Stöd till naturvårdsinsatser

Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet.

Inga medel till nya LONA-projekt under 2019

Det finns för närvarande inga medel till att bevilja nya LONA-projekt under 2019, varken inom "vanliga" LONA eller LONA våtmark. LONA våtmark ingick i regeringens särskilda våtmarkssatsning som var tänkt att pågå år 2018-2020, men har avslutats.

Beviljade, pågående projekt fortlöper enligt besluten inom både "vanliga" LONA och LONA våtmark.

Om regeringens vårbudget medger ytterligare medel till LONA-satsningen, kan länsstyrelsen under året komma att återuppta handläggning av inkomna ansökningar för 2019. För ansökningar inom "vanliga" LONA med projektstart år 2020, är sista ansökningsdatum den 1 december 2019.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Med LONA-medel kan du göra åtgärder för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften.

Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska få bidrag. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska kunna rymmas i en eller flera av följande kategorier:

 • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
 • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
 • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
 • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spänger, stigar eller fågeltorn.
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
 • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Läs mer om alla projekt

I LONA-registret kan du läsa om alla pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, kolla upp vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att dra igång ett eget projekt.

Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, och själva fylla i ansökan. Men kommunen är alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Sista ansökningsdag

Den 1 december är alltid sista ansökningsdatum inför varje nytt år.

Ansökningar görs i LONA-registret, en webbaserad databas hos Naturvårdsverket. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare ska följa med ansökan.

Ansök i LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medfinansieringsintyg (docx)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Steg för din ansökan lokala naturvårdsprojekt

 1. Din ansökan ska först upprättas i Naturvårdsverkets LONA-registerlänk till annan webbplats. Innan du skriver ut din ansökan från LONA-registret, klicka på knappen "Skicka in".
 2. Ta med dig utskriften till ditt kommunkontor för att där underteckna. Detta dokument ska sedan skickas till Länsstyrelsen.
 3. Till ansökan ska även medfinansieringsintyg från projektets samtliga medfinansiärer bifogas.
  > Medfinansieringsintyg LONA (PDF)PDF
 4. Ansökan och medfinansieringsintyg ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 1 december inför nästa års finansiering.
 5. Skicka din ansökan till:
  Länsstyrelsen Värmland
  651 86 Karlstad
  lona.varmland@lansstyrelsen.se
 6. Redovisa senast den 1 mars. Projekt som får bidrag ska redovisa sin verksamhet varje år senast den 1 mars året därpå. Kommunen ska då upprätta en verksamhetsrapport som redovisar vilka åtgärder som genomförts med hjälp av bidraget. Kommunen ska lämna rapporten till länsstyrelsen.

Förändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller som påverkar projektets slutdatum så ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen.

Våtmarkssatsning 2018

Under 2018 genomförs en särskild våtmarkssatsning. Medlen ska fördelas till länsstyrelserna för insatser i skyddade områden samt till kommunerna genom LONA.

Sista ansökningsdatum för projekt som ska genomföras under 2018 är den 10 april. Fram till mars utvecklas LONA-registret och från 1 mars ska våtmarksmodulen vara tillgänglig.

En andra ansökningsomgång kommer i höst, med sista ansökningsdatum den 1 oktober 2018.

Våtmarkssatsningen 2018 - information och ansökan (Naturvårdsverket.se)länk till annan webbplats

Steg för din ansökan till ett våtmarksprojekt

Lokala initiativtagare

 1. Diskutera din projektidé med din kommun eller länsstyrelse. Kontakta dem i ett tidigt skede eftersom kommunen avgör om de vill söka bidrag för projektidén.
 2. Registrera din projektidé i Naturvårdsverkets LONA-registerlänk till annan webbplats.

Kommuner

 1. Registrera och ansök om pengar till ett våtmarksprojekt via Naturvårdsverkets LONA-registerlänk till annan webbplats.
 2. Skriv sedan ut en blankett per projekt från LONA-registret.
 3. Ett underskrivet exemplar av ansökan skickas in till din länsstyrelse per post eller e-post. Det underskrivna exemplaret är din formella ansökan.

Endast kommunhandläggare eller kommunADMIN med behörighet i LONA-registret kan skicka in ansökningar till länsstyrelsen. Läs mer i vägledning för ansökan nedan.

Skicka din ansökan till:
Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad
lona.varmland@lansstyrelsen.se

Vem gör vad i LONA?

Naturvårdsverket fördelar medel till länsstyrelserna, vägleder, samordnar och utvärderar.

Kommunerna ansöker, samordnar och driver projekt.
Föreningar, enskilda och andra lokala aktörer kan vara idégivare, medverka i eller driva projekt. Ideellt arbete kan räknas som medfinansiering.

Länsstyrelserna beslutar om de enskilda projekten, följer upp och återrapporterar till Naturvårdsverket.

Kontakt