Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Växa i Värmland

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med Region Värmland och fyra av länets kommuner med att ta fram ett universellt föräldraskapsstöd kallat Växa i Värmland.

Växa i Värmland är en långsiktig, förebyggande insats som riktar sig till föräldrar och viktiga vuxna. Växa i Värmland består av tematräffar där vuxna får möjlighet att reflektera och diskutera med varandra utifrån aktuella teman, något som föräldrar själva uttrycker önskemål om. Tematräffar i Växa i Värmland kan genomföras på olika arenor exempelvis förskola, skola, fritidsgård, föreningsliv, arbetsplatser och familjecentraler. Tematräffar kan utföras av flera verksamheter gemensamt eller var för sig.

Bakgrund

Våren 2019 genomfördes en kartläggning av föräldraskapsstöd i Värmland. Kartläggningen visade att föräldrar erbjuds stöd i sitt föräldraskap framförallt inför födsel och under barnets första år, i takt med att barnet blir äldre minskar stödet till föräldrar. De flesta av länets kommuner erbjuder någon typ av föräldrastödsprogram men omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan kommuner. Kartläggningen visade vidare att målgruppsanpassat stöd framförallt erbjuds till nyanlända föräldrar och i viss utsträckning föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

För att möta behovet av ett mer samordnat stöd i Värmland som är tillgängligt för alla föräldrar och viktiga vuxna beslutade arbetsgruppen att fokusera på framtagandet av ett universellt stöd som sträcker sig från 0–20 år. Stödet kommer att erbjudas i form av tematiserade träffar anpassade efter barnets ålder.

Syfte

Syftet med Växa i Värmland är att främja god hälsa hos barn och unga genom att stödja föräldrar och viktiga vuxna i deras föräldraskap och bidra till goda relationer mellan föräldrar och barn. Ett annat viktigt syfte är att bidra till att vuxna får möjlighet att dela erfarenheter, söka stöd hos varandra samt få kännedom om vilka ytterligare stödinsatser som erbjuds av samhället.

Goda relationer mellan barn och föräldrar – en viktig skyddsfaktor

Skyddsfaktorer bidrar till en god hälsa och motståndskraft för de påfrestningar som en utsätts för under livet, både påverkbara och icke påverkbara. Nära relationer mellan barn och vuxna, måluppfyllelse i skolan samt meningsfull fritid är tre av de viktigaste skyddsfaktorerna som vi har möjlighet att påverka. Universellt föräldraskapsstöd kan användas inom en rad verksamhetsområden för att förebygga bland annat ANDT, brott, våld, utanförskap, psykisk ohälsa och skolproblem.

Hösten 2021

Hösten 2021 genomförs en pilot av Växa i Värmland. 27 personer från sju kommuner (Karlstad, Grums, Eda, Årjäng, Filipstad, Torsby och Kristinehamn) har utbildats till gruppledare och bjuder under hösten in föräldrar och viktiga vuxna till tematräffar.

Kontakt