Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv hos Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

Sista datum för ansökningar om bidrag till kulturmiljövård är 31 januari 2021, avseende åtgärder som genomförs och utbetalas under 2021.

 1. Ta kontakt med Länsstyrelsens handläggare Helena Wikberg helena.wikberg@lansstyrelsen.se , telefon 010-225 45 25 innan du fyller i ansökan.
 2. Fyll i och skicka in ansökan Ansök om bidrag för värdefulla kulturmiljöer.
 3. Skicka bilagor till ansökan till e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Historiska Hus i norr AB, Umeå

Annika Lindberg
E-post annika@historiskahus.se
Telefon 070-357 07 20, 090-13 72 20

Anders Nordström
E-post anders@historiskahus.se
Telefon 070-560 07 20, 090-13 72 20

Skellefteå museum, Skellefteå

Pernilla Lindström
E-post pernilla.lindstrom@skellefteamuseum.se
Telefon 0910-73 55 14, 070-271 20 21

Rune Wästerby
E-post rune.wasterby@skellefteamuseum.se
Telefon 0910-73 55 18, 073-824 06 46

Västerbottens museum, Umeå

Maria Appelstam-Häll
E-post maria.appelstam.hall@vbm.se
Telefon 090-202 03 13, 070-655 00 64

Lena Berglund
E-post lena.berglund@vbm.se
Telefon 090-202 03 22, 070-655 06 88

Fyrvaktaren HB, Umeå

Lena Tengnér
E-post lena@fyrvaktaren.se
Telefon 070-313 10 18

Rat & Dragon, Luleå

Tomas Örn
E-post info@ratdragonproduction.se
Telefon 070-467 25 49

Tyréns, Gällivare

Inger Olsson
E-post inger.olsson@tyrens.se
Telefon 010-452 28 11, 073-045 77 01

Kontakt