Ekedala

Ekedala naturreservat är beläget på Linderödsåsens sluttning, norr om byn Hörröd. Här finner man såväl ålderdomliga betesmarker som ädellövskog med många gamla, grova träd. Genom reservatet rinner även Segesholmsån med sitt rena och artrika vatten.

Drygt 5 km söder om Degeberga ligger naturreservatet Ekedala. Området är beläget på Linderödsåsen och ligger på en höjd över havet på mellan 100 och 130 meter.

Ädellövskog med lång kontinuitet

På åsens sluttningar breder en ädellövskog av bok med inslag av ask och lönn ut sig. De flesta av träden här är mellan 150 och 175 år gamla. I delar av reservatet är bokskogen ogallrad och uppvisar naturskogskaraktär. Här finns osedvanligt höga träd liksom gamla, grova och döda träd samt en stor mängd tickor. I fältskiktet finner man arter som myskmadra, tandrot, gulplister och blåsippa. Den höga luftfuktigheten och långa skogliga kontinuiteten har gett upphov till att block och träd är kraftigt mossbevuxna av en mängd olika arter, bland annat skånsk sprötmossa, skör lansmossa, källtuffmossa och sipperkrypmossa.

Ålderdomligt kulturlandskap

Nere i ådalen finns rester av ett äldre, mycket tilltalande, kulturlandskap med stengärdsgårdar, odlingsrösen och fägator som minner om tidigare generationers slit. Större delen av detta område har varit betesmark, men mindre delar har även varit åkermark en gång i tiden. Området har delvis vuxit igen men här finns bland annat grova solitära bokar och sälgar. Fältskiktet domineras av smalbladiga gräs, ljung och johannesört. På våren breder mattor av sippor, vårlök och svalört ut sig nere i dalen.

Artrikt vatten

Segesholmsån har rent och klart vatten och är opåverkad av rensningar inom reservatets gränser. Mängden block och död ved är därför mycket hög i den strömmande ån. Bottenfaunan är synnerligen artrik och hyser flera olika arter av dagsländor, bäcksländor, nattsländor och bäckvattenbaggar. Strömstaren, som livnär sig på vattenlevande småkryp, kan ses i ån.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • ställa upp husvagn/husbil över natten
  • elda pinnar eller insamlad ved
  • bryta kvistar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande mellan kl. 00.00 – 06.00,

3. gräva upp, eller plocka växter för kommersiellt bruk, eller samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

5. medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i koppel,

6. anordna tävling eller annan aktivitet som kan störa växt- och djurlivet,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

8. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt),

9. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 14 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.799056, E 14.065333

Hitta mig


Skogsödlan kan ses i närheten av Ekedalas stenmurar. Ingen annan reptil i världen lever så långt norrut som skogsödlan. I Sverige finner man den hela vägen upp till kalfjället.
Foto: Alex Regnér

Mer information

InformationsskyltPDF

Vandringstips Trollalider-EkedalaWord

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.