Kustdammarna

Kustdammarna är ett välbesökt tätortsnära naturområde med stilla atmosfär och med öppna vyer ut mot havet och in mot dammarna. Det är lätt att ta sig hit och här finns fina promenader längs havet på Strandstråket och Skåneleden. Dammarna är utmärkta lokaler för fågelskådning, speciellt på vinterhalvåret då man bland annat kan se stora flockar av rastande sjöfågel.

Fåglarna i Trekantsdammen och Fyrkantsdammen

I naturreservatet finns två stora sötvattendammar, Tre- och Fyrkantsdammen. De är äldre lertäkter som vattenfylldes när tegelbruksverksamheten upphörde. De havsnära dammarna med vassbälten och öppna vattenspeglar erbjuder ett mer skyddat läge än havet intill. De är attraktiva för både rastande vinterfåglar och sommarens häckfåglar. Här kan du se fåglar som vigg, bergand, salskrake, sothöna och skäggdopping.

Fladdermössens jaktmarker

Omgivande marker med sand, gräs, buskar och träd ger en variationsrik miljö som även uppskattas av blommor, insekter och fladdermöss. Fem arter av fladdermöss kan ses flyga i skymningen på sin jakt efter insekter. Det är vattenfladdermus, större brunfladdermus, nordfladdermus, trollpipistrell och dvärgpipistrel. Området är dessutom en viktig länk som knyter ihop naturområdena Alkärret i Haboljung Länk till annan webbplats. och Haboljungs fure Länk till annan webbplats..

Vandring längs kusten

Strandstråket går längs med dammarna, en promenadsträcka utmed Lommakusten på 21 km. Sträckan löper utmed Badvägen och ansluter till Södra Västkustvägen och Campingvägen samt en parkeringsplats för besökande. Dammarna erbjuder även fågelskådning, fiskemöjligheter och skridskoåkning när isen lägger sig. Du kan komma hit både till fots och på cykel. Busshållplats och parkering finns i närområdet. I reservatet finns enstaka utplacerade bänkar och en grillplats med bord och bänkar nordväst om Trekantsdammen.

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma" Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i samtliga reservat och naturområden.

Skäggdopping. Foto: Alex Regnér

Skäggdopping. Foto: Alex Regnér

Kontakt

Adam Bahr
miljöstrateg, Lomma kommun

E-post adam.bahr@lomma.se

Telefon 0733-41 10 47

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • plocka växter
 • tälta / campa
 • cykla utanför anvisade vägar
 • elda utanför anvisad plats
 • fiska i Trekantsdammen (hela) och Fyrkantsdammen (från norra och västra stranden)

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

 1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller andra naturföremål,
 2. bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter,
 4. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,
 5. medvetet störa däggdjur och fåglar,
 6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,
 7. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på anvisad plats om sådan finns,
 9. på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,
 10. framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar, med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,
 11. framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på en höjd understigande 120 meter över marken,
 12. göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats,
 13. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området,
 14. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
 15. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang,
 16. cykla utanför anvisade cykelvägar,
 17. bedriva fiske i Trekantsdammen samt från Fyrkantsdammens norra och västra strand.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 21 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Startpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.682972, E 13.058111

Hitta mig


Vattenfladdermus är en av alla de fladdermusarter som förekommer i reservatet. Det är en av de vanligaste arterna i Skåne och den ses ofta jaga insekter strax ovanför vattenytan.
Foto: Alex Regnér

Mer information