Törringelund

Törringelund är ett litet skogsreservat 3 km sydost om Oxie där du kan uppleva gammal ädellövskog med krokiga vidkroniga ekar och pelarliknande bokar. Området består av en kulle som höjer sig över det omgivande odlingslandskapet. Det stora antalet gamla träd, främst ek, och en rik förekomst av död ved ger en hög biologisk mångfald. Med sitt tätortsnära läge är det ett värdefullt utflyktsmål och lämpar sig väl för promenader. I anslutning till naturreservatet finns en restaurang samt en dansrotunda.

Populärt besöksmål med gamla anor

Törringelund är ett gammalt utflyktsmål och har en historia som ett nöjesområde redan i början av 1800-talet då stadsbor kom till området för att titta på teater Likaså användes området för dans redan på mitten av 1800-talet men dansbanan uppfördes först 1916. 1925 byggdes dessutom en sommarrestaurang. Området har en lång historia som trädbärande mark men det har varit betydligt öppnare förr jämfört med idag. På 1700- och 1800-talet brukades området som ängsmark och man har även haft ett hjorthägn här fram till mitten av 1900-talet. De gamla vidkroniga ekarna vittnar om att de växt upp under öppnare förhållanden.

Ovanliga skalbaggar och rik lundflora

Naturvärdena i området är framförallt knutna till de grova gamla ekarna, som troligen är drygt 200 år gamla, och den rika förekomsten av död och döende ved och ett rikt buskskikt. De vidkroniga ekarna vittnar om att de växt upp under betydligt öppnare förhållanden då området brukats som ängsmark och hjorthägn. Det finns även äldre skog av bok med ett pelarskogsliknande utseende och yngre bestånd med ung bok- och ekskog. I och på de gamla träden och den döda veden finner man sällsynta arter av insekter, lavar och svampar och på marken finns en rik lundartad flora med en rik vårblomning med vitsippa, gulsippa, smånunneört och liljekonvalj.

Här finns sällsynta insekter som bokoxe, bålgetingskortvinge och almsnabbvinge. Bland lavar och mossor finner man fläderlundlav, lönnlav och guldlockmossa. och bland svamparna stenticka, prakttagging, ekticka, rotsopp, oxtungssvamp och stor tratticka. Området är även en oas för fågellivet och flera arter som är knutna till skog och död ved förekommer. Här finns sommargylling, skogsduva, mindre hackspett, större hackspett, spillkråka och stare.

Friluftsliv

Områdets närhet till Oxie tätort och Malmö stad gör det till ett värdefullt friluftsområde. Det är sedan länge ett populärt utflyktsmål, till viss del beroende på den intilliggande dansbanan och restaurangen. Området är småkuperat och det finns flera omarkerade stigar. Trots att de är omarkerade är det svårt att gå vilse eftersom reservatet är litet och omges av en gammal jordvall som är gräns mot omgivande åkermark. Det finns en parkeringsplats i anslutning till restaurangen och dansbanan. Det finns inga iordningsställda rast- eller grillplatser ännu men det kommer att anläggas framöver.

Foto: Mikael Olofsson

Kontakt

Alexander Nordström
naturvårdsförvaltare

E-post alexander.nordstrom@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 17 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha okopplad hund
 • elda annat än med friluftskök
 • plocka vedlevande svampar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel,
 2. elda annat än med friluftskök eller vid iordningsställd grillplats med medhavd ved eller kol,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd, grenar och buskar,
 4. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, block eller stenmurar och andra kulturlämningar,
 5. uppföra någon form av anläggning,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

 2. plocka vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggsexemplar.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Servering Servering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 27 hektar

Kommun: Svedala

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.531306, E 13.129528

Hitta mig


Smånunneörtens rödlila blommor kan ses i april-maj. Arten trivs i lundar och lövskogar, men även i trädgårdar. Nunneörternas fröer sprids framförallt av myror.
Foto: Alex Regnér

Mer information

Informationsskylt Pdf, 864.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.