Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Växa i Värmland

Växa i Värmland är en långsiktig, förebyggande insats som riktar sig till föräldrar och viktiga vuxna. Insatsen bidrar till att barn och unga får känna kärlek och värme från närvarande vuxna genom positivt bemötande, bekräftelse och ramar.

Växa i Värmland består av tematräffar där vuxna får möjlighet att reflektera och diskutera med varandra utifrån aktuella teman, något som föräldrar själva uttrycker önskemål om. Tematräffar i Växa i Värmland kan genomföras på olika arenor exempelvis förskola, skola, fritidsgård, föreningsliv, arbetsplatser och familjecentraler. Tematräffar kan utföras av flera verksamheter gemensamt eller var för sig.

Bakgrund

Våren 2019 genomfördes en kartläggning av föräldraskapsstöd i Värmland. Kartläggningen visade att föräldrar erbjuds stöd i sitt föräldraskap framför allt inför födsel och under barnets första år, i takt med att barnet blir äldre minskar stödet till föräldrar. De flesta av länets kommuner erbjuder någon typ av föräldrastödsprogram men omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan kommuner.

För att möta behovet av ett mer samordnat stöd i Värmland som är tillgängligt för alla föräldrar och viktiga vuxna beslutade arbetsgruppen att fokusera på framtagandet av ett universellt stöd som sträcker sig från 0–20 år. Stödet erbjuds i form av tematiserade träffar anpassade efter barnets ålder.

Syfte

Syftet med Växa i Värmland är att främja god hälsa hos barn och unga genom att:

  • stärka föräldrar och viktiga vuxna i att förmedla kärlek, värme, närvaro, positivt bemötande, bekräftelse och tydliga ramar.
  • föräldrar och viktiga vuxna får möjlighet att dela erfarenheter samt få kännedom om vilka ytterligare stödinsatser som erbjuds.

Goda relationer mellan barn och föräldrar – en viktig skyddsfaktor

Nära relationer mellan barn och vuxna, måluppfyllelse i skolan samt en meningsfull fritid är de tre skyddsfaktorerna som vi har störst möjlighet att påverka. Skyddsfaktorer bidrar till en god hälsa och motståndskraft för de påfrestningar som en utsätts för under livet, både påverkbara och icke påverkbara. Växa i Värmland kan användas för att förebygga bland annat ANDT, brott, våld, fysisk- och psykisk ohälsa och problem i skolan.

Nuläge

Två pilotutbildningar av Växa i Värmland har genomförts under 2021 och 2022. Utbildade samtalsledare finns i sju värmländska kommuner (Torsby, Kristinehamn, Filipstad, Karlstad, Grums, Årjäng och Eda). Samtalsledarna har som en del i utbildningen genomfört träffar och fortsätter nu att bjuda in föräldrar och viktiga vuxna till tematräffar. Information om utbildningstillfällen under 2023 kommer längre fram.

Kontakt