Kyrkliga kulturminnen

Många av Sveriges kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. För att ändra i ett kyrkligt kulturminne krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger också råd, yttrar oss i frågor om vård- och underhållsplaner och utövar tillsyn.

Sök tillstånd att förändra ett kyrkligt kulturminne

Kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är uppförda för Svenska kyrkan före 1940 får inte ändras på ett väsentligt sätt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller även vissa nyare kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är skyddade genom ett särskilt beslut. För byggnader som står på skyddade kyrkotomter eller begravningsplatser krävs tillstånd för ändringar oavsett byggnadens ålder.

Tillståndsplikt kan även gälla för vissa kyrkor som tidigare har ägts av Svenska kyrkan, men som har sålts till annan ägare.

I Västerbottens län är dessa nyare kyrkor skyddade genom ett särskilt beslut: Mariakyrkan, Tegskyrkan och Ålidhemskyrkan i Umeå, Avasjö kapell i Borgafjäll, samt Burträsk kyrka, Bolidens kyrka och Robertsfors kyrka.

Totalt finns det 64 kyrkor i länet där ändringar är tillståndspliktiga enligt kulturmiljölagen.

När behövs tillstånd?

Du behöver vanligtvis tillstånd från Länsstyrelsen om du exempelvis vill

  • riva, flytta eller bygga om en kyrkobyggnad
  • ändra exteriör eller interiör i en kyrkobyggnad, med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning
  • ändra färgsättning
  • utvidga eller ändra en kyrkotomt eller begravningsplats
  • uppföra eller väsentlig ändra byggnader, murar, portaler, eller andra fasta anordningar
  • ändra medvetet gestaltad vegetation.

Det är Länsstyrelsen som bedömer om en förändring eller en underhållsåtgärd kräver tillstånd. Kontakta alltid oss inför planerade ändringar eller underhåll.

Ta hjälp av en antikvarisk expert

För att hitta de mest varsamma lösningarna på verksamhetens behov är det viktigt att du tar hjälp av en antikvarisk expert tidigt i en renoverings- eller förändringsprocess. Antikvarien ska se till att de kulturhistoriska värdena bevaras och kan även skriva den konsekvensbeskrivning som du ska skicka med vid ansökan.

När Länsstyrelsen lämnar tillstånd är det oftast förenat med villkor om hur arbetet ska utföras och dokumenteras, och att det ska genomföras med antikvarisk medverkan. Antikvariska experter att anlita finns på museer och inom privata företag.

Historiska Hus i norr AB, Umeå

Annika Lindberg
E-post annika@historiskahus.se
Telefon 070-357 07 20, 090-13 72 20

Skellefteå museum, Skellefteå

Pernilla Lindström
E-post pernilla.lindstrom@skellefteamuseum.se
Telefon 0910-73 55 14, 070-271 20 21

Västerbottens museum, Umeå

Maria Appelstam-Häll
E-post maria.appelstam.hall@vbm.se
Telefon 090-202 03 13, 070-655 00 64

Stiftelsen Jamtli

Björn Olofsson
E-post bjorn.olofsson@jamtli.com
Telefon 070-377 70 94

Henrik Ylikoski
E-post henrik.ylikoski@jamtli.com
Telefon 063-15 01 41

Victoria Bly
E-post victoria.bly@jamtli.com
Telefon 063-15 01 24

Kontakta gärna Länsstyrelsen innan du söker tillstånd

Tillståndsprövningen underlättas och går snabbare om vi får samråda om utförandet och vilket underlagsmaterial du behöver ta fram innan du lämnar in en tillståndsansökan.

Vi har sammanställt en checklista om vad som är viktigt att tänka på inför förändringar, vård och underhåll. Foldern finns i pdf-format här. Den går också att beställa i tryckt form från Länsstyrelsen.

Vägledning inför förändringar, vård och underhåll enligt kulturmiljölagen Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sök tillstånd att ändra eller flytta kyrkliga inventarier

Kyrkliga inventarier i Svenska kyrkan som har kulturhistoriskt värde och är upptagna i kyrkans inventarieförteckning är skyddade genom kulturmiljölagen oavsett ålder. Skyddet gäller även om inventarierna inte förvaras i kyrkan. Inventarier som ägs av enskild omfattas däremot inte av kulturmiljölagen. Alla skyddade kyrkliga inventarier ska förvaras och vårdas väl.

När behövs tillstånd?

Enligt kulturmiljölagen behövs tillstånd från Länsstyrelsen om kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska

  • repareras/konserveras eller ändras
  • flyttas från den plats där de sedan gammalt hör hemma
  • avföras från förteckningen
  • avyttras.

Ta kontakt med Länsstyrelsen innan du lämnar in en ansökan så att vi kan samråda om åtgärden och vilket underlagsmaterial du behöver ta fram inför tillståndsprövningen.

Anmäl ansvariga för förteckning över kyrkliga inventarier

Varje församling i Svenska kyrkan ska utse två personer som ansvarar för att det finns en förteckning över de kyrkliga inventarierna och för att föremålen förvaras och vårdas väl. Församlingen ska anmäla till Länsstyrelsen vilka personer som har utsetts som ansvariga.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Svenska kyrkans församlingar och pastorat kan ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning eller kyrkounderhållsbidrag från Svenska kyrkans stift. För detta kan ett tillstånd eller ett yttrande från Länsstyrelsen behövas.

Kyrkoantikvarisk ersättning söks från stiftet senast 31 oktober, och då ska det redan finnas ett skriftligt tillstånd från Länsstyrelsen till åtgärderna. Kontakta oss därför i god tid innan ni ska lämna in er ansökan till stiftet, minst två månader i förväg.

Vård- och underhållsplaner

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen ansvarar ägaren till en kyrkobyggnad, kyrkotomt eller begravningsplats för att det finns en vård- och underhållsplan. Den ska redovisa hur vård och underhåll ska gå till, så att kyrkomiljöns kulturhistoriska värden inte minskar och utseendet och karaktären inte förvanskas. Planen ska revideras minst vart tionde år. Länsstyrelsen ska ha möjlighet att yttra sig över vård- och underhållsplanen när en ny tas fram eller en befintlig plan revideras.

Kontakta Länsstyrelsen innan du tar fram nya eller reviderar befintliga vård- och underhållsplaner.

Kulturhistoriska värdebeskrivningar av länets kyrkomiljöer

Länsstyrelsen har tagit fram värdebeskrivningar av länets kyrkomiljöer. Beskrivningarna omfattar länets lagskyddade kyrkogårdar, begravningsplatser och i synnerhet kyrkobyggnader. De redogör för viktigare förändringar som har gjorts och lyfter fram varje kyrkomiljös särskilda kulturhistoriska värden.

Beskrivningarna är uppdelade efter kommun.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss