Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd, till exempel investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Sammanställning projekt- och investeringsstöd

Har du undrat vilka olika finansieringskällor som finns för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt i Sverige? De är många och de hanteras av ett flertal myndigheter, regioner och programkontor. Nu har LEKS (Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning) sammanställd denna information för den som vill bidra till den gröna omställningen.

Hållbar regional tillväxt på LEKS webbplats Länk till annan webbplats.

Investeringsstöd från Klimatklivet

Ansökningsomgångar under 2021

Klimatklivet håller öppet för ansökningar fyra perioder under 2021, varav de två första perioderna är genomförda. Kommande ansökningsperioder är

 • 24 augusti – 9 september
 • 8–18 november

E-tjänsten stänger klockan 17.00 den sista ansökningsdagen.

Om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vem kan söka?

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Vad kan du få stöd för?

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, regioner, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
 • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Vilka uppgifter behöver du ange i din ansökan?

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanfattning av de uppgifter som du behöver ange i vår e-tjänst för Klimatklivet:

Uppgifter som behövs i ansökan till Klimatklivet (vägledning) Pdf, 118.4 kB.

Då det inte går att pausa en ansökan i e-tjänsten och fortsätta vid ett annat tillfälle rekommenderar vi att du först skriver in din ansökan i denna mall, och sen kopierar in dina uppgifter i e-tjänsten vid ett tillfälle:

Mall med de frågor som finns i e-tjänsten Word, 47.1 kB.

Kriterier för att få stöd

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet åtgärderna har. Klimateffektivitet innebär minskning av utsläpp under åtgärdens livslängd delat med investeringskostnaden. Andra kriterier är bland annat:

 • Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.
 • Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el som kan omfattas av elcertifikat.
 • Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme.

Du måste få beslut om stöd innan du kan påbörja din åtgärd.

Åtgärden ska vara genomförd senast våren 2026.

510 ansökningar beviljades stöd 2018

I Stockholms län beviljades 510 ansökningar stöd genom Klimatklivet 2018. Nya åtgärder om 271 000 000 kronor har beviljats för klimatinvesteringar.

Laddningsstationer för elfordon är den vanligaste åtgärdstypen. Andra åtgärder som är viktiga inom området transporter är utbyte av dieseldrivna lastbilar mot biogasdrivna, tankstationer för fordonsgas samt stöd till cykelstråk och parkeringsgarage för cyklar vid tågstation eller centrum.

En anläggning för biogasproduktion har färdigställts under 2019 med stöd från Klimatklivet på 74 760 000 kronor.

Anläggningar för uppvärmning med spillvärme har också fått stöd under 2018.

Länsstyrelsens roll inom Klimatklivet

Länsstyrelsen har en strategisk roll inom Klimatklivet genom att informera om stödet på regional nivå och stimulera till regionala initiativ. Vi ska stödja och vägleda de sökande samt informera om de regionala förutsättningar, planer, program och strategier som finns.

Vi bedömer också om åtgärden kan öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål. Vi skriver även yttranden över ansökningar som överlämnas till Naturvårdsverket.

Ladda bilen – bidrag för laddstationer

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Stödet finns för flera målgrupper.

Laddstation för organisationer och bostadsrättsföreningar

Detta bidrag riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda.

Om bidraget och hur du gör din ansökan på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Laddningspunkt för privatpersoner i eget hus

Du som privatperson kan få skattereduktion för installation av laddningspunkt till elfordon.

Om skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner tidigare kunde ansöka om i samband installation av laddningspunkt till elfordon.

Bidrag för tillvaratagande av spillvärme

Under 2020 har flera företag investerat i projekt som tillvaratar spillvärme till fjärrvärme med stöd från Klimatklivet. Åtgärderna är en del i en grön omställning och det finns stor potential att ersätta fossila bränslen med denna typ av värme.

Mer om hur spillvärme tas tillvara genom Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Klimatklivet

Telefontider: Tisdag till fredag 10:00–11:00 och 14:00–15:00

Enheten för klimat och risk