Foteviksområdet

Här möts du av himmel, hav och vidsträckta gröna fält. Än idag används strandängarna som bete. På våren sjuder marken av liv. Här hörs fågelsång och paddornas lockrop. Hammarsnäs, Eskilstorps ängar och Tygelsjö ängar är populära skådarlokaler för fågelintresserade. Respektera områdena med fågelskydd. Det finns inga markerade leder i Foteviksområdet, men stigar att följa som går från norr till söder. Strax söder om reservatet går Skåneleden som tar dig vidare runt hela Falsterbohalvön.

En lång historia

De öppna och flacka markerna längs kusten har använts som betesmark i över tusen år. Bete och slåtter har tillsammans med översvämningar skapat trädlösa vidder. Än idag används strandängarna som bete. De saltpåverkade växterna smakar extra gott av havets bräckta vatten. På några mindre områden förekommer också slåtter. På vikingatiden när Harald Blåtand var kung över Danmark och Skåne, la den skånska flottan upp sina båtar för vintervila på Fotevikens stränder.

Ett miniatyrlandskap med blommande kullar

På vissa platser ser man gräsklädda tuvor. Dessa höga kullar med blommande trift på toppen bildas när den gula tuvmyran bygger sitt bo i grästuvor. Här lever myran ett tillbakadraget liv och syns inte ofta utanför sitt bo.

Fågellivet

Strandängarna har sin egen, speciella fågelfauna med vadarfåglar och änder. På våren har vadarfåglarna sina bon i betesmarken, ett stenkast från middagsbordet i vattnet. Foteviken är en internationellt viktig rastplats för fåglar på väg till och från sitt vinterkvarter, upptagen som viktigt fågelområde i Ramsar våtmarkskonvention. Bland de många rastande gästerna kan nämnas ljungpipare, småsnäppa, brushane, myrspov, grönbena, tofsvipa och kärrsnäppa. Flera arter av sjöfågel som grågås, kanadagås, vitkindad gås, knölsvan, sångsvan, kricka och bläsand men även tättingar som berglärka, vinterhämpling, bergfink, snösparv och lappsparv ses regelbundet bland de rastande fåglarna.

Fotevikens rariteter

Det finns en rad sällsynta arter som är knutna speciellt till Foteviksområdet. Strandängarna kring Foteviken är Sveriges viktigaste lokal för den mycket ovanliga sydliga kärrsnäppan. Här lever också de sällsynta groddjuren grönfläckig padda och strandpadda. I vassområden kan man hitta vitt stråfly, en mycket sällsynt nattfjäril som bara finns på ett fåtal lokaler i Skåne.

Havsbottnarna

Under ytan är det också fullt av liv. Nedgrävda i sanden i de grunda bottnarna ligger havsborstmaskar och musslor. Ute på ett par meters djup vajar de gröna ålgräsängarna. Hela bukten är en enda stor barnkammare för fiskyngel, speciellt för plattfiskar som skrubbskädda och rödspätta.

Olika förbud skyddar ett rikt fågelliv

Lilla Hammarsnäs, holmarna i Foteviken och de nordligaste strandängarna har fått skydd i form av beträdnadsförbud för att vi människor inte ska störa det värdefulla fågellivet. Här får man inte vistas, eller gå iland, under den tid då beträdnadsförbudet gäller. För att skydda fågellivet får man inte heller utföra olika vattenaktiviteter som windsurfing, kitesurfing, åka vattenskidor eller flyga med drönare eller drake inom naturreservatets gränser.

Friluftsliv

Reservaten Foteviksområdet, Klaghamsudden Länk till annan webbplats. och Bunkeflo strandängar Länk till annan webbplats. utgör ett sammanhängande kustområde som är skyddat från Öresundsbrons fäste i norr och ner till Höllviken i söder. Foteviksområdet ligger längst söderut av dessa och hänger även samman med reservaten utmed Falsterbohalvön.

Det finns inga markerade leder i Foteviksområdet, men det finns stigar att följa som går från norr till söder. Strax söder om reservatet går Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 20) som tar dig runt Falsterbohalvön. Tygelsjö ängar, i reservatets nordöstra del, är en fin fågellokal. Det är beträdnadsförbud i ängarna 1 april-15 juli så gå bara i de smala "korridorerna" som anlagts för besökare. Även Eskiltorps ängar, en bit söderut, erbjuder fina upplevelser för den fågelintresserade. Här finns en rastplats med eldstad och en fornlämning i form av en dös. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Här finns dessutom en parkeringsplats. Lilla Hammars näs är ytterligare ett fågelparadis med beträdnadsförbud ute i ängarna 1 april-15 juli. Beträdnadsförbudet finns för att fåglarna inte ska bli skrämda och överge sina ungar. Söder om reservatet ligger närmaste busshållplats som heter Kungstorp.

The sky, sea and vast green fields. The coastal meadows of Foteviken are a remnant of the ancient pastures that once stret-ched along the west coast of Skåne. During spring the land is teeming with life. Here you will hear birds singing along with the mating calls of toads.

A long history

The open and flat land along the coast has been used as pasture lands for over a thousand years. Pasture and hayland in combination with floods have created treeless expanses. The salt-affected plants are extra tasty from the brackish seawater. The meadows are still used as pasture land. Some smaller areas are also used for hayland. In Viking times, when Harald Blåtand was king of Denmark and Skåne, the fleet from Skåne moored their boats on Foteviken’s beaches for the winter rest period.

Bird life

The coastal meadows have their own special bird fauna with waders and ducks. In spring, wading birds nest on the pasture land, a stone’s throw from the dining table in the water. Foteviken is an internationally important resting place for birds on their way to and from their winter quarters, and was adopted as an important bird area in the Ramsar wetland convention.

A miniature landscape with flowering hills

In some places you can see grassy tussocks. These high hills with a flowering thrift on top are formed when the yellow ants build their nests in the grass tussocks. Here the ants live a secluded life and will often not appear outside their nests.

Foteviken’s rarities

There are a variety of rare species associated specifically with the Fotevik area. The coastal meadows around Foteviken are Sweden’s most important locality for the southern dunlin. In the spring, they also serve as courtship and mating areas for the unusual green toad. The reedbeds are home to the Morris’s wainscot, a rare moth.

Sea bottoms

It is also full of life under the sea surface. Polychaete worms and clams are buried in the sand in the shallow bottoms. Out at a depth of a couple of metres, the green eelgrass meadows sway in the wind. The entire bay is one big nursery for young fish, especially for flat fish such as flounder and plaice.

Från Vellinge ängar har man utsikt mot Öresundsbron. Foto: Alex Regnér

Från Vellinge ängar har man utsikt mot Öresundsbron. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

Bilaga 1A-B (ridförbud, gråstreckat på kartan) Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2B (beträdnadsförbud, streckat och rutat på kartan) Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 (markerade båtplatser T) Pdf, 15.8 MB.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. under perioden 1 mars – 30 november beträda eller vistas på holmen Dynan eller Eskilstorps holmar, samt under perioden 1 april – 15 juli beträda eller vistas inom de delar av reservatets land- och vattenområden som markerats med ”beträdnadsförbud” på karta; Bilaga 2B Pdf, 3.1 MB.

2. under hela året inom hela reservatet utöva aktiviteter som kan störa djurlivet såsom vattenskidåkning, köra vattenskoter, kitesurfing, windsurfing, modellplansflygning, att flyga med drake, eller liknande,

3. framföra vattenburet motorfordon i hastighet över 5 knop,

4. starta eller landa med luftfarkost,

5. spela golf eller liknande,

6. avsiktligt störa djurlivet eller betande djur,

7. medföra ej kopplad hund,

8. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön,

9. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

10. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

11. framföra eller parkera fordon annat än på för ändamålet upplåten väg eller parkeringsplats i reservatets landområde,

12. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

13. förtöja eller lägga upp båt annat än på plats markerad på karta; Bilaga 3 Pdf, 15.8 MB., efter markägarens tillstånd,

14. anbringa tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning med undantag för sjömärken, gränsmarkeringar, reservatsskyltar och andra anvisnings- eller förbudsskyltar,

15. göra upp eld, med undantag för Valborgsmässoeld på för ändamålet etablerad plats vid Gessie villastads båthus (se karta; Bilaga 3 Pdf, 15.8 MB.).

17. rida inom område som markerats på karta, Bilaga 1A-B Pdf, 5.6 MB. (ny 2022)

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

16. fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt skada djurlivet, samt utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön.

Bilaga 1A-B (ridförbud) Pdf, 5.6 MB.

Bilaga 2B (beträdnadsförbud) Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 (markerad båtplatser och Valborgsmässoeld) Pdf, 15.8 MB.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 2646 hektar

Kommun: Malmö, Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Eskilstorps ängar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.479472, E 12.960250

Hitta mig

Sångsvan.

Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Sångsvanen känns igen på den gula näbben. Från att vara nära utrotning för 100 år sedan finns den nu i hela landet. Många övervintrar i Skåne. Svanen lever främst på vattenväxter i grunda vatten men kan likt gäss orsaka skador på åkermark. Den äldsta kända sångsvanen blev 26 år.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss