Falsterbohalvöns havsområde

Kustvattnen kring Falsterboön eller Falsterbohalvön som den ofta kallas är ett sandområde utan motsvarighet i Sverige. Strandformerna förändras ständigt av vind, vågor och strömmar. De långgrunda sandbottnarna, ålgräsängarna och den stora vattenomsättningen skapar förutsättningar för ett rikt biologiskt liv. Under somrarna flockas badgäster längs med de vita sandstränderna.

Vatten och vind

Vatten och vind omformar ständigt stränderna kring hela kustremsan. Laguner och revlar bildas och försvinner. De grunda bottnarna med sina sandbankar och grönskande ålgräsängar skapar förutsättningar för rikt växt- och djurliv. I ålgräset har torsk, plattfisk, ål och sjurygg sin uppväxtplats och här finner vi Sveriges viktigaste reproduktionslokal för piggvar. Ålgräsängarna hyser även en artrik fauna av småräkor, havsborstmaskar och snäckor. I kustområdet leker sill och horngädda.

Flyttfåglar

Under vår och höst passerar tusentals fåglar här. Förutom att vara rastplats är Falsterbohalvön också viktig för häckning och övervintring. Svanar och änder betar av ålgräset, vadare ses på stränderna och i de grunda vattnen och andra fåglar, däribland skarven, dyker efter sin föda på djupare vatten.

Måkläppen - sälarnas halvö

Omgärdat av Falsterbohalvöns havsområde ligger naturreservatet Måkläppen Länk till annan webbplats.. På den långsmala sandreveln Måkläppen finns landets enda koloni med både knubbsäl och gråsäl. För gråsäl är det också den enda uppehållsplatsen i södra Östersjön. Gråsälen är vår största sälart och kan bli cirka tre meter lång. Knubbsälen är betydligt mindre. Båda sälarterna kan ses ligga på land i små grupper, men knubbsälen håller alltid ett visst avstånd till grannen. Det är huvudsakligen knubbsäl som föder sina kutar i området.

Vrakdelar som spolas i land

I kustvattnet kring Falsterbohalvön ligger vrak från båtar som vittnar om den livliga trafik som pågått här sedan medeltiden. Tidvis kan vrak och vrakdelar blottläggas eller spolas iland bland annat på Måkläppen.

Observera att det inom delar av Falsterbohalvöns havsområde och angränsande reservat råder beträdnadsförbud under vissa delar av året.

The waves and currents are constantly reshaping the beaches around the Falsterbo peninsula. Lagoons and sand banks form and then disappear. The shallow waters, with their sand banks and green fields of eelgrass, create the conditions for a rich biodiversity. The eelgrass provides shelter for cod, flatfish, eel and lumpfish, and this is Sweden’s most important reproductive environment for turbot. Herring and garfish spawn in the coastal area.

Thousands of birds pass the peninsula during spring and autumn. The area also provides an important habitat during breeding season and a site where winter can be spent. Sweden’s only colony of both harbour seal and grey seal is found on Måkläppen. It is also the only resting place in the southern Baltic for the grey seal. The grey seal (Halichoerus grypus) is our largest species of seal and can grow to just over three metres in length. The harbour seal (Phoca vitulina) is smaller. Both seal species can be seen lying in groups up on land, but the harbour seal always maintains a certain distance from its neighbour.

The coastal waters contain shipwrecks that are proof of the lively traffic that has moved through the area since the middle ages.

Havsutsikt från Kämpinge strandbad. Foto: Alex Regnér

Havsutsikt från Kämpinge strandbad. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering i kartbilagorna 1a-1f
 • vindsurfa eller kitesurfa under tiden 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg i kartbilagorna 1a-1f
 • framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg i kartbilagorna 1a-1f
 • framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering i kartbilagorna 1a-1f
 • köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

  Om du berörs av ovanstående föreskrifter så hittar du de förklarande kartorna 1a-1f:

  Kartbilagorna 1a-1f Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Observera att Falsterbohalvöns havsområde innehåller ett flertal mindre naturreservat. Inom dessa gäller, utöver Falsterbohalvöns havsområdes föreskrifter, även lokala föreskrifter för respektive område.

  Översiktskarta, naturreservat inom Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 351 kB, öppnas i nytt fönster.
  Översiktskarta, beträdnadsförbud inom Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 323.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finns de fullständiga föreskrifterna för Falsterbohalvöns havsområde samt reservaten inom området.

Falsterbohalvöns havsområde


Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f, samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kartbilagorna 1a-1f Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kämpinge strandbad

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att:

- skada fast naturföremål eller ytbildning

- plocka eller gräva upp växter

- tälta eller ställa upp husvagn

- göra upp eld

- framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg och plats

- parkera annat än på särskilt anvisade platser

- på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande

- varaktigt lägga upp båtar på stranden

Ljungskogens och Ljunghusens strandbad

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att:

- skada fast naturföremål eller ytbildning

- gräva upp växter

- tälta, stilla upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- göra upp eld eller använda utegrill

- rida utom vad avser särskilt angivna områden och stigar

- medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars - 31 augusti.

- framföra motordrivet fordon, innefattande moped, annat än på härför anvisad väg och plats

- parkera annat än på särskilt anvisade platser

- beträda område som är inhägnat i avsikt att skydda vegetation och mark

- avsiktligt störa djurlivet tex genom närgången fotografering

- på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande

- lägga upp båtar på stranden utan länsstyrelsens tillstånd

Skanörs ljung

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla:

- att skada områdets sand- och grusavlagringar

- att ändra områdets dräneringsförhållanden

- att campa

- att uppställa husvagn

- att plantera eller så växter

- att utan förvaltarens tillstånd plocka eller uppgräva växter

- Till skydd för fågellivet skall beträdnadsförbud under tiden den 1 april-15 juli gälla inom ett område vid "Ängsnäset" (från befintlig markväg ut till ca 100 m söder om den nybildade sandreveln) som utmärkts på bifogad karta (bilaga 2). Förbudet gäller dock ej kommunal eller statlig tjänsteman i tjänsteärende samt arrendatorer.

Bilaga 2, Skanörs ljung Pdf, 634.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Norra Ljunghusen

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada block, levande eller döda träd och buskar

2. avsiktligt störa djurlivet

3. gräva upp växter

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller liknande

5. parkera annat än på anvisade platser

6. cykla annat än på befintlig cykelväg eller skogsväg

7. göra upp eld

8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Skanör-Höll

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada block, levande eller döda träd och buskar

2. avsiktligt störa djurlivet

3. gräva upp växter

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller liknande

5. parkera annat än på anvisade platser

6. ankra upp båtar utanför det område som på kartan till beslutet (bilaga 1) angivits med särskild skraffering

7. göra upp eld utom på iordningställda platser

8. medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars - 20 augusti med undantag för hund som används som apportör vid jaktutövning

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Bilaga 1, Skanör-Höll Pdf, 43.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Flommen


Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att:

- skada fast naturföremål eller ytbildning

- plocka eller gräva upp växter

- avsiktligt störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering

- tälta eller ställa upp husvagn

- framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar och parkeringsplatser

- medföra hund på badstränder mellan kl 06.00 - 20.00 under tiden 1 maj - 31 augusti samt att i övrigt medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars - 31 oktober med undantag för hund som används som apportör vid jaktutövning

- rida annat än inom härför upplåtna områden (bilaga 1), rida å sandklitter samt att under tiden 1 maj - 30 september rida å badstränder eller särskilt anordnade gångbanor till dessa mellan kl 06.00 - 20.00

- anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- under tiden 1 april - 15 juli beträda eller vistas inom årligen med särskilda skyltar utmärkt område inom det i norr belägna revel- och vattenområdet, som angivits med skraffering på bifogade karta (bilaga 1).

Bilaga 1, Flommen Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Måkläppen

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att:

- att med farkost färdas inom området eller i övrigt beträda ön med tillhörande sandrevlar och grunda vattenområden utanför Falsterbohalvöns fastland under tiden 1 februari - 31 oktober.

Med tillstånd från länsstyrelsen får området dock beträdas under tiden den 1 september - 31 oktober. Förbudet gäller ej kommunal eller statlig tjänsteman i tjänsteärende eller styrelseledamot eller befattningshavare i Föreningen till skyddande av Måkläppens fågelfauna. Därjämte får licensierade yrkesfiskare bedriva fiske från båt inom området.

- skada fast naturföremål eller ytbildning

- plocka eller gräva upp växter

- avsiktligt störa djurlivet, tex genom närgången fotografering

- tälta

- medföra hund

- jaga samt insamla eller förstöra ägg

- anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

- Inom naturreservatet är det förbjudet att starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan) på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå, eller flyga drake.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1992

Storlek: 41399 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Flommens golfklubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.393306, E 12.827278

Parkering vid Skanörs ljung Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.405389, E 12.891694

Parkering vid naturum Falsterbo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.393167, E 12.848889

Hitta mig

Knubbsäl.

Illustration: Katarina Månsson


Knubbsälen är vår minsta säl och väger mellan 50 till 150 kilo. Den är klumpig på land men är en skicklig simmare som kan dyka ner till 200 meters djup.

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt