Plötslig ishalka i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram till kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen. Vi ger också råd och stöd för tillsynsarbetet inom byggnadsnämnden.

I kommunens planering för mark- och vattenanvändning bidrar Länsstyrelsen med rådgivning och planeringsunderlag i tidiga planskeden. Vi bevakar också att statliga intressen tas om hand senare i planeringsprocessen. Statliga intressen kan gälla bland annat:

  • natur- och kulturvärden
  • infrastrukturen
  • militära
  • vatten

Samlat underlag i planeringskatalogen

Planeringsunderlagen finns samlade i Planeringskatalogen. Här kan du som arbetar med fysisk samhällsplanering på kommun eller myndighet hitta underlag som rapporter, vägledningar, geodata och karttjänster.

Länsstyrelsen ska tillhandahålla ett underlag inför kommunernas bedömning av översiktsplanens aktualitet. Underlaget är en redovisning av vilka statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. I underlaget ska också anges om någon del av länsstyrelsens granskningsyttrande inte längre gäller. Via länkarna nedan hittar du Länsstyrelsen Värmlands underlag.

Länsstyrelsens underlag till planeringsstrategi för Värmlands län 2022 (Länsstyrelsens Planeringskatalog) Länk till annan webbplats.

Sammanfattande redogörelse för Värmlands län 2019-2022, Del 1: Länsövergripande redogörelse, Agenda 2030 och hållbara översiktsplaner Länk till annan webbplats.

Sammanfattande redogörelse för Värmlands län 2019-2022, Del 2: Kommunspecifika redogörelser Länk till annan webbplats.

Riksintressen

Riksintressen är områden som är skyddade eftersom de är viktiga ur ett nationellt perspektiv, det kan till exempel vara områden med höga natur- och kulturvärden. Riksintressena är skyddade mot åtgärder som innebär påtaglig skada eller försvårar möjligheten att nyttja intresset.

Du hittar information om riksintressen i Planeringskatalogen.

Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning och för att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar också hur bostadsmarknaden ser ut i länet.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen vägleder, ger rekommendationer och tar fram underlag om klimatanpassningar som stöd i samhällsplaneringsprocessen.

Tillsynsvägledning för byggnadsnämnden

Länsstyrelsen ger byggnadsnämnder råd och stöd och tillhandahåller kunskapsunderlag för tillsynen. Vi följer även upp och utvärderar nämndernas tillsynsarbete.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss