Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Områdena behöver också vara tillräckligt stora och av god kvalitet för att arter ska trivas och överleva. Det gäller för såväl människor som till exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.

I ett fungerande ekosystem kan vi människor ta del av naturens tjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för vår matproduktion. Detta kallas för ekosystemtjänster och utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

Ett nätverk av livsmiljöer och naturområden

Vi behöver ha en helhetssyn på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas, och hur olika naturvårdsinsatser ska göras. Då kan vi skapa fungerande livsmiljöer för djur och växter. Arbetet med grön infrastruktur baseras på en kartläggning av landskapets kvaliteter. Med ett kartlagt nätverk blir det enklare att prioritera rätt och planera mer effektivt. Grön infrastruktur inkluderar miljöer både på land och i vatten.

Idag är många värdefulla områden isolerade från varandra. Det beror bland annat på att vi använder våra naturresurser och vårt landskap på ett mer storskaligt och effektiviserat sätt. Genom att binda samman miljöer som till exempel skog, parker, våtmarker och sjöar kan vi skapa ett nätverk av livsmiljöer och naturområden. En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är också att bibehålla redan fungerande livsmiljöer och länkar mellan dem.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen utvecklar, samordnar och genomför regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Det är ett löpande arbete som involverar flera aktörer som till exempel markägare, myndigheter, kommuner och föreningsliv. Vårt arbete ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med handlingsplanerna är att ge ökad kunskap om värden i landskapet.

Handlingsplanerna ska utformas så att de kan användas som underlag för att kunna ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större sammanhang. Underlaget ska tas fram utifrån mottagarnas behov och förutsättningar och ska kunna användas vid exempelvis fysisk planering och vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

  • Det regionala arbetet underlättas genom gemensamma riktlinjer för arbetssätt, metoder och underlag.
  • Underlag som går att tillämpa på olika geografiska nivåer tas fram.
  • Prioriteringsunderlag för kommande arbete med mark- och vattenfrågor tas fram.
  • En funktionell grön infrastruktur bevaras i landskapen oavsett administrativa gränser.
  • Värdetrakter får prioriterade naturvårdsinsatser.
  • Bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.
  • Ett mer attraktivt friluftsliv och därmed stärkt folkhälsa
  • Vi når miljömålen.
Fågelholkar. Grön infrastruktur för småfåglar. 

Remiss av handlingsplan för Grön infrastruktur

Värmlands läns handlingsplan för grön infrastruktur var under första halvan av 2018 ute på remiss till kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, naturvårdsorganisationer och berörda branschorganisationer.

Den regionala handlingsplanen är efter remissen ett levande dokument. Ambitionen är att med tillgänglig och framtida kunskap arbeta vidare med åtgärder för att bibehålla, återskapa och nyskapa miljöer i syfte att stärka grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Rapporten är omfattande och har för att öka läsbarheten delats in i tre delar. Nedan ges en kort beskrivning av innehållet i varje del, en länk till respektive del av handlingsplanen och till handlingsplanen i sin helhet.

Del A. Beskriver bakgrund, mål och syfte med handlingsplanen för grön infrastruktur i Värmland.
Del APDF

Del B. Sammanfattande beskrivning av förutsättningar för grön infrastruktur i länet indelat efter miljömål och mål för friluftslivet.
Del BPDF

Del C. En samlad bild av länets utmaningar med förslag på åtgärder.
Del CPDF

Bilaga 1
Arter i odlingslandskapetPDF

Hela handlingsplanen. Innefattar alla delar, A-C.
Handlingsplan för grön infrastrukturPDF

Rapporten är ännu inte färdigbearbetad. Efter remissen kommer den att kunna kompletteras utifrån inkomna remissvar. Kompletteringar av beskrivningar och kartor kan komma att ske oavsett yttranden.

Ett webbaserat kartverktyg med värdetrakter för länets naturtyper finns tillgängligtlänk till annan webbplats (WebbGIS)

Kontakt

Grön infrastruktur

Kontaktperson
Jenny Olsson
Naturvård