Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Övedskloster

Naturreservatet Övedskloster ligger i Vombsänkan vid Vombsjöns nordöstra strand. Förutom bad finns goda möjligheter till vandring. Det generösa stigsystemet leder dig fram genom ädellövskogar med grov gammal ek och bok - så kallade evighetsträd - i det som en gång anlades som en engelsk park runt slottet. På den gamla järnvägsvallen utmed sjön finns en lättgången stig med fina vyer över vattnet.

Vombsjön ger oss dricksvatten och svalkande bad

Naturreservatet Övedskloster ligger i Vombsänkan och gränsar till Vombsjön. Vombsjön har använts som dricksvattentäkt sedan 1948 och vattennivån i sjön har reglerats vid flera tillfällen. Den gamla järnvägsvallen (banvallen) som anlades i början av 1900-talet har byggts på och fungerar som invallning av sjön. Vombsjöns vatten uppskattas även av besökare som kommer till den fina sandstranden i reservatet.

Gammal slottsmiljö i röd Övedssten

Den röda sandstenen i området kallas för Övedssten. Den har både använts till slipstenar och byggnadsmaterial. Hela Övedsklosters slottsbyggnad är uppförd i denna Övedssten. Slottet byggdes i rokokostil under andra halvan av 1700-talet och ersatte en enklare sätesgård. Vid samma tid anlades även alléer och en landskapspark enligt engelsk modell. Adolf Fredrik Barnekow var arkitekten som ritade parken. Stora gamla parkträd och parkgångar som ”Rundan” finns kvar från denna tid, även om parken mer liknar en skog idag. Stora delar av naturreservatet och Natura 2000-området är en del av den gamla parkanläggningen som är av stort kulturhistoriskt värde för helhetsmiljön runt slottet.

Men platsen har äldre historia än så. Redan vid 1100-talets slut grundade munkar i premonstratenserorden klostret Öviths kloster här. Staten eller ”kronan” blev sedan ägare till fastigheten i samband med reformationen på 1500-talet. Sedan 1753 har godset varit i familjen Ramels ägor.

Gamla ekar med läderbagge

Skogen består till stora delar av ek- och bokskog. Men här finns också tallskog och översvämmad så kallad svämlövskog. Flera av de största träden står kvar som ”evighetsträd”. Skogen är rik på död ved, både stående högstubbar och liggande stammar, så kallade ”lågor”. Tillsammans med döda genar i de gamla träden erbjuder den döda veden gott om mat och bostäder åt områdets insekter, lavar och svampar. Särskilt de gamla ekarna uppskattas av ett stort antal sällsynta arter. Exempel på exklusiva skalbaggar som lever i Övedsklosters gamla träd är läderbagge, bokblombock, bokoxe, bokskogsrödrock och mulmknäppare.

Det finns dessutom många lavar och svampar i området. Ovanliga, så kallade rödlistade arter, är stiftklotterlav, bokvårtlav och dvärgbägarlav. Bland svamparna finns rariteter som lilamusseron, hartsticka, igelkottstaggsvamp, oxtungsvamp och koralltaggsvamp.

Bebodda hålträd och frodig grönska

I skogen lever många fåglar som har sina bon i håligheter i de gamla träden, bland annat skogsduva, mindre hackspett, stare och spillkråka. De samsas med ett tiotal olika arter av fladdermöss. Några av dem är fransfladdermus, sydfladdermus och barbastell. På marken växer lundarter som vitsippa, gulsippa, vårlök, rödblära, smånunneört och ramslök.

Friluftsliv

Området är ett populärt utflyktsmål. Både Vombsjöns strand och de skogklädda höjderna erbjuder fina vyer och utsikter. I söder finns en badplats och grillplats. Ta med egen ved eller grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. I den östra delen finns området Eket som både används för midsommarfirande och fälttävlan med häst. Stigsystemet i naturreservatet är välutvecklat och används flitigt av såväl vandrare som motionärer. Stigen på den gamla banvallen är plan och lämplig för barnvagn, rullator och rullstol. I övrigt är det naturstigar i en delvis kuperad terräng.

Filosofiska gången. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Filosofiska gången. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda/grilla utanför anvisad plats (då med egen kol/ved), men tillåtet att använda friluftskök
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil över natten
 • cykla mer än på banvall och markväg

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,

2. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,

3. elda/grilla förutom med medhavd eller tillhandahållen ved eller kol annat än på anvisad och anlagd eldstad. Användning av friluftskök är tillåtet i hela naturreservatet,

4. cykla annat än på markväg och banvall,

5. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

6. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

7. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning,

8. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

9. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

10. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter
mot fridlysningsbestämmelserna

11. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 53 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid badplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.678889, E 13.625583

Hitta mig

Bokoxe.

Illustration: Katarina Månsson

Bokoxen är en bred och platt skalbagge med kraftiga ben och käkar. Den 2-3 cm långa skalbaggen är matt svart och kallas ibland liten ekoxe. Larverna lever i grova gamla stubbar och stammar av bok. Gärna där veden blivit mjuk och vitrötad sedan svampen fnöskticka flyttat in. I veden gnager larverna stora, runda gångar. Som fullbildad skalbagge kan du se den krypa utanpå värdträdet under varma sommardagar.

Mer information

Karta för utskrift över Övedskloster.

Karta för utskrift över Övedskloster.

KARTA - för utskrift Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Informationsskylt Pdf, 528 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet





Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss