Information i händelse av en torr och varm sommar

De senaste åren har grundvattennivåerna varit låga och sommaren 2018 var extremt torr, något som bland annat drabbat länets lantbrukare hårt. På den här sidan samlar vi information om vattenförsörjning, vattenbrist, vad som gäller för lantbruk och djurhållning vid torka samt eventuellt eldningsförbud.

Grundvattensituationen

Länsstyrelserna fick under inledningen av maj 2019 i uppdrag av Näringsdepartementet att sammanställa information om läget i länen rörande tillgång på vatten. Rapporteringen skulle även innehålla en kartläggning och en analys av rådande och kommande vattensituation på regional och lokal nivå i respektive län.

Vattensituationen för kommunal vattenförsörjning i Uppsala län bedömdes sammantaget innebära något lägre grundvattennivåer än normalt, men lokala avvikelser fanns. I vissa mindre vattentäkter i inlandet var läget sämre än normalt. Under inledningen av juli månad görs en ny sammanställning av läget rörande vattenbrist i länet.

Redovisning av kartläggning och analys av vattensituationen i Uppsala länPDF.

SMHIs vattenwebblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHIs vattenwebb, hydrologiskt nulägelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Risk för vattenbrist, tas fram i samverkan mellan SGU och SMHIlänk till annan webbplats

SGU grundvattennivåerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enskild vattenförsörjning – vad gäller för dig som har dricksvatten från egen brunn

Ansvar och lagstiftning

Kommunerna ansvarar för dricksvattenförsörjning inom de kommunala verksamhetsområdena för dricksvattenförsörjning. Inom dessa områden är det VA-huvudmannens (kommunens, kommunalt VA-bolag etc.), ansvar att leverera dricksvatten av rätt kvalitet för normal hushållsförbrukning. Detta regleras enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Ligger din fastighet inte inom verksamhetsområde är det du som fastighetsägaren som har ansvar för sin dricksvattenförsörjning och behöver ha kontroll över kvalitet och kvantitet i den enskilda vattentäkten. Som enskild vattentäkt räknas en vattentäkt som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn, och som försörjer färre än 50 personer.

Den vanligaste enskilda dricksvattenförsörjningen i Uppsala län är grundvatten från bergborrade brunnar.

Uttag av yt- eller grundvatten är en vattenverksamhet. Vattenverksamhet är i grunden en tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen. Vissa mindre verksamheter kan anmälas till Länsstyrelsen.

Vattentäkter för en- eller tvåfamiljsfastigheter behöver inte söka tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken. Ett annat undantag är jordbruksfastighets husbehovs­försörjning eller värmeförsörjning. Ett annat undantag är vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna intressen som t.ex. naturvärden eller enskilda intressen som t.ex. närliggande brunnar påverkas av förändringen i vattenförhållandena. Då behöver du varken tillstånd eller anmälan. Det är viktigt att veta att det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att visa att undantagsmöjligheten kan användas. Om skador skulle uppkomma på allmänna eller enskilda intressen kan Länsstyrelsen komma att vidta tillsynsåtgärder och ställa krav på rättelse.

Trots undantagen är det inte tillåtet att pumpa upp ytvatten när vattentillgången är begränsad och det finns risk för skada på naturmiljön. Vid låg vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men också summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna. För den som har tillstånd från mark- och miljödomstol att ta ut vatten gäller de villkor som anges i tillståndet.

Livsmedelsverket har ansvar för information och råd om enskild vattenförsörjning. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvaliteten på enskilt vatten?

Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet. Vattenkvaliteten i brunnen kan bero på de naturliga geologiska förutsättningar exempelvis vilken berggrund det är i området. I Uppsala län finns områden med förhöjda halter av arsenik och radon. Klorid från saltvatten­inträngning förekommer också. Dessutom kan brunnens vattenpåverkas av yttre källor som enskilda avlopp i närheten, gödselplatser, bekämpningsmedel eller andra miljögifter. Det är lämpligt att analysera vattnet minst var tredje år. Du kan vända dig till din kommuns miljöförvaltning eller direkt till ett laboratorium.

Livsmedelsverket har råd om vattenkvalitet i enskilda brunnar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar till kommunernas information : Uppsala kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Enköpings kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Håbo kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Östhammars kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Tierps kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Älvkarleby kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finns din kommun inte listad ovan finns det andra laboratorium som erbjuder analys av dricksvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid torka kan sjunkande grundvattennivåer bidra till att även kvaliteten påverkas och det kan vara lämpligt med en extra provtagning.

Livsmedelsverkets råd om torka och egen brunn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finns det grundvatten överallt?

Tillgången på grundvatten varierar. SGU har tagit fram ett underlag för bedömning av grundvattentillgången för enskild vattenförsörjning i Uppsala län. Underlaget kan inte användas på fastighetsnivå utan ska läsas i skalan 1:100 000. Tanken är att underlaget kan användas i kommunernas översiktsplanering och vid lov- och förhandsbesked. Underlaget visar att de områden där tillgången på grundvatten för enskilt vatten är begränsad bland annat i länets kustområden men även i delar av Mälardalen.

Bedömning av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i Uppsala länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borra efter grundvatten?

SGU har goda råd om anläggning och borrning av brunnar. Du hittar all information om certifierade brunnsborrare på SGU:s sida om "Anläggning av brunnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster".

Råd för att ta hand om din brunn?

Det är också viktigt att ta hand om sin brunn. Livsmedelsverket ger goda råd i broschyren "Sköt om din brunn för bra dricksvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster".

Spara vatten

SGU presenterar varje månad grundvattensituationen i små och stora magasin. Kartorna finns på SMHIs webbplats för vattenbristlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Enskilda grundvattenbrunnar är oftast i små magasin. Är grundvattennivåerna låga kan man se över sin vattenanvändning och spara vatten:

  • Ta korta duschar i stället för att bada i badkar.
  • Samla upp regnvatten från takrännor för att vattna trädgården
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
  • Diska inte under rinnande vatten.
  • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt. Spola ur vattnet som stått still i kranen. Det kan man samla upp för att till exempel vattna växter med.
  • Laga onödiga läckor och droppande kranar, över tid kan många kubikmeter gå till spillo.

Vad gör du vid vattenbrist och brunnen sinar?

Om du inte längre kan få vatten från din brunn kanske dina grannar har vatten i sina brunnar. Förhållandena kan variera även trots korta avstånd och ni kan ha olika förutsättningar för att få vatten. Flaskvatten kan köpas för att dricka och laga mat med. Det kan finnas tappställen i din kommun där du kan hämta eller köpa vatten.

Få ett bättre skydd och registrera din brunn?

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har ansvar för brunnsarkivet där alla brunnar ska registreras. Nu kan snart du som brunnsägare själv registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet. Då bidrar alla brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Formuläret kommer att tillhandahållas via kommunernas webbplatser. Det går utmärkt att registrera sin brunn via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS.

Registrera sin brunn och få ett bättre skyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lantbruk och djurhållning

Alternativ vattenförsörjning

Vattenbrist och torka kan drabba lantbruksföretag och djurhållare hårt. Om det finns risk att din brunn sinar är det bra att tidigt fundera på alternativ vattenförsörjning. Har du frågor om vattenförsörjning till lantbruksdjur vänd dig i första hand till din kommun.

Jordbruksverkets frågor och svar om vattenbrist, torka och brandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenuttag

I vissa situationer kan det bli aktuellt med vattenuttag från sjöar och vattendrag. För uttag av vatten till lantbrukets djur behövs vanligtvis inget tillstånd eftersom de omfattas av undantag i miljöbalken. Däremot är det viktigt att försäkra sig om att vattenuttaget inte skadar miljön eller någon annans möjlighet till uttag.

Länsstyrelsens information om vattenverksamhet.

Vattenkvalitét

Beroende på djurslag och produktionstyp kan vatten från sjöar och vattendrag fungera som alternativ om vattnet i brunnen inte räcker till, men var uppmärksam på om bytet av vattenkälla påverkar djurbesättningens hälsa. Djurens behov av vatten och krav på kvaliteten varierar mellan djurslag, vad djuren äter, allmänkondition, aktivitetsnivå, produktion och så vidare. Det är du som djurägare som är skyldig att se till att vattnet till dina husdjur är av tillräckligt god kvalitet så att det inte drabbar djuren negativt.

Vatten till husdjurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Går att läsa online, men finns också att beställa).

Betesförmedling

Länsstyrelsen har sedan våren 2019 ett formulär på webbplatsen som ska underlätta att hitta brukare som behöver beten till djuren och de som har möjlighet att erbjuda beten.

Betesförmedling.

Jordbrukarstöden

Om du som lantbrukare med jordbrukarstöd har svårt att sköta ett åtagande fullt ut på grund av 2018 års torka kan du minska ditt åtagande. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller.

Om torkan 2018 har påverkat dina möjligheter att uppfylla villkor för åtagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eldningsförbud

Länsstyrelsen kan fatta beslut om eldningsförbud med hänsyn till att det är torrt och råder brandrisk i skog och mark. Beslutet, som är juridiskt bindande, fattas i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag. Observera att även kommunerna kan besluta om lokala eldningsförbud. Läs mer på respektive kommuns webbplats för sådan information.

Om Länsstyrelsen i Uppsala län fattat beslut om eldningsförbud, återfinns informationen som en gul/röd text högst upp på sidan, med information att det råder eldningaförbud.

Kontakt