Vens backafall

Som ett lösbrutet stycke av odlad slättbygd ligger ön Ven mitt i Öresund. Det öppna åkerlandskapet avslutas med branta sluttningar ned i havet. Dessa kallas allmänt för backafall och är på sina ställen upp till 30–40 meter höga. Från kanten av sluttningarna har man en fantastisk utsikt över havet med Sverige och Danmark i fjärran.

Just nu stor rasrisk i branterna!

Branter (backafall) söder och norr om Bäckviken har eroderats och rasat. Rasrisken är fortsatt stor, så gå inte nära kanten!

Backafallen

Naturreservatet Vens backafall omfattar en smal remsa längs nästan hela kuststräckan. Backafallen består av både rasbranter utan vegetation och grönklädda sluttningar. Här växer arter som trivs i torra, kalkrika marker som exempelvis fältmalört, blodnäva och flentimotej. I våtare marker finns rikkärrsområden med arter som brunstarr, kärrjohannesört och kärrfibbla. På Ven växer även den i Sverige mycket sällsynta fräkenväxten jättefräken, som endast finns på ett par tre platser i västra Skåne.

Branter med rikt djurliv

Ven domineras av odlad mark vilket gör att backafallen är bland de få naturliga miljöerna som finns kvar på ön. I slutet av 1800-talet var nästan alla sluttningar som inte var för branta täckta med gräsheder. Men allteftersom betet har upphört har stora delar vuxit igenom med hagtorn, slån och björnbär. På flera ställen har också alm, ask och fågelbär vandrat in och bildat ädellövskog. Fågellivet trivs i buskagen, i buskarna sjunger hämpling och näktergal. Men backafallens karaktärsart är nog backsvalan som gräver ut sina bon i de nakna erosionsbranterna.

Sandödlans hemvist

Sandödlan behöver värme och trivs där det är gott om sol och sand. Här på Ven har man en av Sveriges största populationer av sandödla. På våren och försommaren är hanarna vackert grönskimrande på undersidan, allt för att imponera på honorna. Äggen läggs i den varma sanden och kläcks på sensommaren.

Stjärnskådarens plats

Den berömda astronomen och vetenskapsmannen Tycho Brahe verkade på ön under 1500-talet. Han anlade då mitt på ön slottet Uraniborg, det underjordiska observatoriet Stjerneborg och en fantastisk renässansträdgård. Här ligger idag Tycho Brahe-muséet som bland annat har rekonstruerat de gamla instrumenten som Tycho Brahe använde.

Pärlan i Öresund

Ven är som gjort för en dagsutflykt. Ön är inte stor, knappt 4,5 km på längden och det finns många vackra stigar att vandra eller cykla längs, bland annat den vackra Hakenstigen. Denna utgår från Bäckviken och följer stranden upp till Norreborg. Följer du Skåneleden med sina 12 km får du uppleva hela ön (SL5 Öresund, etapp 9A). Ovanför Bäckvikens hamn finns cyklar till uthyrning och härifrån utgår också buss och traktor med vagn.

För att ta sig ut till ön krävs det att man till exempel tar en båt från Skeppsbron i Landskrona. Där finns det även en busshållplats och parkeringsplatser. Under sommaren går det även båtar ut till Ven från Råå i Helsingborg och från Köpenhamn.

Steep slopes with spectacular views

Ven's Backafall Nature Reserve forms a green band encircling the island of Ven. The steep slopes falling away to the sea are called backafall on Ven. They form the extremities of Ven's undulating cultivated landscape with precipices that are up to 40 metres high in places. From the edge of the slopes you can get a fantastic view out over the sea with Sweden and Denmark in the distance.

Wildlife of the Backafall

The nature reserve comprises a narrow strip along almost the entire coast. The steep slopes consist of both scree without vegetation and slopes covered in greenery. Species that thrive in dry, lime-rich ground grow here, such as Field Wormwood, Bloody Cranesbill and Boehmer's Cats-Tail. In wetter parts, there are areas of rich marsh, with species such as lesser pond sedge, St. Peter's Wort and Marsh Hawksbeard.

Ven is dominated by cultivated land, which means that these slopes are among the few natural environments that remain on the island. At the end of the 19th century, almost all of the slopes that were not too steep were covered with grassy heath. However, because grazing has ceased, large parts have regrown with hawthorn, blackthorn and blackberry. In several places elm, ash and cherry have appeared and created broad-leaved woodlands. Birds thrive in the shrubbery, with Common Linnet and Thrush Nightingale singing in the bushes. However, the characteristic species of this environment is surely the Sand Martin, which digs out its nests in the bare eroded slopes.

Home of the Sand Lizard

The Sand Lizard needs warmth and thrives where there is plenty of sun and sand. Ven has one of Sweden's largest populations of sand lizards. In spring and early summer, the males have a beautiful green shimmer on their abdomen, all so that they can impress the females. The eggs are laid in the warm sand and hatch in late summer.

A Place for Star-gazers

The renowned astronomer and scientist Tycho Brahe lived on the island in the 16th century. In the middle of the island he built Uraniborg Castle, the underground observatory Stjerneborg and a fantastic renaissance garden. This is where you'll now find the Tycho Brahe Museum, which, among other things, has reconstructed the old instruments that Tycho Brahe used.

Pearl of the Öresund

It's as if Ven was made especially for day trips. The island isn't very large, barely 4.5 km in length, and there are many beautiful paths to walk or cycle along, including the stunning Hakenstigen path. This path starts in Bäckviken and follows the coast up to Norreborg. You can rent bikes above the harbour at Bäckviken, where you'll also find buses and a tractor that pulls a wagon.

Cykelled vid backafallen, på västra sidan av ön. Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Cykelled vid backafallen, på västra sidan av ön. Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda annat än på vegetationsfri mark vid stranden
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa omgivningen
  • plocka växter inom de markerade områdena i bilaga 1

Bilaga 1 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, mejsla eller på annat sätt skada mark, block eller erosionsbranter

2. plocka växter inom de områden som på kartan till beslutet (bilaga 1) angivits med särskild skraffering

3. göra upp eld annat än på vegetationsfri mark vid stranden

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

5. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

6. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Bilaga 1 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1990

Storlek: 179 hektar

Kommun: Landskrona

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Till Rederi AB Ventrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.865444, E 12.826194

Hitta mig

Sandödla

Illustration: Katarina Månsson


På Backafallens sandiga sluttningar har man chansen att få se sandödlor. Under vår- och försommar anlägger hanarna en mycket iögonfallande smaragdgrön parningsdräkt.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss