Utföra antikvarisk medverkan

När Länsstyrelsen fattar beslut enligt kulturmiljölagen eller enligt förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, ställer vi ofta krav på antikvarisk medverkan.

Syftet är bland annat att säkerställa att åtgärderna utförs på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena bevaras, samt att de genomförda åtgärderna dokumenteras på ett fullgott sätt. De antikvariska experter som utför antikvarisk medverkan i sådana ärenden ska vara godkända av Länsstyrelsen.

De organisationer som önskar utföra antikvarisk medverkan under 2020 ska lämna in intresseanmälan till Länsstyrelsen senast 12 februari 2020.

För att bli godkänd som antikvarisk expert ska du:

 • Uppfylla vissa krav som framgår av Länsstyrelsens beslut om kriterier för antikvarisk medverkanPDF.
 • Ha vana vid uppdrag som styrs genom Länsstyrelsens beslut enligt KML och enligt förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Andra uppdrag såsom allmänna bebyggelsehistoriska/antikvariska utredningar, program, inventeringsuppdrag etcetera är inte kvalifikationsgrundande.

Vad ska intresseanmälan innehålla?

För varje berörd antikvarie inom organisationen/företaget ska anmälan innehålla:

 • Namn på antikvarien
 • Vilka uppdrag antikvarien kan ta på sig, till exempel tillståndsärenden för kyrkor och byggnadsminnen och/eller bidrag till kulturmiljövård
 • Vilket geografiskt område som hen önskar vara verksam inom
 • Arbetsuppgifter och tjänstgöringsgrad inom byggnadsvård de senaste åren
 • Lista på utförda uppdrag från de senaste åren med angivna referenser, alternativt uppdrag under sakkunnig handledning
 • Gäller anmälan antikvarisk medverkan för kyrkor ska antikvarisk erfarenhet från kyrkomiljöer redovisas
 • Utbildning med verifikat
 • Eventuell certifiering

Om du var godkänd förra året räcker det om du endast skickar in en ny intresseanmälan där du anger:

 • Vilka typer av uppdrag du kan ta på dig
 • Vilket geografiskt område som du önskar vara verksam inom
 • Eventuell uppdatering av tidigare inlämnat underlag

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse till vasterbotten@lansstyrelsen.se

Eller med post till:

Länsstyrelsen Västerbotten
Samhällsutvecklingsenheten/Kulturmiljö
901 86 Umeå

Kontakt