Bunkeflo strandängar

Bunkeflo strandängar är ett kommunalt naturreservat i Malmö stad. Reservatet, som 2006 blev Malmös första, ligger söder om Lernacken och Öresundsbron. Här finns cirka 300 olika växter, inklusive några unika och sällsynta arter som dansk iris, strandrödtoppa och strandmalört. Strandängarna hålls öppna av betande djur eller slåtter.

Tålig flora

Landskapet vid Bunkeflo strandängar är en mycket gammal kulturprodukt. Strandängarna längs med Öresund har nyttjats som betesmark ända sedan bronsåldern. I över tusen år har strandängarna utanför Bunkeflo präglats av både bete och regelbundna översvämningar med saltvatten vilket har gett upphov till en särpräglad och tålig flora.

Ovanliga fjärilar och fåglar

Djurlivet på strandängarna rymmer runt 450 olika sorters fåglar, groddjur, fjärilar och insekter. Insektsfaunan är artrik på ängarna och här finns bland annat fjärilsarten vitt stråfly som endast förekommer på en handfull lokaler arter i landet.

Strandängarna är rastplats för många flyttfåglar på väg söderut. I norra delen, mot Stenören, kan man regelbundet hitta vadare som tofsvipa, strandskata och rödbena, samt lite vanligare änder och måsfåglar. Ovanligare besökare som tereksnäppa och dammsnäppa har också noterats i reservatet.

Viktiga sandbottnar

Den sandiga havsbottnen vid strandängarna är extremt långgrund – först två kilometer ut når vattnet tre meters djup. På sandbottnen finns ålgräsängar som är viktiga för den biologiska mångfalden. Ålgräsängarna fungerar som skydd, lekplats och uppväxtplats för flera olika arter som tångsnälla, märlkräftor, ål, sill och horngädda och även som ”skafferi” för större arter.

Foto: Ola Enqvist

Kontakt

Jonna Nilsdotter
Stadsbyggnadskontoret

E-post jonna.nilsdotter19@malmo.se

Telefon 0709-34 23 01


Mats Wirén
Fastighets- och gatukontoret

E-post mats.wiren@malmo.se

Telefon 0733-96 48 13

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • cykla utanför anvisade stigar
  • rida utanför anvisade stigar eller områden
  • framföra motordrivet fordon på annat än anvisade vägar med undantag för funktionshindrade på permobiler samt transporter i samband med i- och uppläggning av farkoster väster om Fiskargränd markerat i karta (bilaga A1)

Bilaga A1PDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning

2. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

3. på störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt

4. framföra motordrivet fordon på annat än anvisade vägar med undantag för funktionshindrade på permobiler samt transporter i samband med i- och uppläggning av farkoster väster om Fiskargränd markerat i karta (bilaga A1)

5. göra upp eld annat än på anvisad plats som är markerad med skylt, i medhavd grill eller i stormkök

6. under hela året medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

7. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön, dock kan stadsbyggnadskontoret medge sådana undersökningar

8. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

9. gräva upp växter, bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar. Att plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov är tillåtet, men det är ej tillåtet att plocka växter för kommersiellt bruk

10. avsiktligt störa djurlivet inklusive betande djur

11. insamla och bortföra ryggradslösa djur på sådant sätt att deras populationer eller livsmiljöer skadas eller förstörs

12. rida annat än på anvisade stigar eller områden

13. cykla annat än på anvisade stigar

14. framföra vattenburna motorfordon i högre hastighet än 5 knop.

Bilaga A1PDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 689 hektar

Kommun: Malmö

Förvaltare: Malmö kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Tofsvipan är en karaktärsfågel för de betade strandängarna. Tofsvipornas ankomst under tidig vår är ett klassiskt vårtecken. På grund av stora förändringar i jordbrukslandskapet minskade arten kraftigt under 1900-talet.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Malmö stads information om Bunkeflo strandängarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.