Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Varför är friluftsliv viktigt?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Vad är friluftsliv för Länsstyrelsen?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Sveriges friluftsmål, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat men det finns också många föreningar, skolor och företag som organiserar friluftslivsaktiviteter. Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd av allemansrätten.

Länsstyrelsen samarbetar och har dialog med regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, företag, markägare och andra aktörer i länet som arbetar med och berörs av friluftsliv.

Så arbetar vi i Västernorrland med friluftsliv

De tio friluftsmålen handlar bland annat om att öka tillgängligheten till friluftsliv, öka tillgången till områden för friluftsliv och att arbeta för att friluftslivet bidrar till naturförståelse, landsbygdsutveckling och folkhälsa.

För att nå friluftsmålen berörs arbete med fysisk planering, folkhälsa, integration, näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling och natur- och kulturmiljövård. Arbetet omfattar alltså många verksamhetsområden vid länsstyrelsen, regionen och kommunerna. Många ideella föreningar och företag är engagerade inom friluftsliv och utövande av friluftsliv sker ofta på annans mark. Därför är det viktigt med samverkan för att nå friluftsmålen.

Friluftsliv i skyddade områden

På länsstyrelsen arbetar vi också med skydd och skötsel av värdefulla naturområden, till exempel naturreservat. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med till exempel rullstol eller barnvagn. I andra reservat finns vandringsleder, stugor, dass och vindskydd eller andra anordningar för friluftslivet.

Naturum vid Skuleberget drivs av länsstyrelsen och ordnar bland annat guidade turer och utställningar om naturen i området.

Planera för friluftsliv

Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl fungerande friluftsliv bland annat genom att arbeta med friluftsliv i fysisk planering. Den tätortsnära naturen är särskilt viktig för friluftslivet och för den stora andelen av befolkningen som bor i tätorter.

Det finns vägledningar och goda exempel på hur man kan arbeta med natur och friluftsliv i fysisk planering på både Naturvårdsverkets och Boverkets webbplatser.

Hållbar tillväxt och utveckling genom friluftsliv

Västernorrlands natur utgör en stor tillgång för utövandet av friluftsliv, både för våra invånare och för turismen. Naturturismen har en stor och ökande betydelse för landsbygdsutveckling och regional tillväxt.

Tillväxten behöver ske på ett hållbart sätt för att inte minska på natur- och upplevelsevärden. Vi som rör oss i naturen med stöd av allemansrätten behöver visa god hänsyn till naturvärden och till andra friluftsutövare och markägare.

Friluftsliv ger hälsa

För många människor innebär naturen avkoppling från vardagsstressen, lugn och ro och en källa för återhämtning. Undersökningar har visat att vistelse i naturen bidrar till att främja den fysiska hälsan och minska stress, stärka den kognitiva förmågan, förbättra den psykiska hälsan, underlätta social samverkan och främja fysisk aktivitet.

Nätverk för friluftsliv

Länsstyrelsen Västernorrland har återkommande kontakter med berörda och intresserade aktörer inom friluftsliv från kommunerna, ideella föreningar, företag och andra myndigheter för att utveckla friluftslivet tillsammans. Är du intresserad och vill påverka möjligheterna till ett rikt friluftsliv i Västernorrland, ta kontakt med Länsstyrelsen Västernorrlands friluftslivssamordnare.

Projekt inom friluftsliv i Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland genomför årligen flera projekt för utvecklande av friluftslivet. Hör gärna av dig om du intresserad av vilka projekt som genomförs eller har idéer på projekt eller andra utvecklingsmöjligheter.

  • Nätverk för friluftsliv
  • Strategi och handlingsplan
  • Projekt inom friluftsliv i länet.

Riksintresse för friluftsliv

Område av riksintresse för friluftslivet ska ha stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten.

Riksintresseområden

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att peka ut riksintresseområdena. Detta görs i samarbete med länsstyrelserna. Områdenas utbredning kan ses via Länskarta Västernorrland. Bestämmelserna återfinns i 3 kap. 6 § miljöbalken.

Regionala karttjänster och webbGIS

Länsstyrelsen Västernorrland har flera karttjänster och webbGIS för att presentera geografisk information som vänder sig till såväl allmänhet som professionella användare.

Västernorrlands läns publika webbkarta Länskartan innehåller ett urval av olika kartskikt som länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter. Här återfinns bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur och fornlämningar. Observera att Länskartan inte gör anspråk på att redovisa alla de allmänna intressen som man behöver ta hänsyn till vid exempelvis översiktsplanering i en kommun. Innehållet kompletteras med mer information allt eftersom.

Länskarta Västernorrland Länk till annan webbplats.

Information för dig som är verksam inom friluftsliv

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag som knyter an till friluftsliv. För att underlätta för dig som är verksam inom friluftsliv finns här länkar till andra områden med koppling till ämnet.

För dig som arbetar med samhällsplanering och friluftsliv

Planeringsunderlag, riksintressen för friluftsliv, sammanfattande redogörelse med mera:

Planering och byggande

För dig som arbetar med naturturism

Friluftsliv i länet, informationsmaterial om besöksmål:

Friluftsliv och allemansrätt

Allemansrätten och informationsmaterial om allemansrätten hos Naturvårdsverket:

Allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vägledning för organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns under varje reservat och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan finnas inskränkningar för organiserad verksamhet. Sök naturreservat under fliken Besöksmål.

Besöksmål

För dig som söker ytterligare information om friluftsliv, fiske och jakt och vilt

Friluftsliv och allemansrätt

Fiske

Jakt och vilt

Bidrag och stöd för arbete med friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera satsningar inom friluftsliv. Det finns till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd som olika aktörer kan söka för att genomföra satsningar som bidrar till friluftslivsmålen.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det går att få stöd för att till exempel ta fram friluftsplaner, kartlägga friluftsvärden, anläggningar som spänger, stigar eller fågeltorn eller för kunskapsspridning, till exempel guidningar, broschyrer och informationstavlor.

Centrum för naturvägledning, CNV, har Naturvårdsverkets uppdrag att stödja kommunernas och deras samarbetspartners planering av naturvägledning. De kan hjälpa till att ta fram ansökan, svara på frågor och vara stöd i genomförandet av LONA-projekt som har fokus på naturvägledning.

Naturvägledning i LONA-satsningar, Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Länk till annan webbplats.

Integration

Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Detta kan kopplas ihop med friluftslivsintressen då många uppskattar att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Kontakt

Jean Esselström

Friluftslivssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss