Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2015-2020.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplats
länk till annan webbplats

Miljöövervakning Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Program för regional miljöövervakning

Den regionala miljöövervakningen innebär att vi tar temperaturen på miljötillståndet i länet genom att beskriva tillstånd, trender, processer och effekter i miljön. Miljöövervakningen är en integrerad del av miljöarbetet och ger underlag för att bedöma om vi kan uppnå miljömålen för Stockholms län. Miljöövervakning är också ett viktigt underlag för arbetet med vattenförvaltning och havsmiljöåtgärder, samt för handläggning av ärenden enligt Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

Länsstyrelsen övervakar många olika aspekter av länets miljö, till exempel föroreningar och miljögifter i luft, mark och vatten, vattenkvalitet i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten, förändringar i landskapet och livsmiljöer, fiskbestånd i skärgården, samt fåglar i Mälaren.

Program för regional miljöövervakning i Stockholms län 2015-2020PDF 

Resultat från regional miljöövervakningöppnas i nytt fönster

Den regionala miljöövervakningen i Stockholms län kan indelas i följande områden:

Nedfall av försurande och gödande ämnen

Metaller och kvävehalt i mossa

Lufthalter på Svenska Högarna

Marknära ozon

Miljötillstånd i skogslandskapet

Gräsmarkernas gröna infrastruktur

Småbiotoper i åkerlandskapet

Miljötillstånd i våtmarker

Exploatering av havsstränder

Exploatering av sjöstränder och vattendrag

Häckande fåglar

Övervakning av fåglar i Mälaren

Inventeringar av Mälarens fågelfauna startade 2004 som ett led i övervakningen av sjöns miljötillstånd. Resultatet är även ett nödvändigt underlag för en klok förvaltning av Mälaren i frågor som rör friluftsliv, naturskydd och bebyggelseplanering. Miljöövervakningen bedrivs i samarbete mellan Mälarens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län. Ett samarbete finns också med regionala aktörer vid Vänern, Vättern och Hjälmaren där likartade inventeringar sker.

 

Skylt fågelskydd

Skylt fågelskydd. Foto: Thomas Pettersson

Vad övervakar vi?

Inventeringen är en heltäckande inventering av sjöfåglar på alla öar/skär i Mälaren med minst två par måsfåglar (eller ett par havstrut) i månadsskiftet maj/juni. Inventeringen sker med båt genom individräkning utan landstigning, se vidare nedan under inventeringsmetod. Dessutom sker en särskild inventering av storskarv i månadsskiftet april/maj. Fågelskärsinventeringen genomförs för närvarande vartannat år medan skarvinventeringen utförs vart tredje år.

Inventeringsmetod

Metoden följer Naturvårdsverkets gällande undersökningstyp, se "Fåglar på fågelskär i stora sjöar (pdf 655 kB)"länk till annan webbplats hos Naturvårdsverket. Instruktionen omfattar även övriga sjöfågelarter som bebor fågelskär, till exempel andfåglar. Under 2016 togs ett förtydligande fram av undersökningstypen anpassat till respektive sjö. Nedan framgår gällande dokument relevanta för Mälaren inklusive en särskild instruktion för fiskgjuseinventering som togs fram 2005.

Relaterade filer:

Handledning för övervakning av fåglar på fågelskär i stora sjöar. Basnivån. Mälaren (558 kB)PDF

Handledning för övervakning av fåglar på fågelskär i stora sjöar. Ambitionsnivå 2 och 3. (344 kB)PDF

Metodbeskrivning för inventering av fåglar i Mälaren. 3. Fiskgjuse (173 kB)PDF

 

Den nationella kustfågelinventeringen som finansieras av Naturvårdsverket är ett projekt som syftar till att få statistiskt hållbara trenddata för våra vanliga kustfågelarter. Inför inventeringen har 200 stycken 2*2-km-rutor lagts ut i Sveriges skärgård där alla kustfåglar inventeras vid ett tillfälle under perioden 20 maj–5 juni.

Då rutorna lagts ut i proportion hur stor areal skärgård som finns i länet så har så mycket som 50 stycken rutor lagts ut i Stockholms län. Det gör att projektet även kommer att ge tillförlitliga data på regional nivå. Vissa öar landstigs, vilka bestäms vid första inventeringstillfället, som var 2015. Länsstyrelsen är koordinator för inventeringen.

För att få ökad kännedom om andfåglars reproduktion, bland annat räknas ejderkullar, görs inom projektets ram ytterligare fågelinventeringar någon gång kring midsommartid. Dessa inventeringar utförs så att inga tillträdesförbud blir aktuella.

Tillträde till fågel- och sälskyddsområden för kustfågelinventering i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att ge Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet dispens för tillträde till följande djurskyddsområden med beträdnadsförbud i syfte att inventera kustfågel. Dispensen gäller för ett inventeringstillfälle i respektive område under perioden 20 maj till 5 juni år 2017, 2018, 2019 och 2020.

  • Lygne och Trässkär i Norrtälje kommun
  • Själberget och Sävlingarna (Torrmulen) i Värmdö kommun
  • Fjäderholmarna, Mödomen och Fågelgrundet samt Rönnkläpparna i Haninge kommun

Gällande dispens för inventeringPDF

Rapporter och resultat

Nationell resultatrapport för 2017länk till annan webbplats

Trendsjöar

Trendvattendrag

Extensiv kartering av sjöar

Extensiv kartering av vattendrag

Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk

Uppföljning av vattenkvalitet i kommunala och övriga grundvattentäkter.

Fria vattenmassan - Hydrografi, kemi och plankton i havet 

Programmet undersöker miljösituationen i kustzonen, främst med avseende på övergödning, och ger underlag för en regionalt yttäckande statusbedömning av klorofyll, växtplankton och fysikaliska-kemiska förhållanden. Prover tas två gånger per år: en gång i juli och en i augusti. Programmet bedrivs i samarbete med Svealands kustvattenvårdsförbund samt Länsstyrelserna i Uppsala och Södermanlands län.

Mjukbottenfauna i kust och hav

Programmet undersöker miljösituationen i kustzonen främst med avseende på övergödning och syrebrist genom att undersöka bottenfaunans sammansättning. Provtagningen syftar också till att upptäcka eventuell förekomst av främmande arter. Programmet är samordnat med den nationella miljöövervakningen.

Kustfisk

Programmet för kustfiskbestånd syftar till att följa upp miljökvalitet och biologisk mångfald i kustvatten. Provfisken bedrivs i två områden i Stockholm, Lagnö och Vaxholm. Prover tas varje år i månadsskiftet augusti-september. Fisket vid Lagnö sker i samarbete med SLU.

Mycket om övervakning i kust och hav finns samlad på Havs- och Vattenmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Naturvårdsverket ansvarar för den marina övervakningen som gäller metaller och organiska miljögifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provbankning och analys av miljögifter i fisk

Metaller och organiska miljögifter i sediment

Miljögifter i avloppsslam

Miljöhälsoenkäten

Kontakt