Ekedala

I Ekedala gömmer sig ett ålderdomligt kulturlandskap i sluttningen ned mot Segeholmsån. Du upplever det genom att följa en 1 kilometer lång rundslinga. Eller går du upp i de övre beteshagarna och njuter av utsikten. Nere i dalgången slingrar sig Segesholmsån fram. Och i sluttningen på andra sidan ån breder den naturskogslika ädellövskogen ut sig. Block och träd är kraftigt mossbevuxna tack vare den höga luftfuktigheten.

Ålderdomligt kulturlandskap

Nere i ådalen finns rester av ett äldre, mycket tilltalande, kulturlandskap med stengärdsgårdar, odlingsrösen och fägator som minner om tidigare generationers slit. Större delen av detta område har varit betesmark, men mindre delar har även varit åkermark en gång i tiden. Området har delvis vuxit igen men här finns bland annat grova fristående bokar och sälgar. På marken växer smalbladiga gräs, ljung och johannesört. På våren breder mattor av sippor, vårlök och svalört ut sig nere i dalen.

Artrikt vatten

Segesholmsån har rent och klart vatten och är opåverkad av rensningar inom reservatets gränser. Mängden block och död ved är därför mycket hög i den strömmande ån. Bottenfaunan är synnerligen artrik och hyser flera olika arter av dagsländor, bäcksländor, nattsländor och bäckvattenbaggar. Strömstaren, som livnär sig på vattenlevande småkryp, kan ses i ån.

Gammal ädellövskog

På andra sida ån, i åsens sluttningar, breder ädellövskogen ut sig. De flesta av träden är mellan 150 och 175 år gamla. På sina ställen är bokskogen ogallrad och naturskogslik. Här finns osedvanligt höga träd liksom gamla, grova och döda träd samt en stor mängd tickor. På marken växer myskmadra, tandrot, gulplister och blåsippa. Den höga luftfuktigheten och långa skogliga kontinuiteten gör att block och träd är kraftigt mossbevuxna med arter som skånsk sprötmossa, skör lansmossa, källtuffmossa och sipperkrypmossa.

Friluftsliv

I Ekedala finns en parkering och en kort rödmarkerad slinga på 1 km. Den går ned genom betesmarkerna till den meandrande ån i dalen. Genom att ströva fritt upp i de övre beteshagarna väntar en fin utsikt över kulturlandskapet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Vy över dalgången. Foto: Alex Regnér

Vy över dalgången. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

  Vandringstips i skånska naturreservat

  Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Ekedala i form av piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • ställa upp husvagn/husbil över natten
 • bryta kvistar eller samla pinnar och ved för ex. eldning
 • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller naturföremål,

2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00 - 06:00,

3. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

4. gräva upp växter,

5. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

6. anordna tävling eller liknande arrangemang,

7. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

8. placera eller sätta ut geocachar eller liknande,

9. på land eller i vatten fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

10. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 22 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.799018, E 14.064894

Hitta mig

Skogsödla.

Illustration: Katarina Månsson


Skogsödlan kan ses i närheten av Ekedalas stenmurar. Ingen annan reptil i världen lever så långt norrut som skogsödlan. I Sverige finner man den hela vägen upp till kalfjället.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss