Risk för gräsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekedala

I Ekedala gömmer sig ett ålderdomligt kulturlandskap i sluttningen ned mot Segeholmsån. Du upplever det genom att följa en 1 kilometer lång rundslinga. Eller går du upp i de övre beteshagarna och njuter av utsikten. Nere i dalgången slingrar sig Segesholmsån fram. Och i sluttningen på andra sidan ån breder den naturskogslika ädellövskogen ut sig. Block och träd är kraftigt mossbevuxna tack vare den höga luftfuktigheten.

Ålderdomligt kulturlandskap

Nere i ådalen finns rester av ett äldre, mycket tilltalande, kulturlandskap med stengärdsgårdar, odlingsrösen och fägator som minner om tidigare generationers slit. Större delen av detta område har varit betesmark, men mindre delar har även varit åkermark en gång i tiden. Området har delvis vuxit igen men här finns bland annat grova fristående bokar och sälgar. På marken växer smalbladiga gräs, ljung och johannesört. På våren breder mattor av sippor, vårlök och svalört ut sig nere i dalen.

Artrikt vatten

Segesholmsån har rent och klart vatten och är opåverkad av rensningar inom reservatets gränser. Mängden block och död ved är därför mycket hög i den strömmande ån. Bottenfaunan är synnerligen artrik och hyser flera olika arter av dagsländor, bäcksländor, nattsländor och bäckvattenbaggar. Strömstaren, som livnär sig på vattenlevande småkryp, kan ses i ån.

Gammal ädellövskog

På andra sida ån, i åsens sluttningar, breder ädellövskogen ut sig. De flesta av träden är mellan 150 och 175 år gamla. På sina ställen är bokskogen ogallrad och naturskogslik. Här finns osedvanligt höga träd liksom gamla, grova och döda träd samt en stor mängd tickor. På marken växer myskmadra, tandrot, gulplister och blåsippa. Den höga luftfuktigheten och långa skogliga kontinuiteten gör att block och träd är kraftigt mossbevuxna med arter som skånsk sprötmossa, skör lansmossa, källtuffmossa och sipperkrypmossa.

Friluftsliv

I Ekedala finns en parkering och en kort rödmarkerad slinga på 1 km. Den går ned genom betesmarkerna till den meandrande ån i dalen. Genom att ströva fritt upp i de övre beteshagarna väntar en fin utsikt över kulturlandskapet.

Vy över dalgången. Foto: Alex Regnér

Vy över dalgången. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Ekedala i form av piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • ställa upp husvagn/husbil över natten
  • bryta kvistar eller elda pinnar eller insamlad ved
  • gräva upp eller plocka växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande mellan kl. 00.00 – 06.00,

3. gräva upp, eller plocka växter för kommersiellt bruk, eller samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

5. medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i koppel,

6. anordna tävling eller annan aktivitet som kan störa växt- och djurlivet,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

8. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt),

9. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 14 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.799056, E 14.065333

Hitta mig

Skogsödla.

Illustration: Katarina Månsson


Skogsödlan kan ses i närheten av Ekedalas stenmurar. Ingen annan reptil i världen lever så långt norrut som skogsödlan. I Sverige finner man den hela vägen upp till kalfjället.

Mer information

Karta för utskrift över Ekedala.

Karta för utskrift över Ekedala.

KARTA - för utskrift Pdf, 348.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsskylt Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt