Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nedre Söderby kulturreservat

Närbild på gullvivor

Gullviva är en av blommorna som växer på ängarna i Nedre Söderby kulturreservat. Foto: Christina Fagergren

Nedre Söderby är ett kommunalt tätortsnära kulturreservat. Här hittar du ett gammalt odlingslandskap med betes- och åkermark som har formats av människor genom århundraden. I området finns också många fornlämningar som till exempel järnåldersgravfält, hällristningar och stensättningar.

Människans historia

På Söderby gravfält finns ungefär 240 gravar anlagda under äldre järnåldern (500 f.Kr.–400 e.Kr). Högst uppe på åsen ligger de äldsta gravarna som är byggda av stora stenar. På ängen nedanför finns yngre gravar som kan vara svåra att hitta på grund av mycket vegetation.

Du kan enkelt hitta flera informationsskyltar och vägvisningsskyltar till utvalda fornlämningar. Området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården.

Betesmark

På ängarna växer bland annat den fridlysta backsippan tillsammans med gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol i sydslänten. För att behålla dessa växter och för att områdets många gravar ska synas bättre betas området av kor och får under sommaren. Du behöver inte vara rädd att gå in i hagen – djuren är inte farliga, men håll din hund kopplad.

Kafé

Nedre Söderby gård används i dag som kafé och utställningslokal för Botkyrka-Salem hemslöjdsförening.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Nedre Söderby kulturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 2. skada vegetation i övrigt genom att till exempel gräva upp ris, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp som inte är fridlysta
 3. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur. Dispens från förbudet kan efter ansökan lämnas för insamling i samband med inventering eller för insamling i undervisningssyfte
 5. göra upp eld annat än på anvisad plats i skötselplanen
 6. medföra hund som inte är kopplad då betesdjur finns i hagarna
 7. sätta upp skylt, affisch eller dylikt. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk om de avlägsnas efter avslutat arrangemang samt om känsliga markområden undviks. Även upplysningsskyltar om verksamheter som stadigvarande finns inom reservatet får anslås på anvisad plats efter överenskommelse med reservatsförvaltaren
 8. cykla i terräng.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förServering Servering

Fakta

Skyddat sedan: 2012

Storlek: 40,9 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, våtmark, kulturmiljö

Markägare: Stockholm Vatten och Avfall

Förvaltare: Salems kommun

Skyddsform: kulturreservat

Hitta hit

Nedre Söderby kulturreservat ligger sydost om Bornsjön i Salems kommuns östra del, på gränsen till Botkyrka kommun. Reservatet kan enkelt nås med bil, cykel, buss eller till fots från Salem och Rönninge tätort.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss