöd och service rörande verksamhetsplanering och verksamhetuppföljning, IT, ekonomi, HR-frågor, dokument- och ärendehantering, arkiv, juridik, verksamhetsskydd samt övrig intern service. Myndighetens personuppgiftsombud arbetar här. Enheten ansvarar även för utbetalning av statlig lönegaranti.

Landshövding

Carin Jämtin

Länsråd

Daniel Gustafsson
Telefon: 0611-34 92 21
E-post: daniel.gustafsson@lansstyrelsen.se

Ledningssekreterare

Jane Sevä Nordvold
Telefon: 0611-34 93 50
E-post: lansledning.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Förvaltning

Tillförordnad enhetschef: Sara Brundin
Telefon: 0611-34 93 54
E-post: sara.brundin@lansstyrelsen.se

Hållbar regional utveckling

Enhetschef: Karin Frejarö
Telefon: 0611-34 92 27
E-post: karin.frejaro@lansstyrelsen.se

Jordbrukarstöd och veterinär

Enhetschef: Sara Brundin
Telefon: 0611-34 93 54
E-post: sara.brundin@lansstyrelsen.se

Kommunikation och samordning

Enhetschef: Maria Prytz
Telefon: 0611-34 91 41
E-post: maria.prytz@lansstyrelsen.se

Miljöanalys och viltförvaltning

Enhetschef: Jenny Lindgren
Telefon: 0611-34 90 29
e-post: jenny.lindgren@lansstyrelsen.se

Miljöprövning

Enhetschef: Ulrika Prytz
Telefon: 0611-34 91 45
E-post: ulrika.prytz@lansstyrelsen.se

Miljötillsyn

Enhetschef: Maria Höglund
Telefon: 0611-34 92 42
E-post: maria.hoglund@lansstyrelsen.se

Miljöutredningar och fiske

Enhetschef: Hans Olofsson
Telefon: 0611-34 90 51
E-post: hans.x.olofsson@lansstyrelsen.se

Natur i Höga kusten

Enhetschef: Torbjörn Engberg
Telefon: 0611-34 92 68
E-post: torbjorn.engberg@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnad

Enhetschef: Viveka Sjödin
Telefon: 0611-34 90 78
E-post: viveka.sjodin@lansstyrelsen.se

Samhällsskydd och beredskap

Enhetschef: Tobias Lindenkäll
Telefon: 0611-34 93 06
E-post: tobias.lindenkall@lansstyrelsen.se

Skyddad natur

Enhetschef: Per Sander
Telefon: 0611-34 90 77
E-post: per.d.sander@lansstyrelsen.se

Social hållbarhet

Enhetschef: Stina Esselström
Telefon: 0611-34 91 05
E-post: stina.esselstrom@lansstyrelsen.se

Vattenmyndighetens kansli

Enhetschef: Joakim Kruse
Telefon: 0611-34 92 61
E-post: joakim.kruse@lansstyrelsen.se

Verksamhetsstöd

Enhetschef: Mattias Allberg
Telefon: 0611-34 91 09
E-post: mattias.allberg@lansstyrelsen.se

Insynsrådet är ett rådgivande organ till landshövdingen och består av åtta personer, som utses av regeringen efter förslag från landshövdingen.

Insynsrådet vid vår länsstyrelse har en bred kompetens med representanter från näringsliv, universitet samt politiska företrädare på nationell, regional och kommunal nivå.

Ledamöter i insynsrådet utsedda för perioden 1 mars 2022-29 februari 2024

Landshövdingen, (ordförande)

Marie Berglund, seniorkonsult, föredetta råvaru- och hållbarhetschef, NCC

Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet

Malin Larsson, riksdagsledamot

Gunilla Kjellsson, regionordförande, LRF Västernorrland

Glenn Nordlund, regionråd, Region Västernorrland

Alicja Kapica, Oppositionsråd, Sundsvalls kommun

Oliver Dogo, VD för Handelskammaren Mittsverige

John Molin och Viveka Sjödin, fackliga företrädare, Länsstyrelsen Västernorrland.

Vid länsstyrelsen finns en särskild fristående miljöprövningsdelegation som har till uppgift att pröva tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationen ska pröva ärenden om nya tillstånd, omprövning av tillstånd samt ändring och upphävande av villkor med mera för sådan verksamhet som har beteckningen B i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ärendena bereds av handläggare på länsstyrelsens miljöprövningsenhet i samråd med ordförande och sakkunnig i Miljöprövningsdelegationen.

Beslut i ärendena fattas därefter av Miljöprövningsdelegationens ordförande och sakkunnig utan påverkan av länsstyrelsen i övrigt.

Ordförande

Ulrika Prytz
Telefon: 0611-34 91 45, 070-190 25 33
E-post: ulrika.prytz@lansstyrelsen.se

Ida Pontén
Telefon: 0611-34 91 63
E-post: ida.ponten@lansstyrelsen.se

Sakkunniga

Frida Uebel
Telefon: 0611-34 92 51
E-post: frida.uebel@lansstyrelsen.se

Anna Bäckman
Telefon: 0611-34 92 40
E-post: anna.backman@lansstyrelsen.se

Daniel Yngsell
Telefon: 0611-34 92 24
E-post: daniel.yngsell@lansstyrelsen.se

Fem av landets länsstyrelser är utsedda till vattenmyndighet, varav vår länsstyrelse är en. Beslut i Vattenmyndigheten om frågor som rör förvaltning av vattenkvaliteten fattas av Vattendelegationen.

I delegationen finns bland annat representanter för olika kompetenser från länsstyrelser som ingår i Bottenhavets vattendistrikt, vissa vattenutnyttjare samt kommunala företrädare från distriktet. Ledamöterna förordnas av regeringen.

Ledamöter

 • Landshövdingen (ordförande)
 • Andreas Aronsson, miljökonsult
 • Bengt Blomqvist, vd för Sydkraft Hydropower AB
 • Joakim Hellgren, avdelningschef vid avdelningen för miljö på Länsstyrelsen Gävleborg
 • Mats Bergmark, Medelpads räddningstjänstförbund
 • Kent Eriksson, gruppchef VA-verk/VA-nät för Nodava norra Idre och Särna, Älvdalens kommun
 • Sverre Launy, kommunalråd (V), Åre kommun
 • Ida Stafrin, oppositionsråd (C), Kramfors kommun
 • Anna Carlsson, avdelningschef för miljö- och samhälle vid Länsstyrelsern Dalarnas län
 • Elisabet Andersson, ekolog på Skogsstyrelsen
 • Annika Lundmark, biträdande chef för vattenenheten vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Utöver denne består delegationen av 17 ledamöter med varsin ersättare. Dessa är utsedda enligt en förordning och består av fem politiska företrädare, en ledamot med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt, samt ledamöter från intressena jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, jordbrukare, natur- och ekoturism, yrkesfiske, rennäring, fäbodbruket och skogsnäring.

Syftet med länsvisa viltförvaltningsdelegationer är ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt.

Delegationerna ska bland annat besluta om övergripande riktlinjer och principer för viltförvaltningen och i vissa jaktfrågor. Det kan till exempel handla om skötsel av älgstammen, licensjakt och skyddsjakt inom länet och godkännande av förslag på regionala miniminivåer för björn och lo.

Ledamöter

Ordinarie ledamöter (o) och ersättare (e) sitter i delegationen fram till och med den 31 december 2026.

Förtroendevalda

Mikael Ahnström (S, o)

May Andersson (S, e)

Tony Andersson (M, o)

Håkan Svensson (M, e)

Kjell Bergkvist (C, o)

Peter Ledin (C, e)

Per Söderström (SJVP, o)

Peder Norrgård (SJVP, e)

Bengt Sörlin (SD, o)

Tommy Nilsson (SD, e)

Trafiksäkerhet & illegal jakt

Mickael Backman (o)

Rickard Hagström (e)

Jakt- och viltvårdsintresset

Sven Norgren (o)

Stefan Nilsson (e)

Naturvårdsintresset

Wiltrud Daniels (o)

Anneli Åslund (e)

Lars Bengtsson (o)

Maria Danvind (e)

Friluftslivsintresset

Susanne Rantakokko (o)

Björn Abelsson (e)

Ägare & brukare av jordbruksmark

Gunilla Kjellsson (o)

Gustav Sahlin (e)

Lokalt näringsliv & turism

Susanne Königson (o)

Vakant plats (e)

Skogsnäringen

Göran Tjernberg (o)

Charlotta Kristow (e)

Natur- och ekoturismföretag

Sofie Holmgren (o)

Vakant plats (e)

Yrkesfiske

Lars Bergman (o)

Manjula Gulliksson (o)

Fäbodbruket

Margita Sjöberg (o)

Johan Rudin (e)

Rennäringen

Thomas Kroik Kristoffersson (o)

Thomas Nejne (e)

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år ut ett antal fanor till föreningar och organisationer i landet. Fanorna delas vanligtvis ut av landshövdingen i en ceremoni på Residenset på eller i anslutning till nationaldagen den 6 juni. Ett fåtal fanor delas ut vid det traditionella nationaldagsfirandet på Skansen i Stockholm.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag tar emot ansökningarna, sedan skickar de en lista till respektive länskommitté. Länskommittén, där landshövdingen är ordförande, gör sedan en prioritering bland ansökningarna.

Ansökan ska vara gjord innan den 1 februari 2024. Mer information och ansökningsblanketter finns på webbplatsen för Stiftelsen Sveriges Nationaldag:

Ansök om fana, webbplatsen nationaldagen.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss