Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Det finns också separata stöd för laddstationer att söka både för privatpersoner och andra aktörer.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet

Nästa ansökningsomgång är öppen den 21 september till den 30 september. Observera att ansökningstiden stänger klockan 17.00 den 30 september.

Beslut för ansökningar i denna omgång planeras till början av 2021.

Information om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vem kan söka?

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Vad kan jag få stöd för?

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd ur Klimatklivet i Naturvårdsverkets e-tjänst.

Kontakta Länsstyrelsen om du behöver stöd och råd om ansökan.

Kriterier för att få stöd

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet åtgärderna har. Klimateffektivitet innebär minskning av utsläpp under åtgärdens livslängd delat med investeringskostnaden. Andra kriterier är bland annat:

  • Åtgärden ska ha en tillräckligt hög klimatnytta. Klimatnyttan bör vara minst 0,75 kg koldioxidekvivalenter per investerad krona.
  • Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.
  • Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el som kan omfattas av elcertifikat.
  • Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme.

Du måste få beslut om stöd innan du kan påbörja din åtgärd.

Åtgärden ska vara genomförd senast våren 2023.

510 ansökningar beviljades stöd 2018

I Stockholms län beviljades 510 ansökningar stöd genom Klimatklivet 2018. Nya åtgärder om 271 000 000 kronor har beviljats för klimatinvesteringar.

Laddningsstationer för elfordon är den vanligaste åtgärdstypen. Andra åtgärder som är viktiga inom området transporter är utbyte av dieseldrivna lastbilar mot biogasdrivna, tankstationer för fordonsgas samt stöd till cykelstråk och parkeringsgarage för cyklar vid tågstation eller centrum.

En anläggning för biogasproduktion har färdigställts under 2019 med stöd från Klimatklivet på 74 760 000 kronor.

Anläggningar för uppvärmning med spillvärme har också fått stöd under 2018.

Länsstyrelsens roll inom Klimatklivet

Länsstyrelsen har en strategisk roll inom Klimatklivet genom att informera om stödet på regional nivå och stimulera till regionala initiativ. Vi ska stödja och vägleda de sökande samt informera om de regionala förutsättningar, planer, program och strategier som finns.

Vi bedömer också om åtgärden kan öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål. Vi skriver även yttranden över ansökningar som överlämnas till Naturvårdsverket.

Ladda bilen – bidrag för icke-publika laddstationer

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Stödet finns för flera målgrupper. Information om hur du ansöker finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Laddstation för anställda

Detta investeringsstöd riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av anställda.

Laddstation för anställda hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Laddstation för flerbostadshus

Detta investeringsstöd riktar sig till bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva.

Laddstation för flerbostadshus hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Laddstation för privatpersoner i eget hus

Detta investeringsstöd riktar sig till privatpersoner som vill ha en egen laddstation vid hemmet.

Laddstation för privatpersoner i eget hus hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Bidrag för tillvaratagande av spillvärme

Under 2020 har flera företag investerat i projekt som tillvaratar spillvärme till fjärrvärme med stöd från Klimatklivet. Åtgärderna är en del i en grön omställning och det finns stor potential att ersätta fossila bränslen med denna typ av värme.

Mer om hur spillvärme tas tillvara genom Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Klimatklivet

Telefontider: Tisdag till fredag 11:00–12:00 och 14:00–15:00

Enheten för samhällsplanering