Forsakar med Lillaforsskogen

Forsakar är en djup ravin med flera forsande vattenfall, omgiven av en trolsk och sägenomspunnen bokskog som får utvecklas fritt. De fallna träden kanske ser stökiga ut, men de lägger grunden för en hög biologisk mångfald.

Undvik trängsel under helger


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Parkeringen är ofta full under helger. Kanske cykla hit eller göra en långvandring genom området? Trängseln är störst vid entréer och rastplatserna intill. Nedan finns tips på reservat som brukar vara lite lugnare.

Ekedala

Hörrödsåsen

En djup ravin i skogen

Den trolska ravinen vid Forsakar är enligt sägnen ett verk av jättar. Vetenskapen menar istället att ravinen mejslats ut av stora mängder vatten från smältande inlandsisar. Vattenmassorna bröt tvärs genom längsgående bergsryggar, till exempel vid Pysslingakyrkan och Pysslingaberget. På andra ställen hann vattnet inte nöta sig genom berget och där finns idag vattenfall.

Carl von Linné besökte Forsakar på sin Skånska resa 1749 och imponerades av den djupa ravinen: ”Floden hade gravit sig så djupt, att sidorna stodo branta och höga som kyrkomurar.”

Övre fallet och nedre fallet

Det övre fallet har en fallhöjd på 7,4 meter och det nedre, som är delat av en avsats, har en total fallhöjd på 10,6 meter. Avsatsen, ”karet”, har gett upphov till namnet Forsakar.

Bland pysslingar och småkryp

Det finns många historier om sagoväsen vid Forsakar. Vid vattenfallen spelar näcken och i skogen lockar skogssnuan unga män att gå vilse. Vid Pysslingaberget och Pysslingkyrkan bor troll och pysslingar.

Men man behöver inte tro på pysslingar och småtroll för att få syn på märkliga småkryp. Våren 1942 hittade zoologiprofessor Per Brinck flera bokskogslöpare. Det är en stor skalbagge som Linné påstod fanns i Sverige på 1700-talet, en uppgift som ansågs tvivelaktig ända tills Brinck fann den vid Forsakar nästan 200 år senare. Bokskogslöparen är ovanlig och rödlistad i Sverige. Vid Forsakar finns många andra ovanliga organismer, särskilt bland insekter och små snäckor. En hotad snäcka som finns i reservatet är lamellsnäckan.

Bevarad mångfald

I naturreservatet får naturen i huvudsak utvecklas fritt. Därför avverkas nästan inga träd, och de flesta träd som blåser omkull får ligga kvar för att gynna den biologiska mångfalden. Mängden gammal och död ved i reservatet gör att de fyra hackspettsarterna gröngöling, spillkråka, större hackspett och mindre hackspett trivs i reservatet. Längs med bäckfåran i ravinen har man chans att se strömstare, som har en av sina få skånska häckningslokaler i Forsakar, samt forsärla. Gärdsmyg är en annan vanlig syn nere i ravinen.

Lillaforsskogen

2006 utvidgades reservatet norrut och kom därmed att omfatta även Lillaforsskogen – en fuktig och näringsrik ask- och almdominerad ädellövskog med flera bäckar. Området kallades förr för ”Killehagen” och nyttjades som ängsmark, något en del vidkroniga träd i skogen vittnar om. I Lillaforsskogen har man funnit 46 mossarter, varav 8 är så kallade signalarter som indikerar att skogen är skyddsvärd.

Besökstips

På grund av risken för fallande träd och grenar avråds besökare från att använda stigen som går i ravinens botten. Många av träden i de höga ravinbranterna är angripna av röta vilket gör att de kan falla eller brytas av utan förvarning.

Den rödvita markerade stigen som följer ravinkanten är en trevlig promenad. Stigen passerar på södra sidan av ravinen en utsiktsplattform. Här du kan se nedre fallet ovanifrån.

Höga branter finns på flera platser längs stigen så iaktta försiktighet och ha barn under uppsikt.

A ravine in the woods

According to legend, the bewitching ravine at Forsakar was created by giants. But scientists claim that it was chiselled out by enormous quantities of meltwater from the inland ice. The water masses cut straight through longitudinal ridges, as can be seen for example at Pysslingakyrkan and Pysslingaberget. In other places, the water didn’t have time to wear through the rock, and that is where we now have waterfalls.

Carl Linnaeus visited Forsakar on his journey to Scania in 1749 and was impressed by the deep ravine: “The river had dug itself so deep, that the sides were steep and tall as church walls.”

Upper and lower falls

The upper fall has a drop of 7.4 metres; the lower fall, which is divided by a ledge, has a total drop of 10.6 metres. The name Forsakar originates from “karet”, the basin-shaped ledge.

Forsakar folklore

There are many stories about legendary creatures at Forsakar. The Näcken, a water spirit, plays at the waterfalls, and the Huldra lures young men into the forest to get lost. Trolls and pixies live by Pysslingaberget and Pysslingkyrkan.

But you don’t have to believe in pixies and fairies to encounter strange creatures. In spring 1942, zoology professor Per Brinck found several specimens of the blue ground beetle. Carl von Linné had claimed its existence in Sweden in the 18th century but was not believed until Brinck’s discovery at Forsakar almost 200 years later. The blue ground beetle is a rare and threatened species in Sweden. Many other rare organisms, especially small insects and gastropods, can be found at Forsakar.

Preserved diversity

Within the reserve, nature is largely allowed to develop freely. Very few trees are cut down, and most trees that are felled by the wind are left on the ground. Some people may think this looks untidy, but it is actually a necessity for preserving the biological diversity.

Foto: Länsstyrelsen Skåne

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Forsakar i form av piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • klättra i ravinsluttningarna vid vattenfallet
  • elda
  • tälta
  • bryta kvistar, plocka pinnar eller skada död ved

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. göra upp eld,

2. framföra motordrivet fordon, rida eller cykla, annat än på allmän väg,

3. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

5. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt skada vegetation i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,

6. klättra i ravinsluttningarna nedströms övre fallet,

7. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning, informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna,

8. nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller för det rörliga friluftslivet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 118 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Stor parkering i söder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.825583, E 14.076722

Norra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.831167, E 14.066972

Hitta mig


Längs med bäckfåran i ravinen har man chans att se strömstare. Strömstaren är den enda tättingen i Europa som både kan dyka och simma. Ibland springer den längs med bottnen på jakt efter nattsländelarver och andra småkryp.
Illustration: Katarina Månsson