Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden. I vissa län kan även kommuner ansöka.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar.
 • Inköp av fast utrustning.
 • Förbättring av idrottsanläggningar.
 • Markering och upprustning av stigar och leder.

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för

 • Driftkostnader för byggnader.
 • Inköp av lätt avyttringsbart material och andra lösa inventarier.
 • Drift eller underhåll av fordon.
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag.
 • Investeringar som redan är genomförda.
 • Egen arbetstid.

I vilka kommuner kan jag söka bygdemedel?

I Västernorrlands län kan du söka bygdemedel inom följande kommuner:

 • Kramfors kommun
 • Sollefteå kommun
 • Sundsvalls kommun
 • Timrå kommun
 • Ånge kommun
 • Örnsköldsviks kommun.

Hur söker jag bygdemedel?

Länsstyrelsen tar emot ansökningar i två ansökningsperioder per år vilket betyder att din ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 februari eller den 15 september och följande handlingar ska bifogas tillsammans med ansökningsblanketten:

 • En beskrivning av vad man tänkt göra.
 • Detaljerad kostnadskalkyl
 • Föreningens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
 • Kort historik om föreningen.
 • Mötesprotokoll angående ansökan om bygdemedel
 • Bestyrkt protokollsunderlag med uppgift om behörig firmatecknare

Information om ansökan

Du får påbörja investeringen från och med det datum din ansökan kommer in till Länsstyrelsen, men på egen risk. Du bör se till att du har någon annan finansiering ifall vi avslår din ansökan eller minskar det sökta beloppet.

Eftersom tillgången på medel är begränsad och efterfrågan är stor, kan du få reducerat bidrag eller avslag på din ansökan trots att det kan vara ett bra projekt. Det finns då inget hindrar dig att lämna in en ny ansökan nästkommande år då nya medel finns.

Om vi beviljar din ansökan kan du ta med kostnader från och med det datum din ansökan kom in till Länsstyrelsen när du sedan redovisar. Pengar betalas ut i efterhand när du redovisat dina betalda utgifter. Möjlighet finns även att få förskottsutbetalning. Har du drabbats av någon skada till följd av vattenreglering ska du skicka din ansökan till Mark- och miljödomstolen i Östersund eller Umeå som beslutar i sådana ärenden.

Mark- och miljödomstolen i Östersund Länk till annan webbplats.

Mark- och miljödomstolen i Umeå Länk till annan webbplats.

Ansökan kommer in till Länsstyrelsen

 • När er ansökan kommer in till länsstyrelsen blir den ett ärende hos oss.
 • Ert ärende registreras och får ett diarienummer.

Handläggare utses

 • En handläggare tar hand om ärendet.

Ärendet utreds och vi fattar beslut

 • Handläggaren ser till att vi fått in all information från er.
 • Sedan utreder handläggaren ärendet. Efter ansökningsomgångarnas slut (15 februari respektive 15 september) skickas ärendet på remiss till berörd kommun för prioritering. Varje kommun har sina egna riktlinjer och prioriteringar.
 • När ärendet är utrett och kommunens yttrande kommit in till oss, lämnar handläggaren över det till en enhetschef som fattar beslut i ärendet.

Efter beslutet är fattat

 • När beslutet är fattat skickas det till er.
 • Enligt förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter får länsstyrelsen beslut inte överklagas.

Vi har fått vår ansökan godkänd, vad gör vi nu?

 • När investeringen är påbörjad och ni betalat fakturorna, skickar ni in kopior på dem tillsammans med någon form av betalningsbevis som styrker att föreningen betalt fakturorna. Samt en ifylld rekvisitionsblankett samt verifikationslista (summerad om det är många verifikat).
 • Det kan finnas möjlighet att få förskottsutbetalning om föreningen haft stora investeringskostnader. I sådana fall räcker det med rekvisitionsblanketten samt fakturakopior. Märk gärna rekvisitionen med ”Förskott”. När ni sedan betalt fakturorna skickar ni in betalningsbevis till oss så att vi ser att pengarna använts.
 • Kontakta Länsstyrelsen om ni har frågor om utredningen och beslutet.

Kontakt

Henrik Skyttberg

Handläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss