Miljöledning och miljöpolicy

Länsstyrelsen har en viktig roll i att genomföra regeringens miljöpolitik. Vi har ett stort ansvar att medverka till att de nationella miljömålen och FN:s globala mål för hållbar utveckling uppfylls. Det är därför viktigt att vi är ett föredöme för andra i vårt interna miljöarbete.

Vårt miljöledningssystem är ett verktyg i arbetet för att systematiskt och kontinuerligt minska verksamhetens negativa påverkan på miljön. Vi arbetar särskilt för en god resurshushållning och begränsad klimatpåverkan. Alla statliga myndigheter är skyldiga att ha ett miljöledningssystem och arbetet redovisas årligen till regeringen och Naturvårdsverket.

I praktiken innebär det att vi, enligt vår miljöpolicy:

  • beaktar miljöfrågorna på ett tidigt stadium i verksamheten.
  • minskar den negativa miljöpåverkan av vår egen verksamhet genom att välja moderna och miljöanpassade transportsätt, miljöanpassade produkter och arbetssätt med låg miljöpåverkan.
  • väljer de mest miljöanpassade alternativen vid inköp och upphandlingar.
  • följer gällande miljölagstiftning med tillhörande föreskrifter.
  • upprätthåller och ökar vår miljökompetens kontinuerligt för att stimuleras till en ökad miljöhänsyn.
  • regelbundet följer upp, utvärderar och förbättrar vårt miljöarbete.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss