Hagestad

Hagestad ligger på sydkusten, strax väster om Sandhammaren. Här möts besökaren av öppna sanddynor, blommande gräshedar och glesa skogar med knotiga, små ekar. Den långa sandstranden bjuder både in till bad och vandring.

Stranden som försvinner

Havet äter sig längre och längre in i Hagestad. På 30 år har strandlinjen flyttats över 200 meter inåt land. Sanden som eroderas bort vid Hagestad och Löderup följer med havsströmmarna österut. Den landar sedan vid Sandhammaren, där stränderna istället byggs på. Vågor och strömmar omformar ständigt Östersjöns kuster.

Öppna fält med flygsand på 1700-talet

För flera hundra år sedan bredde ekskogen ut sig i Hagestad. Skogen var en allmänning som användes gemensamt av traktens bönder. Här hade man sina djur på bete och här hämtade man ved. Så småningom blev träden färre och färre. På 1700-talet fanns här en öppen betesmark med bara enstaka träd. Snart fick vinden fritt spelrum och ett fält med flygsand bildades. Gräs och ljung kunde bara växa i de vindskyddade hålorna. Sanden blev samtidigt ett problem inåt land. Här blåste den in över åkrarna och förstörde skördarna. För att binda sanden och förhindra sandflykten planterades tall på 1800-talet – dagens tallskog.

Gläntor med solvarm sand

Många av områdets växter och insekter behöver variationen som fanns förr i tiden, före sandflykt och tallplantering. De trivs i skogsgläntor med solvarm sand och i betesmarker med bara sandfläckar. Genom projektet SandLife har vi kunnat återskapa sådana miljöer. Uppgången för olika solitärbin och sandlevande skalbaggar gör dessutom området mer attraktivt för fåglar som nattskärra och trädlärka.

Rester finns även av den gamla ekskogen. En gles ekskog med små, knotiga träd. Denna så kallade krattekskog har också stort värde för många ovanliga insekter. På sommaren kan du se liljekonvaljen blomma här i stor mängd. Här kan du även hitta orkidén skogsknipprot.

Blomrika marker

De sandiga, magra markerna har betats i många hundra år. Det har gett upphov till dagens artrika och numera ovanlig ängs- och betesmarksflora. Du hittar många blommorna i de öppna markerna utmed Tyge å och mot Backåkra i norr. I de torrare partierna växer backsippa, fältsippa, blodnäva och luktvicker. Till de verkliga rariteterna hör stor sandlilja och praktnejlika. Observera att vissa växter är fridlysta och förbjudna att plocka, till exempel backsippa, fältsippa, skogsknipprot, stor sandlilja och praktnejlika.

Friluftsliv

Hagestad ligger på Skånes sydkust. I reservatet finns flera omarkerade stigar som går genom tall- och lövskog. Närmre vattnet finns ett utemuseum som är värt ett stopp. Området erbjuder även en lång fin badstrand för bad och vandring. Parkeringsplatser finns längs vägen som går genom reservatet. I anslutning till parkeringsplatserna finns rastplatser. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Toaletter saknas numera. Närmaste busshållplats är Backåkra, cirka 1,5 km norrut.

Hagestad är ett av flera naturreservat som ligger utmed sydkusten. Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 2 och 3) passerar igenom Hagestad och erbjuder en längre vandring utmed kusten.

Welcome to Hagestad Nature Reserve

The shores at Hagestad have been eroded. During the past 30 years, the shoreline has moved more than 200 metres inland. Sand is transported eastwards by sea currents to Sandhammaren, where the shores instead are expanding. In the 18th century, this was an open shifting sand area. Sand blew in over the fields, destroying harvests. Pine forests were planted in the 19th century to prevent sand escaping. The oak forest, however, dates back to the original forest. It contains special biological values with short and knotty trees that often have multiple trunks. Along the river and towards Backåkra in the north you will find open, flowery areas including species such as bloody crane’s-bill and fine-leaved vetch. Keep in mind that some plants are protected and may not be picked, e.g. pasque flower, small pasque flower, broad-leaved helleborine, St. Bernard’s lily and large pink.

I Hagestad finns en lång, fin badstrand. Foto: Maria Sandell

I Hagestad finns en lång, fin badstrand. Foto: Maria Sandell

Fotopunkter i Hagestad, Sandhammaren

Under åren 2015-2017 gjordes naturvårdsåtgärder inom projekt Sand Life i Hagestad. Längs havet och inne i tallskogen avverkades träd för att öppna upp sanddynslandskapet. Vi drog även upp stubbar och grävde sandblottor. Läs mer om åtgärderna på www.sandlife.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hagestad - vid stranden år 2015 och framåt 

Fotopunkt 

Fotopunkt för uppföljning

Hagestad - sandfält år 2015 och framåt


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda eller använda grill (om anvisad eldstad saknas)
 • rida (om anvisad ridstig saknas)
 • övernatta annat än på campingen
 • köra eller sjösätta vattenskoter/jetski

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. använda ljudanläggning på ett störande sätt,

5. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. göra upp eld eller använda grill på annan än för ändamålet anvisad plats,

7. parkera på annan än för ändamålet anvisad plats,

8. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

9. rida på annat än för ändamålet anvisade stigar,

10. framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg eller parkeringsplats,

11. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop,

12. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost,

13. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön,

14. medvetet störa eller skada djurlivet eller deras livsmiljöer, t ex genom att hacka eller flytta på förmultnande ved,

15. gräva upp växter samt plocka växter för försäljning,

16. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

17. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1960

Storlek: 375 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid stranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.380222, E 14.137944

Parkering i norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.386778, E 14.146278

Hitta mig

Praktnejlika.

Illustration: Martin Holmer


Praktnejlikan finns bara längst i söder samt i norr i landet. Den är mycket ovanlig och i söder finns den bara på 15 platser i Skåne och en i Halland. Här nere växer praktnejlikan i torräng och gles ekskog. Blomman är stor och rosa med fransiga kronblad. Du kan se den blomma i reservatet i juli-september. Tänk på att praktnejlikan är fridlyst och inte får plockas.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss