Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utföra antikvarisk medverkan

När Länsstyrelsen fattar beslut enligt kulturmiljölagen eller enligt förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, ställer vi ofta krav på antikvarisk medverkan.

Syftet är bland annat att säkerställa att åtgärderna utförs på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena bevaras, samt att de genomförda åtgärderna dokumenteras på ett fullgott sätt. De antikvariska experter som utför antikvarisk medverkan i sådana ärenden ska vara godkända av Länsstyrelsen.

De organisationer som önskar utföra antikvarisk medverkan under 2024 ska lämna in intresseanmälan till Länsstyrelsen senast 9 februari 2024.

För att bli godkänd som antikvarisk expert ska du:

 • Uppfylla vissa krav som framgår av Länsstyrelsens beslut om kriterier för antikvarisk medverkan.
 • Ha vana vid uppdrag som styrs genom Länsstyrelsens beslut enligt KML och enligt förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Andra uppdrag såsom allmänna bebyggelsehistoriska/antikvariska utredningar, program, inventeringsuppdrag etcetera är inte kvalifikationsgrundande.

Kriterier för att anlitas som antikvarisk expert

För att blir godkänd för antikvarisk medverkan krävs vana vid
uppdrag som styrs genom Länsstyrelsens beslut enligt kulturmiljölagen och
förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Följande kompetenskrav gäller:

 • Relevant utbildning motsvarande Boverkets kriterier för certifiering av sakkunnig kontrollant av kulturvärden

Dessutom krävs följande erfarenhet:

 1. att ha bedrivit byggnadsantikvarisk verksamhet som
  huvudsysselsättning under de senaste åren
 2. att ha arbetat som antikvarisk expert med ansvar för ett flertal
  uppdrag av normal eller större omfattning och av varierande
  karaktär. Uppdragen ska vara styrda genom länsstyrelsebeslut enligt
  KML eller bidragsförordningen och innefatta antikvarisk medverkan
  under arbetenas utförande, upprättande av slutbesiktningsprotokoll
  och antikvariska rapporter. Saknas sådan erfarenhet, krävs för
  godkännande att ha arbetat med flertalet sådana
  bebyggelseantikvariska uppdrag under dokumenterad ledning av en
  av Länsstyrelsen godkänd expert
 3. att ha god kunskap om kulturmiljölagen och insikt i annan
  lagstiftning som rör den byggda miljön, Boverkets byggregler samt
  Länsstyrelsens roll och rutiner
 4. för uppdrag som rör kyrkomiljöer som skyddas genom KML ska
  ovanstående kriterier vara uppfyllda specifikt för kyrkliga ärenden
  och innefatta erfarenhet av varierande sådana uppdrag, såväl
  invändiga- som utvändiga samt exempelvis fast inredning,
  begravningsplatser, inventarier m.m.

Referenser ska kunna uppvisas.

Vad ska intresseanmälan innehålla?

För varje berörd antikvarie inom organisationen/företaget ska anmälan innehålla:

 • Namn på antikvarien
 • Vilka uppdrag antikvarien kan ta på sig, till exempel tillståndsärenden för kyrkor och byggnadsminnen och/eller bidrag till kulturmiljövård
 • Vilket geografiskt område som hen önskar vara verksam inom
 • Arbetsuppgifter och tjänstgöringsgrad inom byggnadsvård de senaste åren
 • Lista på utförda uppdrag från de senaste åren med angivna referenser, alternativt uppdrag under sakkunnig handledning
 • Gäller anmälan antikvarisk medverkan för kyrkor ska antikvarisk erfarenhet från kyrkomiljöer redovisas
 • Utbildning med verifikat
 • Eventuell certifiering

Om du var godkänd förra året räcker det om du endast skickar in en ny intresseanmälan där du anger:

 • Vilka typer av uppdrag du kan ta på dig
 • Vilket geografiskt område som du önskar vara verksam inom
 • Eventuell uppdatering av tidigare inlämnat underlag

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse till vasterbotten@lansstyrelsen.se

Eller med post till:

Länsstyrelsen Västerbotten
Samhällsutvecklingsenheten/Kulturmiljö
901 86 Umeå

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss