Höga temperaturer i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Samråd och tillstånd vid skogsbruksåtgärder som berör forn- och/eller kulturlämningar

Om du planerar skogsbruksåtgårder närmare än 50 meter från en forn- och/eller kulturlämning kan du behöva samråda med Länsstyrelsen.

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du bör alltid samråda med Länsstyrelsen inför bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring och gödsling. Du behöver även tillstånd för

 • markberedning
 • plantering
 • nyanläggande av väg
 • skyddsdikning
 • stubbskörd
 • övertäckning
 • nedrisning.

Du kan själv ta reda på var det finns kända registrerade forn och/
eller kulturlämningar genom att använda dig av Riksantikvarieämbetets
kartverktyg Fornsök och Skogsstyrelsens register genom Skogens pärlor.

Kartverktyget Fornsök (raa.se) Länk till annan webbplats.

Skogens pärlor (skogsstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Ansök om samråd

Blankett för ansökan om samråd och tillstånd vid skogsbruksåtgärder enligt 2 kap kulturmiljölag (1988:950) (PDF) Pdf, 2.8 MB.

Bilagor som bör bifogas till ansökan

 • Shapefiler över aktuellt arbetsområde i koordinatsystem Sweref99 TM
 • Översiktskarta ca 1:50 000 med aktuellt område markerat
 • Detaljkarta ca 1:10 000 eller närmare, med inritat verksamhetsområde samt övrig verksamhet som planeras, tex.
  vägar, körsträckor, uppläggningsytor etc.
 • Traktdirektiv och planeringskarta
 • Kopia av aktuell avverkningsanmälan (Skogsstyrelsens blankett ”avverkningsanmälan” med A-nr angivet)

Om ni inte har Skogsstyrelsens blankett behöver följande uppgifter skickas in till Länsstyrelsen för att vi ska kunna handlägga ärendet:

 • Fastighetens namn och kommun-Fastighetsägarens namn och kontaktuppgifter, gärna även e-postadress
 • Ombudets, företagets namn med adress, ange kontaktperson med dennes kontaktuppgifter samt e-postadress
 • Nummer från kulturmiljöregistret på berörd lämning-Skogsstyrelsens A-nr, om ni har ett sådant
 • Karta med avverkningsytan samt område för plantering och markberedning inritat, tillsammans planerade körvägar och upplägg.Även planerad hänsyn till fornlämningar ska markeras. Kartan får gärna kompletteras med shapefiler om inte området finns i Skogsstyrelsen digitala kartsystem
 • Om markberedning och plantering planeras ska en beskrivning hur dessa ska utföras finnas med
 • Ange tidplan för planerade åtgärder

Även om själva avverkningen inte är tillståndspliktig rekommenderar vi att ni väntar in vårt beslut. På så vis kan ni säkerställa att fornlämningens villkorsområde (del av fornlämningsområde med särskilda skyddsvillkor) blir korrekt utmarkerat i terrängen redan från start.

Ni kan gärna samråda med Länsstyrelsen tidigt i processen, exempelvis redan i planeringsskedet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss