Ansök om tillstånd för husbehovsfiske i Västerbotten

Här söker du om tillstånd för husbehovsfiske på statens mark ovan odlingsgränsen. Det finns ett antal regler och villkor som gäller för att få tillstånd.

 • Du som bor ovan odlingsgränsen eller är renskötande same nedan odlingsgränsen kan få tillstånd att fiska för husbehov.
 • Det behöver finnas fiskevårdsutrymme i sjön för att vi ska kunna bevilja nya tillstånd. Normalt gäller ett tillstånd per 40 hektar vatten.
 • Max ett tillstånd per hushåll.
 • Du kan bara söka tillstånd för ett vatten och max en ansökan per år.
 • Utöver de allmänna villkoren nedan finns sjöspecifika villkor som står på tillståndet.

 1. Tillståndet är personligt och får inte överlåtas.
 2. Tillståndet gäller även familjemedlem folkbokförd på samma adress som tillståndshavaren.
 3. Ändrade kontaktuppgifter ska anmälas till Länsstyrelsen.
 4. Vid utebliven betalning kommer tillståndet att upphöra.
 5. Vid fiskets utövande får person utan eget tillstånd hjälpa tillståndshavare. Tillståndshavare måste dock alltid vara med vid fisket.
 6. Gällande fiskelagstiftning och villkor för upplåtelse ska följas.
 7. Högst 10 nät med en största längd av 30 meter får nyttjas om inte annat framgår av tillståndet.
 8. Med handredskap avses fiske med spö utrustat med lina och högst trekrokar. Tillståndet gäller endast i de vatten där husbehovsfisketillstånd har erhållits.
 9. Upplåtelse för krokredskap omfattar fiske med ståndkrok, utter och långrev. Detta fiske får ej bedrivas i strömmande vatten.
 10. Upplåtelsen innebär inte någon inskränkning i renskötande samers eller andra tillståndshavares fiskerätt.
 11. På anmodan av polisman, tulltjänsteman, fisketillsynsman eller länsstyrelsens personal ska husbehovsfisketillståndet, bevis om erlagd betalning samt legitimation kunna uppvisas.
 12. Tillståndet kan med omedelbar verkan återkallas eller ändras av fiskevårdsskäl, rennäringsskäl, om gällande allmänna eller särskilda villkor inte följs eller av annan särskild anledning.
 13. Utsatta fiskeredskap ska vara utmärkta med väl synliga flöten och nätdobbar. Flöten och dobbar ska vara märkta på sådant sätt att det av märkningen klart framgår tillståndsnummer och vem som är brukare av redskapet (namn och telefonnummer).
 14. Fångad fisk får inte säljas.
 15. Innehavaren av husbehovsfisketillstånd är skyldig att årligen lämna fullständig fångstrapport. Underlåtelse att lämna fångstrapport kan medföra att tillståndet ej förnyas. Fångstrapport ska vara insänd senast 1 november.
 16. Fisketillstånd som ej avses att nyttjas ska snarast återsändas till Länsstyrelsen.

Ansökan öppen mellan 1 februari och 31 mars

Från och med 13 november 2023 inför Länsstyrelsen ett sökfönster för nya ansökningar av tillstånd för husbehovsfiske.

Du hittar ansökningsformuläret på den här sidan under perioden 1 februari–31 mars. Utanför den tiden är formuläret stängt.

Tillstånd delas ut i vatten med utrymme för fler tillstånd. Närhetsprincipen kommer tillämpas om något vatten är översökt.

Du som redan har tillstånd

Det blir ingen skillnad för dig som redan har tillstånd för husbehovsfiske. Du skickar in din fångstrapport som vanligt innan första november varje år.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss