Skyfallsliknande regn i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Grön infrastruktur

Den biologiska mångfalden minskar i Sverige. För att vända den negativa trenden och skapa långsiktigt hållbara landskap behöver vi arbeta med grön infrastruktur.

Vad är grön infrastruktur?

Länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur innebär att involvera alla aktörer i landskapet i ett arbetssätt där vi tillsammans planerar för långsiktigt hållbara landskap. Sådana landskap ger positiva ekologiska, ekonomiska och sociala effekter och är en förutsättning för hållbar utveckling. Grön infrastruktur handlar om att lyfta blicken och se helheten.

Precis som vi människor behöver växter och djur livsutrymmen av tillräcklig yta och kvalitet för att må bra. För att finnas kvar på lång sikt behöver de också möjlighet till spridning i landskapet. Detta är avgörande för att den biologiska mångfalden ska bevaras. Det är också grunden för att vi människor ska fortsätta få alla de nyttor som naturen ger oss, även kallade ekosystemtjänster. Begreppet grön infrastruktur förklarar att naturen hänger ihop genom ekologiska processer i hela landskapet.

Grön infrastruktur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Därför behövs grön infrastruktur

Det svenska landskapet har blivit alltmer likformigt. Vidsträckta och likformiga skogsområden och åkermarker har ersatt äldre tiders mer variationsrika landskap. Denna utveckling har gjort att många arters livsmiljö har blivit förstörd eller minskat betydligt i storlek, vilket i sin tur leder till att den biologiska mångfalden minskar. 

En fungerande grön infrastruktur ökar också motståndskraften mot negativa förändringar, exempelvis klimatförändringar. 

Fortfarande finns områden i landskapet med hög biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster. Med arbetet inom grön infrastruktur vill vi knyta samman dessa viktiga områden för att lyckas vända den negativa trenden.

Hur skapas en grön infrastruktur?

Grön infrastruktur bygger på att den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster prioriteras och integreras i den fysiska planeringen, och i den lokala och regionala utvecklingen. När landskapets värden har identifierats och preciserats går det att med rätt kunskap se hur områdena påverkar varandra och utifrån det se vilka behov och möjligheter som finns.

Utifrån sådana underlag blir det lättare att prioritera rätt och planera effektivt. För att detta arbete ska bli framgångsrikt krävs långsiktigt samordnade insatser från hela samhället. En viktig förutsättning för framgång är olika offentliga styrmedel och funktionella planeringsunderlag.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen utvecklar, samordnar och genomför regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Det är ett löpande arbete som involverar flera aktörer i samhället, som till exempel markägare, myndigheter, kommuner och föreningsliv. Vårt arbete ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.

En del av arbetet har bestått i att ta fram så kallade värdetrakter. Det är områden som har särskilt höga ekologiska värden. Länsstyrelsen Värmland har tagit fram värdetrakter för naturtyperna Våtmarker samt för Skog och annan trädbärande mark. Utöver det har uppdraget med grön infrastruktur integrerats i arbetet med Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen där sju åtgärdsområden har pekats ut. Fyra av områdena har starkt koppling till grön infrastruktur. De är:

  • Integrering av grönska och ekosystemtjänster i planeringen
  • Kommunal vattenplanering
  • Pollinering
  • Ökad dialog kring målbilder i skog

Inom de fyra områdena driver Länsstyrelsen Värmland arbetsgrupper där kommunerna är de huvudsakliga deltagarna. Inom arbetsgrupperna ordnas kunskapshöjande aktiviteter och möjligheter till erfarenhetsutbyte. Läs mer om arbetet under Åtgärdsprogram inom miljömål Länk till annan webbplats..

Kartberättelse om arbetet med att skapa hållbara landskap

Länsstyrelserna har tagit fram en kartberättelse om värdetrakter. Kartberättelsen ger en djupare förklaring till vad en värdetrakt är och vad det innebär att ett område ingår i en värdetrakt. Här finns flera exempel på hur du kan använda dig av värdetrakterna och hur andra aktörer har använt sig av dem. Kartberättelsen riktar sig till dig som arbetar med skog, mark och vatten.

Kartberättelse om värdetrakter Länk till annan webbplats.

Värdetrakter för Värmlands län i Planeringsunderlag Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värdetrakter för Värmlands län i Geodatakatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekologiska spridningsanalyser

För att komplettera kartorna över värdetrakterna med fler naturtyper och för att även kartlägga viktiga spridningskorridorer i länet, har Länsstyrelsen Värmland låtit göra spridningsanalyser på följande naturtyper:

  • Äldre barr- och blandskog
  • Triviallövskog
  • Blommande marker

Kartläggningen av miljöerna har gjorts med hjälp av befintligt underlag på nationell och regional skala från Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Exempelvis ängs- och betesmarksinventeringen, kartorna över värdetrakterna, nationella marktäckedata med mera.

Därefter analyserades möjligheten till spridning mellan de identifierade områdena. Resultaten från spridningsanalysen visar hur vi kan förvänta oss att en art eller artgrupp förflyttar sig genom landskapet. De olika spridningskorridorerna har därefter klassats efter hur viktiga dom är i nätverket.

Kartmaterialet finns att titta på i Planeringsunderlag Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och att ladda ner i Geodatakatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Materialet kan användas i framtagande av översiktsplaner eller grönstrukturplaner samt inför någon form av exploatering. Materialet kan även användas inom naturvårdsarbete för att till exempel förstärka kopplingen mellan viktiga områden i nätverket. Det kan även handla om planering för avverkning av skog, så att bättre hänsyn kan tas för att bibehålla viktiga områden och spridningssamband i landskapet.

Observera att resultaten ska tolkas med viss försiktighet och inte ses som en absolut sanning. Det handlar om komplexa system, vars kvalitet och osäkerhet är en produkt av de dataunderlag som använts och avvägningar som gjorts. Vid planering av en konkret insats för att exempelvis förstärka samband eller vid fråga om exploatering, behöver aktuella områden studeras i detalj, och eventuellt kontrolleras i fält.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss