Organisation

Länsstyrelsen i Stockholm har cirka 450 medarbetare. Organisationen är uppdelad på sex avdelningar med 22 enheter.

Landshövding

Sven-Erik Österberg är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsöverdirektör

Johan von Sydow är länsöverdirektör.

Till presentation av landshövding och länsöverdirektör

I länsledningsgruppen ingår länsledning (landshövding och länsöverdirektör) samt avdelningschefer.

Du når personerna nedan via Länsstyrelsens växel på telefon: 010-223 10 00

Landshövding
Sven-Erik Österberg

Länsöverdirektör
Johan von Sydow

Chef för avdelningen för landsbygd
Ulrika Geber

Chef för avdelningen för tillväxt
Karina Uddén

Chef för avdelningen för verksamhetsstöd
Eva Merkel

Chef för avdelningen för rättsliga frågor​
Åsa Ryding

Chef för avdelningen för miljö
Göran Åström

Chef för avdelningen för samhällsbyggnad​
Patrik Åhnberg

Länsledningen har en stab som utför särskilda uppdrag åt landshövdingen, utrednings- och samordningsuppdrag och hanterar delar av Länsstyrelsens rådsorganisation. Till Ledningsstaben hör också residensets husföreståndare.

Landshövdingens sekreterare
Elisabeth Uddstrand, telefon 010-223 12 02

Länsöverdirektörens sekreterare
Birgitta Rosén, telefon 010-223 15 33

Internrevisorn rapporterar till landshövdingen. Internrevisorn ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll samt ge råd och stöd till landshövdingen.

Revisionen ska bedrivas i enlighet med god sed på området. Landshövdingen beslutar om revisionsplan.

Internrevisorn ska redovisa resultatet av internrevisionens granskning till landshövdingen, i form av iakttagelser och rekommendationer.

Till vår sida om internrevision

Enheten för djurskydds ansvarsområden är framför allt djurskydd, smittskydd, livsmedelshygien och veterinärtillsyn.

Vi ansvarar för kontroll av djurskyddet samt tillstånd för verksamheter med djur och djurstallar.

I frågor av gemensamt intresse samarbetar vi med länets olika veterinärer och lantbruksnäringens organisationer.

Vi informerar och ger svar på frågor från allmänheten, företag, kommuner, massmedia, veterinärer på fältet med flera vad gäller våra arbetsområden.

Enheten för landsbygdsutveckling arbetar för att landsbygden i Stockholms län ska vara attraktiv för företag, boende och besökare. 

Vi arbetar med åtgärder inom landsbygdsprogrammet samt med fiske och vattenfrågor. Vi handlägger projekt- och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet.

Andra frågor för enheten är den regionala livsmedelsstrategin för Stockholms län, tillståndsärenden och utvecklingsprojekt inom fiske och fiskevård samt anordnande av rådgivning och kompetensutveckling för företagare på landsbygden. Enheten ger ut nyhetsbrevet Landsbygd i Centrum.

På enheten för lantbruk och livsmedel arbetar vi främst med handläggning och kontroll av jordbrukarstöd till lantbrukare samt veterinära frågor, smittskydd hos djur och livsmedelshygien. 

På enheten för lantbruk och livsmedel arbetar vi med att administrera de cirka 2 000 ansökningar om olika EU-stöd till jordbruket (direktstöd, miljöersättningar, regionala stöd och djurbidrag) som årligen kommer in till Länsstyrelsen i Stockholm. Syftet är att stöden ska bidra till en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling på länets landsbygd.

Inom de veterinära frågorna arbetar våra veterinärer med kontroll av primärproduktionen, foder, smittskydd hos djur, livsmedelshygien samt med kontroll av djurhälsopersonalen i länet. I frågor av gemensamt intresse samarbetar vi med länets olika veterinärer, kommuner, lantbruksnäringens organisationer, smittskyddsläkaren, smittskyddsinstitutet med flera. Vi informerar och ger svar på frågor från allmänheten, företag, kommuner, massmedia, veterinärer på fältet med flera vad gäller våra arbetsområden.

Andra lantbruksrelaterade frågor som vi arbetar med är struktur- och fastighetsärenden. Vi ansvarar även för bitillsynen i Stockholms, Gotlands, Södermanlands, Uppsalas och Västmanlands län.

Enheten är en kunskapsbank om miljötillståndet i Stockholms län, och arbetar för att uppnå de nationella och regionala miljökvalitetsmålen.                        

Vi tar tempen på miljötillståndet i länet genom den regionala miljöövervakningen. Vi samordnar Länsstyrelsens arbete med vattenförvaltning i samarbete med Vattenmyndigheten för Norra Östersjön och de andra länsstyrelserna inom vattendistriktet. Vi samordnar Länsstyrelsens arbete med havsmiljöåtgärder bland annat genom inrättandet av två hänsynsområden (lugna områden) i skärgården och administration av statsbidraget LOVA för lokala vattenvårdsåtgärder. Vi arbetar även med kalkning av försurade vatten och recipientkontroll.

Enheten arbetar med miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, vattenskyddsområden, täkter och hälsoskydd. Arbetet är inriktat på att tillämpa miljöbalken i enskilda fall.                         

Vi arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet (till exempel industrier, avfalls- och energianläggningar, stora djuranläggningar och kommunala avloppsreningsverk), vattenverksamhet, vattenskyddsområden, täkter och masshantering.

Enheten tillståndsprövar även avfallstransporter samt viss hantering av kemiska produkter.

Andra arbetsuppgifter är till exempel regional tillsynsvägledning, miljömålsarbete, projekt inom ramen för länets miljövårdsprogram, tillsyn över kommunernas ansvar för allmänna vattentjänster samt över gränsöverskridande avfallstransporter.

Enheten arbetar för en hållbar hushållning med storstadsregionens natur.                        

Vi bevakar att värdefull natur och friluftsintressen tas tillvara i samhällsplaneringen. Skydd av naturområden och arter är en annan huvuduppgift. Vi samlar och sprider kunskap om naturlandskapet. Naturvårdsenheten ansvarar också för prövning av naturvårdsärenden och viss tillsyn enligt miljöbalken.

Länsstyrelsen har många kunder; enskilda, kommuner, företag och andra som alla ska kunna känna förtroende för myndighetens arbete. Alla som vänder sig till oss ska känna sig väl bemötta och vi ska ha en god bild av kundernas behov och förväntningar.

Enheten för diarium och arkiv samordnar och genomför myndighetens stöd för ärendehantering, arkiv. Vi stödjer kärnverksamheten genom att utveckla processer runt dokument.

Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

 • arkivfrågor
 • frågor om vårt diarium
 • registraturfrågor.

Enheten arbetar med följande ärenden 

Stiftelser
Enheten har till uppgift att registrera stiftelser i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Gotlands län.

Enheten prövar ansökan om tillstånd i olika frågor inom stiftelseområdet och har också bl.a. till uppgift att ge stiftelserna i länen de råd och upplysningar de kan behöva för att bedriva sin verksamhet.

Bevakningsföretag och väktare
Enheten prövar tillstånd för bevakningsföretag och väktare.

Kameraövervakning
Enheten prövar tillstånd för kameraövervakning och godkänner anmälan om kameraövervakning.

Samfällighetsföreningar
Länsstyrelsen har enligt lagen om förvaltning av samfälligheter vissa uppgifter i första hand för att säkerställa att föreningarna har beslutsför styrelse.

Kungörelser och delgivning
Efter ansökan kan Länsstyrelsen fatta beslut om delgivning i särskild ordning, kungörelsedelgivning eller så kallad spikning. Dessa ärenden samt ärenden som föranleds av ansökan från utländsk myndighet om delgivning handläggs vid enheten.

Spel
Länsstyrelsen ger tillstånd till bingospel och i vissa fall till så kallade länslotterier och bedriver också tillsyn över dessa spel.

Medborgarskap
Nordiska medborgare kan under vissa förutsättningar genom ett enkelt anmälningsförfarande bli svenska medborgare. Enheten för tillstånd tar årligen emot cirka 500 ansökningar från medborgare i andra nordiska länder som vill bli svenska medborgare.

Förordnanden
Länsstyrelsen utfärdar olika typer av förordnanden såsom förordnanden av vigselförrättare, notarius publicus, begravningsombud och liknande.

Ansvarar för frågor om föreskrifter och övriga ärenden inom sjö och trafik med mera och statlig lönegaranti, ansvarar även för frågor om deponeringsärenden.

Länsstyrelsen i Stockholms län har från den 1 juli 2012 tagit över ansvaret för vissa verksamheter från länsstyrelserna i Västmanlands län, Södermanlands län, Upplands län och Gotlands län. Berörda ärendegrupper som hanteras av enheten för tillsyn är:

 • begravningsfrågor
 • bevakningsföretag
 • lotterier
 • pantlåneverksamhet
 • överförmyndare.

Motsvarande övergång för tillstånd och tillsyn av stiftelser från dessa län till Länsstyrelsen i Stockholms län skedde i januari 2010.

Enheten arbetar med följande ärenden.

Stiftelser
Enheten utövar tillsyn över länens stiftelser. Länsstyrelsens uppgift är att ingripa om det kan antas att stiftelsens förvaltning eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i stiftelselagen eller att en styrelseledamot eller förvaltaren annars missköter sitt uppdrag.

Överförmyndare
Enheten utövar tillsyn över överförmyndares och överförmyndarnämnders verksamhet i länens olika kommuner. Länsstyrelsens uppgift är att kontrollera att överförmyndarna utövar en fullgod tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Överförmyndarna ska särskilt se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Bevakningsföretag
Enheten utövar tillsyn över de auktoriserade bevakningsföretagen. Eftersom många bevakningsföretag har verksamhet i flera län är det vanligt att den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet begär hjälp av de andra vid kontrollen av ett bevakningsföretag. Läs mer om bevakningsföretag.

Allmän kameraövervakning
Enheten utövar tillsyn över kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Vid tillsynen kontrolleras bland annat kamerornas upptagningsområde och funktionssätt, bevarat bild- eller ljudmaterial och upplysning om kameraövervakningen.

Pantbanker
Enheten utövar tillsyn över länens pantbanker. Länsstyrelsens uppgift är dels att ge tillstånd till pantbanksverksamhet, dels att tillse att verksamheten vid länets pantbanker bedrivs på sådant sätt att allmänhetens förtroende för verksamheten upprätthålls och i övrigt så att verksamheten kan anses sund.

Penningtvätt
Enheten utövar tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillsynen omfattar bland annat yrkesmässig verksamhet som avser bokförings- eller revisionstjänster, skatterådgivning och handel med varor som avser försäljning mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 15 000 euro.

Enheten prövar kommunala beslut som överklagats till Länsstyrelsen enligt bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken, lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor, miljöbalken, livsmedelslagen och väglagen och av polismyndighets beslut. 

I länets kommuner fattas dagligen en mängd beslut av nämnder och fullmäktigen. Många av dessa beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Inom Länsstyrelsen finns, förutom kvalificerad juridisk kompetens, även sakkompetens på de flesta fackområden som berörs av överklagandeprövning, band annat plan- och byggfrågor, miljöfrågor, kulturmiljöfrågor, sociala-, veterinära-, samt försvarsfrågor.

I Sverige finns ett starkt lagskydd för kulturminnen, fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det är Länsstyrelsens ansvar att övervaka många av de regler och lagar som rör kulturmiljön.

När vägar, byggen och andra större anläggningsarbeten planeras i länet bevakar vi kulturmiljövårdens intressen och ser till att värdefulla miljöer skyddas. Arbetet rör framförallt kulturmiljöer i form av riksintresseområden, byggnadsminnen, kyrkor och fornlämningar.

Vi gör utredningar och lämnar råd till kommuner, organisationer och privatpersoner i frågor som rör kulturmiljövårdens intressen. Vi fattar beslut om ekonomiska bidrag till kulturmiljövård.

Enheten arbetar med att samordna de statliga intressena och samverkar med kommunerna i deras planläggning. Rådgivning till kommunerna vid tillämpning av plan- och bygglagstiftningen är en viktig arbetsuppgift.

Vi har även tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet. Tillsynen är i första hand framåtsyftande för att trygga en samordnad och enhetlig tillämpning.

Vi deltar även i planeringsprocesserna enligt väglagen, lag om byggande av järnväg, ellagen, rörledningslagen med flera, samt den samordning som ibland krävs med prövningar enligt miljöbalken eller annan lagstiftning.

Dessutom bevakar vi på enheten vissa allmänna intressen i ärenden enligt fastighetsbildningslagen och granskar kommunernas beslut i strandskyddsärenden, både i fråga om enskilda dispenser och vid planläggning.

Enheten arbetar med strategiska planeringsfrågor som rör bostäder, infrastruktur, klimat och kommunernas översiktsplanering. Som stöd i detta arbete finns också Länsstyrelsens GIS-kompetens på enheten.

Vårt arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Vi arbetar med att samordna och stödja det regionala arbetet inom boende, infrastruktur, klimat- och energi samt klimatanpassning. För att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling måste dessa aspekter samordnas.

Genom vårt ansvar för länstransportplanen liksom deltagande i den regionala planeringen och kommunernas översiktsplanering, har vi möjlighet att bidra till denna utveckling.

Enheten hanterar även statligt stöd för installation av elnätsanslutna solceller samt investeringsstöd till äldrebostäder.

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.

Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar för ett tryggare och säkrare Stockholms län för alla människor som bor eller vistas i länet, liksom för den miljö som omger människorna.

Den gemensamma satsningen Samverkan Stockholmsregionen - trygg,
säker och störningsfri - ska stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Därför utvecklar flera samhällsaktörer tillsammans förmågan till inriktning och samordning genom samverkan.

Aktörerna utvecklar tillsammans förmågan att inrikta och samordna samhällets resurser.

 • En effektiv samverkan i vardagen skapar god beredskap och
  förmåga att hantera större händelser och kriser.
 • Med en samordnad planering av åtgärder i infrastrukturen kan vi
  skapa bra förutsättningar för framkomlighet i en växande region och förebygga olyckor. En utökad samverkan gör att stopp i trafiken kan åtgärdas snabbare och mer effektivt.
 • Framkomliga vägar och ökad samordning gör att polis, räddningstjänst och sjukvård når fram snabbare till människor vid sjukdom och olyckor.
 • Människor kan göra aktiva val i sitt resande genom bättre och snabbare trafikinformation.

Deltagande aktörer

 • Kommunerna i Stockholms län
 • Kustbevakningen Region Nord-Ost
 • Länsstyrelsen i Stockholm
 • Försvarsmakten Militärregion Mitt
 • Polisen Region Stockholm
 • SOS Alarm
 • Stockholms hamnar
 • Stockholms läns landsting
 • Storstockholms brandförsvar
 • Södertörns brandförsvarsförbund
 • Brandkåren Attunda
 • Trafikverket

Arbetet sker i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer om Samverkan Stockholmsregionenlänk till annan webbplats

Vi arbetar med frågor som rör:

 • arbetsmarknad
 • integration
 • jämställdhet
 • nationella minoriteter.

Enhetens arbete inom integrationsområdet inriktas främst på att effektivisera och förbättra mottagande och etablering av nyanlända - både vuxna och ensamkommande barn, få fler i arbete och fler företagare, likvärdighet i skolan, förbättrade språkkunskaper och utbildningsmöjligheter.

Vårt jämställdhetsarbete fokuseras främst på att samordna, stödja och följa upp jämställdhetsarbetet i länet samt bidra med kunskapsunderlag. Vi har även som uppdrag att stödja och driva jämställdhetsintegreringen inom Länsstyrelsens verksamheter.

Enheten arbetar tillsammans med Sametinget med ett nationellt uppdrag att samordna de minoritetspolitiska målen, följa upp hur minoritetspolitiken genomförs samt att redovisa hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk följs.

Enheten ansvarar för frågor kring näringslivsutveckling, företagande, innovation, konkurrens och kompetensförsörjning.

Hit hör också regionalt utvecklingsprogram (RUP), strukturfonder, kansli för Central Baltic , internationell samverkan, bredbandstjänster samt skärgårdsfrågor (kommersiell service, butiksstöd, betaltjänster).

Vårt bidrag till en hållbar utveckling i Stockholms län handlar om en rad faktorer som påverkar om människor vill och kan bo i Stockholm. En viktig fråga är upplevd trygghet och tillgång till stöd om man hamnar i svåra situationer.

Våra uppdrag ryms inom tre områden:

 • minskat bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak
 • våld i nära relationer ska förebyggas och stöd ges till utsatta
 • prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska förebyggas och stöd ges till utsatta.

Enheten ansvarar för frågor som rör Länsstyrelsens ekonomi, redovisning, verksamhetsplanering, årsredovisning, budgetuppföljning och prognoser. Vi ser till att Länsstyrelsen har en god intern styrning och kontroll. Vi håller samman och stöder myndighetens arbete med verksamhetsutveckling, e-förvaltnings- och IT-frågor.

Enheten ska också säkerställa att inköp och upphandlingar görs på ett affärsmässigt och rättssäkert sätt. Vi arbetar även med att kartlägga de inköp och upphandlingar som görs på myndigheten och med uppföljning av avtal som fattats. Vidare kommer enheten att arbeta med e-handel, ”gröna upphandlingar”, främjande av konkurrens för små och medelstora företag, elektroniska anbud och så vidare.

Människor som lever, arbetar och studerar i Stockholms län ska på ett enkelt, begripligt och tydligt sätt kunna ta del av Länsstyrelsens verksamhet. I vår kommunikation ska vi tydligt visa vad Länsstyrelsen gör för att främja Stockholmsregionens utveckling – samt ge en samlad bild av läget i länet. 

Länsstyrelsen informerar på många sätt. Vår främsta informationskanal är vår webbplats – en viktig och omfattande källa. Webbplatsen ger en samlad och aktuell bild av Länsstyrelsens verksamhet. Här finns till exempel nyheter om våra beslut och initiativ samt beskrivningar av våra olika ansvarsområden.

Media, såväl nationell som lokal, bevakar löpande vårt arbete. Vi arbetar för att ge god service och information till journalister.

Vi ger ut pressmeddelanden och våra medarbetare finns tillgängliga för att svara på frågor. Vi ger ut rapporter, faktablad, broschyrer och andra trycksaker inom många olika ämnesområden. En förteckning över dessa finns under "Publikationer".

Vi arrangerar och medverkar i seminarier, konferenser och mässor.

Enheten för kommunikation ansvarar också för myndighetens telefoni och växel.

Mer information och kontakt i vårt pressrum

Enhetens roll är att bidra med sakkunskap och service inom HR och det personaladministrativa området. Vårt arbetssätt är i hög grad konsultativt.

Tillsammans med sakavdelningarna arbetar vi bland annat med rekrytering, organisations- och ledarutveckling, kompetensutveckling, rehabilitering och utbildningsinsatser.

Vi ger service i personaladministrativa frågor, till exempel olika ledigheter och ersättning för kostnader i tjänst.

Vi samordnar arbetet med jämställdhet och arbetsmiljö samt arbetar med rekryteringsprocesser ur ett mångfaldsperspektiv.

Enhetens uppdrag är att stödja myndigheten med strategiska förbättrings- och utvecklingsprojekt samt internservice. 

Verksamhetsutveckling arbetar med utvecklingsprojekt av olika slag. Exempel på pågående utvecklingsprojekt är:

 • LEAN
 • Platina
 • ärendeuppföljningar
 • LISA-system
 • brukarundersökningar
 • styr-och ledningsprocessen.

Enheten arbetar även med att bistå myndigheten i arbetet med:

 • verksamhetsplanering
 • årsredovisning
 • tertial-och månadsuppföljningar.

Service ansvarar för:

 • myndighetens reception
 • konferensservice
 • vaktmästeri
 • fastighetsfrågor.

Miljöprövningsdelegationen har ett övergripande miljöansvar och beslutar i ärenden om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Ärenden vid miljöprövningsdelegationen bereds i första hand av handläggare inom Länsstyrelsens enhet för miljöskydd. Miljöprövningsdelegationen har ärendeansvaret och Länsstyrelsen personalansvaret.

Miljöprövningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen, men skiljer sig från övrig verksamhet genom sin självständiga beslutsfunktion. Det innebär att ingen utanför delegationen kan besluta i delegationens ärenden. På det sättet skiljer man tillståndsprövningen inom Länsstyrelsen från det tillsynsansvar som Länsstyrelsen också har enligt miljöbalken.

Ordföranden och de miljösakkunniga fattar beslut tillsammans, vilket är mer likt sättet som gäller i en domstol.

Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet - handbok med information till sökandePDF

Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Stockholms och Gotlands län - folderPDF

Kontakt
Lena Johansson: 010-223 10 00
Lena Schönning: 010-223 10 00

Vid varje länsstyrelse finns en viltförvaltningsdelegation som fattar beslut i strategiska och övergripande frågor för länets viltförvaltning. 

Viltförvaltningsdelegationens arbete och sammansättning styrs av förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viltförvaltningsdelegationen utgörs av politiker och representanter för olika intressegrupper, organisationer och myndigheter. Landshövdingen är ordförande.

Enligt förordningen ovan ska delegationen ha följande sammansättning:

 • landshövdingen som ordförande i delegationen
 • fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget
 • en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet
 • en ledamot för jakt och viltvård
 • två ledamöter för naturvård
 • en ledamot för friluftsliv
 • en ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
 • en ledamot för lokalt näringsliv och turism
 • en ledamot för skogsnäringen
 • en ledamot för natur- och ekoturismföretagen
 • en ledamot för yrkesfisket.

De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. Ledamöter och ersättare ska vara folkbokförda i länet och utses för en period som inte är längre än fyra år.

Kontakt