Stenshuvud naturreservat

Alldeles söder om nationalparken Stenshuvud ligger naturreservatet med samma namn. Reservatet omfattar ett område kring Rörums norra å. Längs med ån växer en bård av al, björk och hassel med en rik växtlighet och tjocka mattor av ormbunken strutbräken.

Lummig skog med strutbräken

I den fuktiga delen av reservatet, längs med Rörums norra å, växer en alskog med lummig undervegetation i form av strutbräken. Mellan ormbunkstuvorna växer framförallt ramslök, men här och var kan man även få syn på skogsveronika och skogsskräppa.

Sandiga marker

Norr om ån dominerar sandiga marker med blandlövskog. Björkhagar med inslag av ek, avenbok och hassel varvas med snårigare buskmarker. Närmast vattnet finns öppnare marker där arter som backsippa, backtimjan och hedblomster växer.

Kuperad terräng

Söder om ån är marken lerigare och mer kuperad. I den sluttande terrängen bryter grundvattnet genom på sina ställen och i dessa sanka delar av reservatet trivs bland annat rosendunört, skärmstarr och bäckbräsma.

Friluftsliv

I detta lilla reservat finns en stig som tar dig längs Rörums norra å och ner till havet. Sammankopplad med denna stig, strax väster om reservatet, går Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 5) förbi som tar dig in i den angränsande nationalparken. I nationalparken finns det stora friluftslivsmöjligheter med flertalet leder samt ett naturum. Parkering finns i anslutning till nationalparken, den parkering som ligger närmast reservatet heter "entré Rörum". Ytterligare en parkering finns några hundra meter söder om reservatet. Närmaste busshållplats ligger cirka 3 km bort och heter Rörum Knäbäckshusen.

Foto: Linn Andersson

Kontakt

Fredrik Ståhlberg
nationalparkschef

E-post fredrik.stahlberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 51


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • medföra hund eller annat husdjur på badstranden under tiden 15 juni till 1 september
  • ha okopplad hund
  • elda
  • tälta
  • rida
  • ställa upp eller parkera husvagn/husbil mellan kl 00:00 - 06:00

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

3. plocka eller gräva upp växter,

4. insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,

5. fiska med undantag för handredskap i havet. Inom fiskeskyddsområdet vid Rörums norra å gäller dessutom Fiskeristyrelsens kungörelse 3 kap 4 § (FIFS 1983:15),

6. tälta,

7. göra upp eld

8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur. Dock råder totalförbud att medföra hund eller annat husdjur på badstranden under tiden 15 juni till 1 september,

9. landa med luftfarkost,

10. rida,

11. framföra fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser,

12. parkera eller ställa upp husvagn eller liknande mellan 00.00 - 06.00,

13. anordna snitslade eller på annat sätt markerade spår eller orienteringskontroller,

14. anbringa tavla, affisch eller dylikt,

15. utan Naturvårdsverkets tillstånd bedriva vetenskapliga undersökningar,

16. utan Naturvårdsverkets tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 8 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Ramslök.

Illustration: Katarina Månsson


Ramslök växer i stora bestånd på den kalk- och mullrika jorden i lövskog och lundar under maj-juni. Den har en stark lökdoft, särskilt när bladen börjat vissna. Ramslök är den enda av de vilda svenska lökväxterna (Allium) som har vita blommor och breda platta blad.

Mer information