Risk för gräsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • anordning av större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbete med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram vägledningar som kan hjälpa dig att ta fram ett korrekt och fullständigt underlag:

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Anmälan om samråd krävs alltid vid anläggande av allmänna skoterleder.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för uppförande av solcellsanläggning

Om åtgärden gäller att bygga en solcellsanläggning på marken.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt kapitel 9 i miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Anvisningar till hjälp vid anmälan om samråd

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras.

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Begreppet naturmiljö är mycket omfattande och innefattar exempelvis berggrunden, jordlagren, yt- och grundvattnet, luften, naturmiljöer både på land och i vatten, växter och djur. Även landskapsbilden och kulturlandskapet omfattas, liksom naturmiljön i tätortsnära områden.

Enligt lagstiftningen ska en anmälan göras om en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av andra bestämmelser i miljöbalken kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. En väsentlig ändring sker främst genom ett fysiskt ingrepp eller en förändrad användning av mark eller vatten. Exempel på detta är grävning, utfyllnad, avverkning eller avbaning av vegetation och uppförande av byggnader och anläggningar. Påverkan på naturmiljön kan också vara störningar på djurlivet eller slitage på naturen.

För alla anmälningar är det viktigt att den som söker har tagit reda på information om vilka natur- och kulturvärden som finns i området och som eventuellt kan påverkas. Om risken finns för påverkan ska ni ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Verksamheten eller åtgärder får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter det att anmälan lämnats in till länsstyrelsen, om inte länsstyrelsen har meddelat något annat.

Anmälan kan göras av verksamhetsutövaren (företag, privatpersoner) eller dennes ombud och en anmälan om samråd kostar ingenting.

Du kan skicka in din anmälan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt om de har filformaten PDF, TIF eller JPG. Länsstyrelsen har en begränsning i hur stora filer som vi kan ta emot. Vid bilagor över 10 megabyte ta kontakt med mottagande länsstyrelse för att komma överens om på vilket sätt bilagornas kan levereras digitalt.

Ett annat alternativ är att skriva ut din anmälan i PDF och skicka in den i pappersform med bifogade dokument.

Den som utför en åtgärd eller verksamhet i naturmiljön måste följa de allmänna hänsynsreglerna. Det innebär att den som utför åtgärderna ska visa att lagstiftningen följs och att de har tillräckliga kunskaper om hur miljön och människors hälsa påverkas och skyddas. Det innebär också att det finns en skyldighet att vidta åtgärder mot risken för skador och olägenheter för miljön. Platsen för åtgärden ska väljas så att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och besvär.

Inom länet kan det finnas regionala föreskrifter om särskild anmälningsskyldighet gällande preciserade verksamheter eller åtgärder. I de flesta fall gäller detta mindre områden än hela länet och benämns oftast samrådsområden. De lokala föreskrifterna kungörs i länens författningssamlingar och lättillgänglig information ska finnas på respektive läns webbplats.

Om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd

Enligt miljöbalken 12 kap 6 §, ska den som utför en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd och där åtgärden kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd. Exempel på åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön är; avverkning, toppkapning eller annan kraftig beskärning.

Ett särskilt skyddsvärt träd är:

Jätteträd: Träd grövre än 1 meter i diameter i brösthöjd (1,3 m över marken).

Mycket gamla träd: Ek, bok, gran och tall, äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.

Hålträd: Träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd (1,3 m över marken) med hål i stammen.

Länsstyrelsen Värmland bedömer att även träd över 70 cm i diameter ska samrådas. Detta är för att bevara de träd som är ”nästa generation” och som kan behöva ett visst skydd för att uppnå särskilt skyddsvärt träd på 1 meter i stamdiameter. Även åtgärder på rödlistade träd så som exempelvis Alm och Ask kan kräva ett samråd.

Detta gäller både levande och döda träd.

Du använder e-tjänsten Anmäl samråd för övriga verksamheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer om särskilt skyddsvärda träd finner du under vår faktasida om hotade djur och växter.

Hotade djur och växter

Samråd för solcellsanläggning

Vill du anlägga en solcellsanläggning på marken är det viktigt att hitta en lämplig plats och rätt utformning. Samrådsprocessen är fristående från prövningen om investeringsstöd till solceller.

Förbered din anmälan

Innan du skickar in din anmälan om samråd behöver du tänka igenom vissa frågor. Vi behöver ett komplett underlag för att kunna handlägga ditt ärende. Om du går igenom och utreder frågorna i checklistan nedan och redogör för dem i samrådsunderlaget kan handläggningen ske snabbare.

Om markområdet berörs av områdesskydd, till exempel strandskydd, krävs oftast tillstånd eller dispens, vilket i vissa fall ersätter 12:6-samrådet.

Behövs tillstånd eller dispens för ingrepp i skyddad natur?

Om solcellsanläggningen berör skyddad natur, som naturreservat, strandskydd, generellt biotopskydd, skogliga områdesskydd, eller om den planeras i eller i närheten av ett Natura 2000-område kan det krävas särskilt tillstånd eller dispens.

Finns det fornlämningar som berörs?

Redogör för eventuella fornlämningar som finns i området och även i närområdet. Vill du schakta och påla i ett område med fornlämningar kan det behövas tillstånd och ibland arkeologiska utredningar. Vid större markingrepp kan det krävas utredningar även om det inte finns idag kända fornlämningar i området.

Fornlämningar och fornfynd

Behövs dispens från terrängkörningslagen?

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning.

Motortrafik i naturen

Hålls tillräckligt avstånd till närliggande väg?

Om solcellsanläggningen placeras inom en vägs skyddsområde kan det krävas tillstånd enligt väglagen. Skyddsområdet är oftast tolv meter från vägområdet, men kan vara upp till 50 meter.

Bygga vid väg

Har du valt den bästa platsen?

Eftersom åtgärden innebär ändrad markanvändning finns särskilt höga krav på att du ska kunna förklara varför det är den bästa platsen som föreslås för ändamålet. Anläggandet behöver också prövas mot bestämmelserna i 3 kap och 4 kap miljöbalken. Enligt 3 kap 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Redogör för vilka andra platser som också varit diskuterade och varför just den valda platsen blev aktuell.

Hur kommer naturmiljön att påverkas (exempelvis djur och växter)?

Tänk särskilt på djur som hjortdjur som inte kommer kunna röra sig genom området på grund av stängsel. Skötseln av marken inom anläggningen är viktig för hur naturmiljön påverkas. Beroende på platsen och dess omgivningar kan det behövas olika undersökningar som ger kunskap om vilka arter finns i området för att veta hur anläggningen påverkar deras livsmiljö och vilka anpassningar som behövs i layout eller skötsel. Det finns naturvårdskonsulter som kan anlitas för den typen av inventeringsjobb.

Hur kommer kulturmiljön att påverkas?

Du kan behöva ta fram en analys av hur åtgärden påverkar ett område som t.ex. är utpekat som riksintresse för kulturmiljön eller i ett kulturmiljöprogram.

Riksintressen

Om anläggningen planeras inom område av riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken behövs en redogörelse för påverkan på riksintresset. Exempel på riksintressen är riksintresse för kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och totalförsvar.

Finns det kommunala planer som berörs?

Kolla med berörd kommun om vad som finns i deras planeringsunderlag för platsen. Översiktsplan och eventuell detaljplan är viktiga såna planer, men det kan finnas fler.

Hur kommer friluftslivet att påverkas?

Kolla med berörd kommun hur området används för friluftsliv. Hör också gärna med friluftsfrämjandet och liknande föreningar. Det kan behövas anpassningar med till exempel passager eller döljande buskage i områden som människor använder för rekreation.

Finns det kartor med layoutskiss och måttangivelser?

Vi behöver översiktskarta och detaljkarta med skiss hur allt inom anläggningen ska placeras; paneler, kabelschakt, transformatorstation och stängsel plus eventuella nya vägar som behövs.

Finns det fotomontage från olika håll?

För mindre anläggningar kan det räcka med bilder över platsen där anläggningen ska uppföras. I regel behövs dock fotomontage för att kunna bedöma påverkan på landskapsbilden. Ta fram fotomontage från olika håll och särskilt från närliggande vägar, bostadsområden och liknande där anläggningen oftast kommer bli sedd från. Glöm inte ta med stängslet i fotomontaget.

Hur ska marken i anläggningen skötas?

Du behöver kunna svara på hur marken i området ska skötas. Vilken markanvändning planeras inom solcellsanläggningen? Kommer området exempelvis fortsätta att slås eller klippas? Kommer det finnas bete? Kan marken återställas och brukas igen efter att solcellsanläggningen tas ur bruk? Kommer massor att tillföras och/eller tas bort från området?

Solcellsanläggning på mark kan kräva miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Anläggande av solcellsanläggning på mark kan kräva att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram, om det rör sig om en större anläggning eller det finns särskilt höga natur- eller kulturvärden.

Anmälan till andra myndigheter

För vissa åtgärder i naturen ska anmälan göras till andra myndigheter.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen. Men om samrådsområdet är 50 meter från en forn- och/eller kulturlämning (gäller bebyggelselämningar och gruvhål/områden) ska du samråda med Länsstyrelsen om du planerar verksamhet närmare än 50 meter från dessa lämningar.

Samråd vid skogsbruksåtgärder som berör forn- och/eller kulturlämningar

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller åtgärder inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt ska samrådsanmälan göras till Generalläkaren.

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

 • Körskador ska undvikas. Detta är särskilt viktigt vid körning inom ängs- och betesmarker, skogliga nyckelbiotoper, våtmarker, vid vattendrag och i anslutning till fornlämningar. Att bedöma körskada kan vara svårt, här är några exempel på vad en skada kan vara.
 • Med körskada avses till exempel:
  • Alla typer av spår som inte återställs av sig självt inom 1–2 år, på så vis att det inte längre går att se att någon kört på marken.
  • Blöt mark – alla typer av spår som leder till att vatten tar en annan väg, risk för grumling och förändrat djup/läge av vatten räknas som en körskada.
  • Gräsmarker – alla typer av spår som förstör grässvålen, skapar upptryckta kanter runt hjulspåret som i sin tur ligger lägre än omgivande mark. Spår som endast syns som en ”ruggning” i markytan räknas inte som en skada.

 • Om alléträd som omfattas av biotopskyddsbestämmelserna eller träd som klassas som särskilt skyddsvärda berörs av åtgärden kan den behöva anmälas för samråd. Döda grenar kan beskäras utan att anmälan för samråd behövs. Kan åtgärden skada träden och en samrådsanmälan behövs ska en avvägning göras om det finns alternativa åtgärder som innebär ett mindre ingrepp.
 • Som särskilt skyddsvärda träd räknas:
  • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
  • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
  • Grova lövträd, hålträd eller träd präglade av jordbrukshävd får endast beskäras eller topphuggas på högsta, ur elsäkerhetssynpunkt, möjliga höjd. Certifierad arborist, eller person med likvärdig kompetens, ska användas vid beskärning och topphuggning.
  • Länsstyrelsen Värmland bedömer att även träd över 70 cm i diameter ska samrådas. Detta är för att bevara de träd som är ”nästa generation” och som kan behöva ett visst skydd för att uppnå särskilt skyddsvärt träd på 1 meter i stamdiameter.
  • Åtgärder på rödlistade träd så som exempelvis Alm och Ask kan kräva ett samråd.

 • De fornlämningar som ligger i ledningsgatan bör märkas med tydliga markeringar i fält innan arbetet påbörjas, så att de inte riskerar att skadas.
 • Inga körskador eller andra markskador får förekomma på fornlämningar eller inom fornlämningsområdet.
 • Avverkningsavfall får inte läggas på fornlämning eller i fornlämningsområdet
 • Uppläggning av material, virke eller grot eller uppställning av eventuella maskiner och arbetsbodar får inte ske på fornlämning eller i fornlämningsområdet.
 • Vid motormanuell röjning där riset sprids ut och inte placeras på fornlämningar samt där ingen körning sker med tyngre fordon krävs inget vidare samråd.
 • Vad säger lagen om fornlämningar? Läs mer på Fornlämningar och fornfynd | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

 • Röjningsavfall får inte läggas på fornlämningar, i vatten eller våtmarker eller på skyddade småbiotoper som stenmurar, odlingsrösen med flera. Röjningsavfall ska samlas ihop i högar på ängs- och betesmark och ska sedan transporteras bort. Röjningsavfall bör inte heller läggas på stigar eller vandringsleder.

 • Inom skyddade områden gäller särskilda föreskrifter. Kontakta Länsstyrelsen för vad som gäller i aktuellt område, se kontaktuppgifter nedan.
 • Om fridlysta eller rödlistade arter (VU, EN, CR) berörs behöver en anmälan för samråd göras, vissa åtgärder kan också kräva dispens från fridlysningsbestämmelserna.
 • I områden med värden kopplande till rikt fågelliv (till exempel nyckelbiotoper, strandängar, våtmarker) och där artportalen ger observationer på artskyddade och rödlistade fåglar, får arbete inte utföras under vissa perioder för att undvika störning under fåglarnas häckningsperiod. Kontakta Länsstyrelsen Värmland för att få reda på vilka datum som gäller.

Kontakt

Naturtillsyn på Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss