Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Falsterbohalvöns havsområde

Kustvattnen kring Falsterboön eller Falsterbohalvön som den ofta kallas är ett sandområde utan motsvarighet i Sverige. Strandformerna förändras ständigt av vind, vågor och strömmar. De långgrunda sandbottnarna, ålgräsängarna och den stora vattenomsättningen skapar förutsättningar för ett rikt biologiskt liv. Under somrarna flockas badgäster längs med de vita sandstränderna.

Vatten och vind

Vatten och vind omformar ständigt stränderna kring hela kustremsan. Laguner och revlar bildas och försvinner. De grunda bottnarna med sina sandbankar och grönskande ålgräsängar skapar förutsättningar för rikt växt- och djurliv. I ålgräset har torsk, plattfisk, ål och sjurygg sin uppväxtplats och här finner vi Sveriges viktigaste reproduktionslokal för piggvar. Ålgräsängarna hyser även en artrik fauna av småräkor, havsborstmaskar och snäckor. I kustområdet leker sill och horngädda.

Flyttfåglar

Under vår och höst passerar tusentals fåglar här. Förutom att vara rastplats är Falsterbohalvön också viktig för häckning och övervintring. Svanar och änder betar av ålgräset, vadare ses på stränderna och i de grunda vattnen och andra fåglar, däribland skarven, dyker efter sin föda på djupare vatten.

Måkläppen - sälarnas halvö

Omgärdat av Falsterbohalvöns havsområde ligger naturreservatet Måkläppen Länk till annan webbplats.. På den långsmala sandreveln Måkläppen finns landets enda koloni med både knubbsäl och gråsäl. För gråsäl är det också den enda uppehållsplatsen i södra Östersjön. Gråsälen är vår största sälart och kan bli cirka tre meter lång. Knubbsälen är betydligt mindre. Båda sälarterna kan ses ligga på land i små grupper, men knubbsälen håller alltid ett visst avstånd till grannen. Det är huvudsakligen knubbsäl som föder sina kutar i området.

Vrakdelar som spolas i land

I kustvattnet kring Falsterbohalvön ligger vrak från båtar som vittnar om den livliga trafik som pågått här sedan medeltiden. Tidvis kan vrak och vrakdelar blottläggas eller spolas iland bland annat på Måkläppen.

Observera att det inom delar av Falsterbohalvöns havsområde och angränsande reservat råder beträdnadsförbud under vissa delar av året.

The waves and currents are constantly reshaping the beaches around the Falsterbo peninsula. Lagoons and sand banks form and then disappear. The shallow waters, with their sand banks and green fields of eelgrass, create the conditions for a rich biodiversity. The eelgrass provides shelter for cod, flatfish, eel and lumpfish, and this is Sweden’s most important reproductive environment for turbot. Herring and garfish spawn in the coastal area.

Thousands of birds pass the peninsula during spring and autumn. The area also provides an important habitat during breeding season and a site where winter can be spent. Sweden’s only colony of both harbour seal and grey seal is found on Måkläppen. It is also the only resting place in the southern Baltic for the grey seal. The grey seal (Halichoerus grypus) is our largest species of seal and can grow to just over three metres in length. The harbour seal (Phoca vitulina) is smaller. Both seal species can be seen lying in groups up on land, but the harbour seal always maintains a certain distance from its neighbour.

The coastal waters contain shipwrecks that are proof of the lively traffic that has moved through the area since the middle ages.

Havsutsikt från Kämpinge strandbad. Foto: Alex Regnér

Havsutsikt från Kämpinge strandbad. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering i kartbilagorna 1a-1f
 • vindsurfa eller kitesurfa under tiden 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg i kartbilagorna 1a-1f
 • framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg i kartbilagorna 1a-1f
 • framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering i kartbilagorna 1a-1f
 • köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

  Om du berörs av ovanstående föreskrifter så hittar du de förklarande kartorna 1a-1f:

  Kartbilagorna 1a-1f, Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Observera att Falsterbohalvöns havsområde innehåller ett flertal mindre naturreservat. Inom dessa gäller, utöver Falsterbohalvöns havsområdes föreskrifter, även lokala föreskrifter för respektive område.

  Översiktskarta, naturreservat inom Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 351 kB, öppnas i nytt fönster.
  Översiktskarta, beträdnadsförbud inom Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 323.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finns de fullständiga föreskrifterna för Falsterbohalvöns havsområde samt reservaten inom området.

Falsterbohalvöns havsområde


Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på kartbilagorna 1a-1f, Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 2.8 MB., samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på kartbilagorna 1a-1f, Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 2.8 MB.,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på kartbilagorna 1a-1f, Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 2.8 MB.,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kämpinge strandbad

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,
 2. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning,
 3. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,
 4. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd
 5. lägga upp båt eller annan farkost annat än tillfälligt medan man vistas på stranden.

Ljungskogens och Ljunghusens strandbad

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 15 mars till 15 juli inom område som markerats med A på kartbilaga 1 - Ljungaskogen och Ljunghusens strandbad Pdf, 3.2 MB.,
 2. tälta, sätta upp utrustning för övernattning,
 3. ställa upp husvagn, husbil eller liknande
 4. plocka eller gräva upp växter,
 5. medvetet störa fågellivet eller lekande groddjur,
 6. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel inom område som markerats med A på kartbilaga 1 - Ljungaskogen och Ljunghusens strandbad Pdf, 3.2 MB.,
 7. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning,
 8. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,
 9. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd
 10. lägga upp båt eller annan farkost annat än tillfälligt då man vistas på stranden

Skanörs ljung

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- att skada områdets sand- och grusavlagringar

- att ändra områdets dräneringsförhållanden

- att campa

- att uppställa husvagn

- att plantera eller så växter

- att utan förvaltarens tillstånd plocka eller uppgräva växter

- Till skydd för fågellivet skall beträdnadsförbud under tiden den 1 april-15 juli gälla inom ett område vid "Ängsnäset" (från befintlig markväg ut till ca 100 m söder om den nybildade sandreveln) som utmärkts på karta, Skanörs ljung Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.. Förbudet gäller dock ej kommunal eller statlig tjänsteman i tjänsteärende samt arrendatorer.

Norra Ljunghusen

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada block, levande eller döda träd och buskar

2. avsiktligt störa djurlivet

3. gräva upp växter

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller liknande

5. parkera annat än på anvisade platser

6. cykla annat än på befintlig cykelväg eller skogsväg

7. göra upp eld

8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Skanör-Höll

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada block, levande eller döda träd och buskar

2. avsiktligt störa djurlivet

3. gräva upp växter

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller liknande

5. parkera annat än på anvisade platser

6. ankra upp båtar utanför det område som på kartan till beslutet (kartbilaga 1 Skanörs Höll Pdf, 43.5 kB.) angivits med särskild skraffering

7. göra upp eld utom på iordningställda platser

8. medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars - 20 augusti med undantag för hund som används som apportör vid jaktutövning

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Flommen

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 15 mars till 15 juli inom de områden som markerats A på kartbilaga 1 Flommen Pdf, 3.6 MB.,
 2. färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 1 februari till 31 oktober inom de områden som markerats B på kartbilaga 1 Flommen Pdf, 3.6 MB.,
 3. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,
 4. plocka eller gräva upp växter,
 5. medvetet störa betesdjur, lekande groddjur eller fågellivet,
 6. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel under tidsperioden 1 mars-31 oktober,
 7. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,
 8. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande,
 9. använda vattenfarkoster* i vattensamlingarna inom de områden som markerats på kartbilaga 1 Flommen Pdf, 3.6 MB.,
 10. starta eller landa med bemannade eller obemannade luftfartyg, eller flyga drake,
  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
 11. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll, eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen,
 12. lägga upp båt eller annan farkost annat än tillfälligt då man vistas på stranden.

Måkläppen

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. färdas eller uppehålla sig, under hela året, inom områdena A och B, se kartbilaga 1 Måkläppen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.. Med tillstånd från länsstyrelsen får områdena dock beträdas under tiden 1 september – 31 oktober för vetenskaplig undersökning,
 2. färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 1 februari till och med 31 oktober inom område C, se kartbilaga 1 Måkläppen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.. Med tillstånd från länsstyrelsen får området dock beträdas under tiden den 1 september - 31 oktober,
 3. borra, måla, gräva, schakta, muddra, spola sediment, bedriva täkt eller annan utvinning av material, dumpa, fylla ut, spränga eller på annat sätt skada mark, sten, naturföremål eller havsbotten,
 4. ankra,
 5. medvetet störa djurlivet genom att exempelvis gå eller färdas nära säl eller följa efter individer eller grupper,
 6. anordna träning, tävling eller liknande evenemang annat än vandring i grupp,
 7. cykla eller rida,
 8. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,
 9. elda annat än med friluftskök,
 10. ta med hund eller annat sällskapsdjur,
 11. starta eller landa med bemannade eller obemannade luftfartyg, eller flyga drake,
 12. framföra fjärrstyrd farkost på land, eller på eller i havet som exempelvis undervattensdrönare,
 13. jaga,
 14. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1992

Storlek: 41399 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Flommens golfklubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.393306, E 12.827278

Parkering vid Skanörs ljung Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.405389, E 12.891694

Parkering vid naturum Falsterbo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.393167, E 12.848889

Hitta mig

Knubbsäl.

Illustration: Katarina Månsson


Knubbsälen är vår minsta säl och väger mellan 50 till 150 kilo. Den är klumpig på land men är en skicklig simmare som kan dyka ner till 200 meters djup.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss