Landshövding och länsledning

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses vanligtvis i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Sven-Erik Österberg

Sven-Erik är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholm sedan den 1 februari 2018.

Han har en bakgrund som riksdagsledamot, biträdande finansminister och kommer senast från uppdraget som landshövding i Norrbottens län.                    

Sven-Erik Österberg är född 1955 i Västmanland. Han satt i riksdagen för Socialdemokraterna mellan åren 1994 och 2012. Perioden 2004–2006 var han biträdande finansminister. Sven-Erik Österberg var landshövding i Norrbottens län från 2012 till och med den 31 januari 2018.

Sven-Eriks förordnande som landshövding i Stockholms län varar från den 1 februari 2018 till och med den 28 februari 2022.

Länsöverdirektören

Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen och är landshövdingens ersättare när han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsöverdirektören utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Den 19 juni 2018 tillträdde Johan von Sydow som länsöverdirektör. Johan kom då närmast från tjänsten som finansråd och administrativ chef vid Finansdepartementet.

Förfrågningar för möten och evenemang

Förfrågningar avseende landshövdingen och länsrådets medverkan vid olika möten och evenemang ställs till sekreterare Elisabeth Uddstrand via e-post: elisabeth.uddstrand@lansstyrelsen.se

Insynsråd

För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd som stöd för landshövdingen och myndigheten. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse. 

I insynsrådet är landshövdingen ordförande. Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska man ta hänsyn till jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring.

Följande personer ingår i insynsrådet för Länsstyrelsen i Stockholms län:

  • Marika Markovits, vd, Stockholms stadsmission
  • Margareta Stenbock von Rosen, vd, Ornö Sjötrafik AB
  • Maria Lantz, Rektor, Konstfack
  • Mats Gerdau, KSL ordförande samt KSO Nacka kommun
  • Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
  • Meeri Wasberg, KSO Haninge kommun
  • Gunnar Larsson, generaldirektör, Kammarkollegiet
  • Mats Hedenström, chef näringspolitiska avdelningen, Svensk Handel

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm