Alkärret i Haboljung

Foto: Adam Bahr

Alkärret i Haboljung är ett kommunalt reservat som är beläget
ca 1 km norr om Lommas tätort. Reservatet ligger mellan Södra Västkustvägen och stranden och består av ett alkärr med höga naturvärden.

Ett odikat alkärr

Alkärr är skogar som växer på mycket blöta marker. Klibbal, som dominerar i reservatet, klarar av att stå under vatten vid snösmältning och efter kraftiga regn då vattenståndet kan vara mycket högre än normalt. Många alkärr har dikats ut och avverkats för att ge plats åt mer jordbruksmark vilket har gjort den till en sällsynt skogstyp. Alkärret i Haboljung betades fram tills 1970-talet men efter att betet upphört började området att växa igen och sakteligen anta dagens utseende.

Fler än 200 växter

Reservatet innehåller en varierad miljö med ängsmark, dungar, snåriga buskar och fuktiga partier med både öppet vatten och mer igenvuxet. Över 225 olika kärlväxter har noterats i området, bland annat svärdslilja, paddfot och piggtistel samt de giftiga växterna odört och bolmört. Det ovanliga trädet naverlönn växer också i reservatet.

Djurliv i alkärret

I alkärret trivs bland annat fågelarter som näktergal, gök, fasan och vattenrall. Reservatet hyser en rik spindelfauna och bland annat har man tidigare hittat kärrmånspindel - en mycket ovanlig art som i Sverige endast påträffats här och i Klagshamn.

Guide till naturen i Lomma

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma" Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i samtliga reservat och naturområden.

Foto: Adam Bahr

Foto: Adam Bahr

Kontakt

Adam Bahr
miljöstrateg, Lomma kommun

E-post adam.bahr@lomma.se

Telefon 0733-41 10 47

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad i trädområdena
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • övernatta
  • rida
  • cykla utanför anvisade vägar
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar

3. i trädområdena medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, i övrigt gäller jaktlagstiftningen

4. störa, samla in eller döda djur

5. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, göra inskrift eller dylikt

6. på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning samt att på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner

7. framföra cykel annat än på angiven väg

8. framföra motordrivet fordon eller annan farkost med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning

9. göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats om sådan finns

10. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området

11. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande eller på annat sätt övernatta

12. fiska eller på annat sätt fånga in fisk och sätta in fisk

13. bedriva jakt eller använda något slags skjutvapen med undantag för skyddsjakt

14. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar

15. rida

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 9 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.689694, E 13.059750

Hitta mig


Gul svärdslilja är en ganska vanlig art i södra Sverige och den växer på fuktiga marker eller i vatten. Den kan bli nästan en meter hög och är en riktig karaktärsväxt i näringsrika sjöar.
Foto: Mostphotos

Mer information