Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Törringelund

Naturreservatet Törringelund ligger vid Oxie sydost om Malmö. Det är en skogklädd liten kulle som höjer sig över det omgivande odlingslandskapet. Här finns krokiga gamla ekar och pelarliknande bokar. De gamla träden och den stora mängden död ved ger livsrum för många olika insekter, mossor och lavar. Närheten till Malmö gör området till ett populärt utflyktsmål. Här finns både fina promenadstigar och en rastplats för den som vill grilla eller ta en fikapaus. Intill naturreservatet finns restaurang och dansrotunda.

100-årigt besöksmål

Törringelund var ett populärt utflyktsmål redan på 1800-talet. Då kom stadsbor hit för att titta på teater och för att dansa. Men det var först 1916 som dansbanan byggdes. Knappt tio år senare, år 1925, byggdes en sommarrestaurang.

Trädbärande gammal ängsmark

Här har det funnits träd sedan gammalt. Men förr stod de glest. På 1700- och 1800-talet fanns till och med blommande ängsmark mellan träden. Senare, och fram till 1900-talets mitt, betades marken av hjortar som gick i hägn. Att det har varit mer ljust och soligt visar sig också i att de gamla ekarna har stora och vida kronor.

Gamla träd myllrar av liv

De grova gamla ekarna är minst 200 år gamla. På deras bark lever många idag ovanliga mossor och lavar. I håligheter i de gamla men också döda träden lever sällsynta skalbaggar sina första år som larver. Områdets blommande buskar och blommor blir senare en viktig pollen- och nektarkälla för dessa insekter. Det finns även äldre skog av bok. Det liknar en pelarsal med höga och raka trädstammar. Även de gamla bokarna ger husrum åt reservatets små invånare. På våren täcks marken av en prunkande lundflora med vitsippor, gulsippor, smånunneört och liljekonvalj.

Guldlockmossa, bokoxe och oxtungsvamp

En av de mer exklusiva arterna i området växer på fläderbuskar och träd som ask och lönn. Den heter fläderlundlav. En mossa som också gillar den typen av bark är guldlockmossan. Bland de lite mer ovanliga insekterna hittar vi bokoxen. Det är en ganska stor, svart och platt skalbagge med stora käkar. Som larv lever den på bok, gärna i grova gamla stubbar och stammar. Veden får gärna vara rötad av någon svamp. Oxtungsvamp och tickor som stenticka, stor tratticka och ekticka är alla trädsvampar som gör ek- och bokved mjuk och välkomnande för många småkryp.

Området är även en oas för fåglar. Många lever av småkrypen i den murkna veden och har sina bon i trädens håligheter. Arter som du kan stöta på är skogsduva, mindre hackspett, större hackspett, spillkråka, stare och sommargylling.

Friluftsliv

Områdets närhet till Oxie tätort och Malmö stad gör det till ett värdefullt friluftsområde. Det är sedan länge ett populärt utflyktsmål, till viss del beroende på den intilliggande dansbanan och restaurangen. Området är småkuperat och det finns två markerade leder. En gul led som är drygt 1 km lång och en blå led som är strax under 2 km. Reservatet är litet och omges av en gammal jordvall som är gräns mot omgivande åkermark. Det finns en parkeringsplats i anslutning till restaurangen och dansbanan. Rastplats med eldstad finns i den östra delen. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem.

Gamla krokiga träd. Foto: Mikael Olofsson

Gamla krokiga träd. Foto: Mikael Olofsson

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

  Vandringstips i skånska naturreservat

  Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha okopplad hund
 • elda annat än med friluftskök
 • plocka vedlevande svampar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel,
 2. elda annat än med friluftskök eller vid iordningsställd grillplats med medhavd ved eller kol,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd, grenar och buskar,
 4. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, block eller stenmurar och andra kulturlämningar,
 5. uppföra någon form av anläggning,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

 2. plocka vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggsexemplar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 27 hektar

Kommun: Svedala

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.531306, E 13.129528

Hitta mig

Smånunneört.

Illustration: Katarina Månsson


Smånunneörtens rödlila blommor kan ses i april-maj. Arten trivs i lundar och lövskogar, men även i trädgårdar. Nunneörternas fröer sprids framförallt av myror.

Mer information

Karta för utskrift över Törringelund.

Karta för utskrift över Törringelund.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss