Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Ta alltid kontakt med Länsstyrelsen i god tid innan du tänker ansöka om bidrag eller tillstånd till åtgärden. Länsstyrelsen lämnar normalt inte bidrag retroaktivt till redan utfört arbete.

Vem kan söka bidrag?

Alla kan ansöka om bidrag utom staten själv i egenskap av fastighetsägare. I de fall någon annan än fastighetsägaren ansöker om bidrag ska fullmakt eller behörighetsdokument bifogas ansökan.

Hur mycket kan du få i bidrag?

Bidragsnivån varierar mellan olika åtgärder och miljöer. Observera att egeninsats i form av exempelvis egna medel, annan medfinansiering eller eget ideellt arbete alltid krävs.

Bidrag kan sökas till följande kostnader:

 • Du kan söka bidrag till kostnaden för varsam restaurering av äldre byggnader och anläggningar.
 • För äldre uthusbebyggelse så beräknas bidragsnivån ofta på hela restaureringskostnaden.
 • För bostadshus/fritidshus och övriga byggnader med högre nyttjandegrad, kan bidrag främst lämnas till exempelvis den fördyring eller merkostnader som kan uppstå på grund av antikvariska krav såsom särskilda material eller metoder.
 • Du kan även ansöka om bidrag till kostnad för antikvarisk medverkan.

Statsbidraget till kulturmiljövård kan normalt inte kombineras med ROT-avdrag. Bidrag lämnas inte heller till standardhöjande åtgärder eller åtgärder av enklare underhållskaraktär på bostadshus, företagslokaler etcetera.

Vid fördelningen av bidrag prioriteras

Eftersom bidragsmedlen är begränsade, måste vi välja ut vilka projekt vi ska ge bidrag till. Vi gör då en sammanvägd bedömning och prioriterar bidraget utifrån ett länsperspektiv.

 • Enligt förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (SFS 2010:1121) prioriteras i första hand vård av byggnadsminnen skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950), byggnader och anläggningar i riksintressemiljöer och kulturreservat skyddade enligt miljöbalken (1998:808).
 • Därefter prioriteras övriga miljöer som kan ha ett regionalt eller lokalt högt kulturhistoriskt värde.
 • Länsstyrelsen tar alltid helhetsmiljön, tillgänglighetsaspekter och förutsättningarna för långsiktig förvaltning i beaktande.
 • ·Andra aspekter som vägs in i bedömningen är åtgärdernas angelägenhet och om det finns samfinansiering till åtgärden eller projektet.
 • För kostnadskrävande projekt är det välkommet med medfinansiering från andra håll till exempel genom bygdemedel, fonder etc.
 • ·Länsstyrelsen prioriterar bidraget främst till kulturmiljöer utanför Umeå och Skellefteå städer med dess tätsortsnära byar. I dessa stadsnära områden kan vi däremot ofta stödja åtgärderna genom att lämna bidrag till kostnaden för antikvarisk expert.

Det här behövs för en komplett ansökan

Följande ska finnas med i din ansökan:

 • Fullständigt ifyllt ansökningsformulär
 • Projektbeskrivning
 • Karta som visar var byggnaden/miljön ligger
 • Fotografier av miljön, byggnaden och den del av byggnaden åtgärden avser
 • Kort beskrivning av byggnadens/miljöns historia och nuvarande användning
 • Uppgifter om åtgärdsbehov och tidplan
 • Ange även om ytterligare åtgärder planeras som inte ingår i bidragsansökan
 • Vilken godkänd antikvarisk expert du anlitat för antikvarisk medverkan
 • Förslag på lämpliga hantverkare/utförare
 • Kostnadsberäkning alternativt offert för åtgärden samt för den antikvariska experten
 • Fullmakt (för åtgärd på annans mark eller byggnad, om sökande företräds av ombud)
 • Behörighetsdokument (exempelvis firmatecknare i förening, ombud)
 • Uppge om du tänkt att söka ROT-avdrag för åtgärden
 • Beskriv din egeninsats – vad kan du själv utföra eller bekosta, eller om du har någon annan medfinansiering. Egeninsatsen kan bestå eget ideellt arbete som värderas till 220 kr/timme, egna medel eller eget material, till exempel timmer från egen skog. Observera att du inte kan få ersättning för det egna arbetet.

Om du beviljas bidrag gäller

 • Du ska förutom hantverkare/entreprenörer även anlita en antikvarisk expert som bevakar så att arbetet sker på ett antikvariskt godkänt sätt. ¨
 • Beslutet villkoras bland annat med krav på hur arbetet ska utföras och vilken dokumentation som krävs.
 • Du som sökande är byggherre och ansvarar för projektets genomförande och anlitar själv hantverkare, antikvarie, kallar till startmöte, slutbesiktningar etc.
 • Bidraget betalas ut efter att slutbesiktningsprotokoll, rekvisitionsblankett och verifikationer på kostnader skickats in och godkänts av Länsstyrelsen.

Om ett byggnadsminne berörs kan du behöva ansöka om tillstånd

Om bidragsansökan berör ett byggnadsminne kan du behöva ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen för att få genomföra åtgärderna. Ta kontakt med Länsstyrelsen i god tid innan en sådan ansökan görs.

Om du redan har fått ett tillståndsbeslut från Länsstyrelsen för de åtgärder som du aser söka bidrag för, så ska du ange det i din bidragsansökan.

Ansökan om tillstånd till ändring av byggnadsminne gör du på särskilt blankett och skickar till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

Ansökan om tillstånd till ändring av byggnadsminne Pdf, 82.4 kB.

Byggnadsminnen

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Tillgängligt kulturarv, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

När får jag beslutet?

 • Sista dag för ansökan om bidrag är 31 januari i de fall åtgärderna genomförs och utbetalas samma år.
 • Beslut tas löpande under våren i de fall ansökan är komplett. Om kompletteringar behövs kan processen ta längre tid.
 • Sista rekvisitionsdatum är 1 oktober. Då ska åtgärderna vara genomförda och godkända.
 • Det är också möjligt att skicka in ansökan om bidrag löpande under året. Då prövas ansökan för utbetalning följande år.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Historiska Hus i norr AB, Umeå

Annika Lindberg
E-post annika@historiskahus.se
Telefon 070-357 07 20, 090-13 72 20

Skellefteå museum, Skellefteå

Pernilla Lindström
E-post pernilla.lindstrom@skellefteamuseum.se
Telefon 0910-73 55 14, 070-271 20 21

Jessica Lundmark
E-post jessica.lundmark@skellefteamuseum.se
Telefon 073-065 42 19

Västerbottens museum, Umeå

Maria Appelstam-Häll
E-post maria.appelstam.hall@vbm.se
Telefon 090-202 03 13, 070-655 00 64

Marcus Bengtsson
E-post marcus.bengtsson@vbm.se
Telefon 090-202 03 00

Fyrvaktaren HB, Umeå

Lena Tengnér
E-post lena@fyrvaktaren.se
Telefon 070-313 10 18

Rat & Dragon, Luleå

Tomas Örn
E-post info@ratdragonproduction.se
Telefon 070-467 25 49

Stiftelsen Jamtli

Björn Olofsson
E-post bjorn.olofsson@jamtli.com
Telefon 070-377 70 94

Henrik Ylikoski
E-post henrik.ylikoski@jamtli.com
Telefon 063-15 01 41

Victoria Bly
E-post victoria.bly@jamtli.com
Telefon 063-15 01 24

Utbetalning av bidraget

För att få pengarna utbetalade behöver

 1. Länsstyrelsen ha godkänt din ansökan om bidrag
 2. du ha genomfört de aktuella åtgärderna.

När detta är gjort kan du ansöka om utbetalning (skicka en rekvisition).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss