Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Växa i Värmland

Växa i Värmland är en långsiktig, förebyggande insats som riktar sig till föräldrar och viktiga vuxna. Insatsen bidrar till att barn och unga får känna kärlek och värme från närvarande vuxna genom positivt bemötande, bekräftelse och ramar.

Växa i Värmland består av tematräffar där vuxna får möjlighet att reflektera och diskutera med varandra utifrån aktuella teman. Tematräffar kan genomföras på olika arenor exempelvis förskola, skola, fritidsgård, föreningsliv, arbetsplatser och familjecentraler. Tematräffar kan utföras av flera verksamheter gemensamt eller var för sig.

Det här gör Växa i Värmland

  • Bjuder in föräldrar och viktiga vuxna till tematiska träffar.
  • Utgår från sex kärnkomponenter: kärlek, värme, närvarande vuxna, positivt bemötande, bekräftelse och ramar.
  • Ger tid för reflektion och dialog kring vad som fungerar bra och vad som är svårt i rollen som förälder och viktig vuxen.
  • Ger konkreta tips för att stärka relationen.
  • Ger konkreta tips för gränssättning.
  • Förmedlar att du som förälder eller närstående vuxen är viktig.
  • Ger information om andra aktörer och annat stöd som finns i kommunen.

Bakgrund

Våren 2019 genomfördes en kartläggning av föräldraskapsstöd i Värmland. Kartläggningen visade att föräldrar erbjuds stöd i sitt föräldraskap framför allt inför födsel och under barnets första år, i takt med att barnet blir äldre minskar stödet till föräldrar. De flesta av länets kommuner erbjuder någon typ av föräldrastödsprogram men omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan kommuner.

För att möta behovet av ett mer samordnat stöd i Värmland som är tillgängligt för alla föräldrar och viktiga vuxna arbetar Länsstyrelsen i Värmland tillsammans med Region Värmland och flera av länets kommuner med att ta fram ett universellt föräldraskapsstöd kallat Växa i Värmland. En långsiktig förebyggande insats som riktar sig till föräldrar och viktiga vuxna. Stödet erbjuds i form av tematiserade träffar anpassade efter barnets ålder. Utvecklingsarbetet är i sitt slutskede och kommer att lanseras hösten 2023.

Syfte

Syftet med Växa i Värmland är att främja god hälsa hos barn och unga genom att:

  • stärka föräldrar och viktiga vuxna i att förmedla kärlek, värme, närvaro, positivt bemötande, bekräftelse och tydliga ramar.
  • föräldrar och viktiga vuxna får möjlighet att dela erfarenheter samt få kännedom om vilka ytterligare stödinsatser som erbjuds.

Lansering

Utvecklingsarbetet är i sitt slutskede och Länsstyrelsen bjuder in till lansering den 23 augusti, du hittar mer information i kalendern. Två samtalsledarutbildningar kommer hållas hösten 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss