Torsebro

Torsebro krutbruk och naturreservat ligger vid Helgeå en knapp mil norr om Kristianstad. Krutbruket tillhör landets mest välbevarade, med anor från 1600-talets slut. Det byggdes för att förse de svenska trupperna med krut. Än idag finns mycket av bruksmiljön kvar - både byggnader och omgivande kulturlandskap med stenmurar och gamla träd. En del av byggnaderna ligger i reservatet. På en liten rundtur i den lummiga grönskan passerar du Krutgatan och byggnader som beredningshus, vågbod och krutmagasin. De gamla ekarna imponerar liksom stenmurarna i området. Miljöer som även uppskattas av traktens rara fladdermöss, lavar och skalbaggar.

Grova ekar och fladdermöss

Torsebro ligger på randen mellan Kristianstadsslätten och Göinges skogsbygder. I dessa gränstrakter, från Råbelöv och Torsebro i söder till Hanaskog och Vanås i norr, finns ett bälte med ekskogar. Det är dessa ekar som ger naturreservaten Torsebro och Wanås sina höga naturvärden. Många av de riktigt gamla ekarna i Torsebro finns runt krutbruket. Här har mer än 120 träd klassats som skyddsvärda. Ekarna är grova och barken fårad. Och många sällsynta svampar, lavar, och insekter har hittat en bostad i de gamla trädjättarna. Några av de mest exklusiva arterna är läderbaggen och hålträdsklokryparen. Fladdermöss är en annan grupp som hittar sovplats och skydd i trädens håligheter. Kring bruket har inte mindre än 11 fladdermössarter observerats.

Krut till de svensk-danska krigen

Det gick åt stora mängder krut i krigen mellan Sverige och Danmark på 1600- och 1700-talen. Därför bestämde den svenske kungen Karl XI att det skulle byggas ett krutbruk i Skåne. Och Torsebro var den perfekta platsen. Helgeå erbjöd vattenkraft. Träkol fick man från skogen. Och den viktiga ingrediensen salpeter kom från betesdjurens urin. Kruttillverkningen startade 1682 och pågick sedan fram till 1923. Idag är Torsebro ett av Sveriges mest välbevarade krutbruk. Herrgård, industribyggnader och arbetarbostäder finns kvar liksom omgivande kulturlandskap med stenmurar och gamla träd. Krutbruket är skyddat som byggnadsminne sedan 1996, men det är bara ett fåtal byggnader som ingår i naturreservatet. Här kan nämnas Krutgatan med sina fem skyddsvallar med förvaringsrum, bearbetningshuset, våghuset och de båda krutmagasinen. Äldst av dem alla är krutmagasinet från 1692, det byggdes redan på Karl XI:s tid.

Friluftsliv och tillgänglighet

Torsebro krutbruk och naturreservat ligger en mil norr om Kristianstad. Den vackra naturen med gamla ekar, Helgeå och den historiska bruksmiljön lockar till besök. Parkering finns strax norr om samhället Torsebro. Stigar tar dig runt i området. Herrgård, arbetarbostäder och tillhörande ekonomibyggnader ingår inte i reservatet. Håll dig till vägen/stigen och respektera den privata tomtmarken. Strax bortom bebyggelsen och närmare Helgeå börjar naturreservatet. Längs stigen finns informationsskyltar vid ruiner och byggnader som berättar om kruttillverkningen. En annan stig leder norrut till ett fågeltorn som ligger utanför reservatet intill Helgeå och Gummatorpasjön (Gummastorpatornet ca 1 km). Här finns dessutom en angöringsplats för mindre båtar.

Krutmagasin Torsebro krutbruk. Foto: Carina Zätterström

Krutmagasin Torsebro krutbruk. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Torsebro med krutmagasin och gamla ekar. Foto: Carina Zätterström

  Nu har Skåne 378 olika naturreservat - Torsebro och Snogeholm är nyast

  Under 2023 bildades totalt 10 nya naturreservat och hitintills i år har Skåne fått ytterligare 6 nya reservat. Det är bland annat det mycket välbevarade gamla krutbruket i Torsebro utanför Kristianstad och slotts- och sjölandskap i Snogeholm i Sjöbo kommun, båda med fina ekmiljöer.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha okopplad hund
 • rida
 • cykla mer än på infartsväg till parkering (se bilaga 2)
 • köra motorfordon mer än på infartsväg till parkering (se bilaga 2)

Bilaga 2 Torsebro - karta över infartsväg till parkering Pdf, 3.4 MB.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, eller andra naturföremål eller kulturlämningar,
 2. fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd, grenar och buskar,
 3. rida eller köra med häst,
 4. cykla annat än på väg markerad i bilaga 2,
 5. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
 6. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande,
 7. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för naturreservatet främmande föremål,
 8. köra motordrivet fordon utanför väg markerad i bilaga 2.

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
 9. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
 10. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag för enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Bilaga 2 Torsebro - karta över infartsväg till parkering Pdf, 3.4 MB.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2024

Storlek: 41 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats.
N 56.107392, E 14.126859

Hitta mig

Barbastell.

Illustration: Katarina Månsson


Den ovanliga fladdermusarten barbastell har sina jaktmarker i reservatet. Barbastellen är mycket sällsynt och globalt hotad. Med mycket stor tur kan man få se barbastellen fladdra förbi en sen kväll när den jagar småfjärilar.

Mer information

Byggnadsminne Torsebro krutbruk

Kulturmiljöprogram Torsebro

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss