Livsmedel och vatten

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna har tillsammans ansvaret för att kontrollera livsmedel för att skydda människors och djurs hälsa. Tillgång till dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och kan behöva skydd för att säkra en långsiktig tillgång på rent och friskt vatten.

Livsmedelskontroll

Länsstyrelsens uppgift är att samordna livsmedelskontrollen i länet och se om kommunerna sköter sitt arbete med livsmedelskontroll och följer lagstiftningen.

Livsmedelskontroll

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

Med hjälp av utvecklingsmedel från Havs- och vattenmyndigheten har WSP Sverige AB tagit fram ett GIS-stöd. Stödet är tänkt att användas som underlag vid tillsyn och prövning av små avlopp för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

Skydd av vattentäkter och dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig tillgång på rent och friskt vatten. Länsstyrelsen eller kommunen kan fastställa skyddsområden runt ytvatten- eller grundvattenförekomster som utgör dricksvattentäkter.

Skydd av vattentäkter och dricksvatten

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)

​Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att kommunen har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera att kommunen följer denna lag.

Du som är fastighetsägare

Har du frågor kring dina rättigheter och skyldigheter inom vatten- och avloppsförsörjning? Vänd dig i första hand till miljökontoret, tekniska kontoret eller va-huvudmannen i din kommun.

Tvister om va-försörjningen
Tvister som uppstår mellan kommunen och fastighetsägare inom verksamhetsområdet vid tolkningen av rättigheter och skyldigheter enligt LAV prövas av mark- och miljödomstolen.

Du som är miljöinspektör

I samband med tillsyn av enskilda avlopp är det viktigt att känna till vad LAV kan innebära. Du bör känna till att ansvaret för att inrätta en anläggning för vatten och/eller avlopp inte alltid ligger på den enskilde fastighetsägaren. Enligt 6 § LAV kan det vara kommunen som har eller borde ha ansvaret för va-försörjningen.

Du som är huvudman för vatten- och avloppsförsörjning (va) eller representerar en kommun

Det är viktigt att kommunen har tydliga rutiner för att:

  • bedöma i vilka områden allmänna vattentjänster behöver ordnas (enligt 6 § LAV)
  • besluta om verksamhetsområdenas omfattning.

Kommuner som behöver bygga ut den allmänna va- anläggningen bör ha en handlingsplan för detta, en ”va-utbyggnadsplan”.

Länsstyrelsen utövar tillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn över att kommunerna uppfyller sina skyldigheter enligt 6 § LAV. Tillsynen genomförs bland annat genom att vi handlägger externt initierade ärenden såsom klagomål och genom att vi verkar för att kommunerna uppmärksammar och prioriterar områden med va-problem i sina va-planer.

Kontakt