Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ekedala

Här finner du en kort slinga på cirka en km som går genom det ålderdomliga kulturlandskapet. I naturreservatet gömmer sig en spännande dalgång. På sina ställen är bokskogen ogallrad och naturskogslik. Den höga luftfuktigheten och långa skogliga kontinuiteten gör att block och träd är kraftigt mossbevuxna. För en lite längre vandring kan du gå mellan Ekedala naturreservat och Mörkavad i södra utkanten av Degeberga, ca tre km.

Gammal ädellövskog

På åsens sluttningar breder en ädellövskogen ut sig. De flesta av träden är mellan 150 och 175 år gamla. På sina ställen är bokskogen ogallrad och naturskogslik. Här finns osedvanligt höga träd liksom gamla, grova och döda träd samt en stor mängd tickor. På marken växer myskmadra, tandrot, gulplister och blåsippa. Den höga luftfuktigheten och långa skogliga kontinuiteten gör att block och träd är kraftigt mossbevuxna med arter som skånsk sprötmossa, skör lansmossa, källtuffmossa och sipperkrypmossa.

Ålderdomligt kulturlandskap

Nere i ådalen finns rester av ett äldre, mycket tilltalande, kulturlandskap med stengärdsgårdar, odlingsrösen och fägator som minner om tidigare generationers slit. Större delen av detta område har varit betesmark, men mindre delar har även varit åkermark en gång i tiden. Området har delvis vuxit igen men här finns bland annat grova fristående bokar och sälgar. På marken växer smalbladiga gräs, ljung och johannesört. På våren breder mattor av sippor, vårlök och svalört ut sig nere i dalen.

Artrikt vatten

Segesholmsån har rent och klart vatten och är opåverkad av rensningar inom reservatets gränser. Mängden block och död ved är därför mycket hög i den strömmande ån. Bottenfaunan är synnerligen artrik och hyser flera olika arter av dagsländor, bäcksländor, nattsländor och bäckvattenbaggar. Strömstaren, som livnär sig på vattenlevande småkryp, kan ses i ån.

Friluftsliv

I Ekedala finns en parkering och en kort slinga på 1 km som går genom det ålderdomliga kulturlandskapet. För att få en lite längre vandring och möjlighet att uppleva den trolska Rallatédalen kan du gå mellan Ekedala naturreservat och Mörkavad i södra utkanten av Degeberga (ca 3 km). Från Ekedalas parkering går en markerad led ned i dalgången. Följ Segeholmsån nedströms. På vägen passerar du gården Rallaté och Trollemöllas sportfiske. Mörkavad ligger i korsningen Mörkavadsvägen - Trollemöllavägen. Välj sedan att gå tillbaka samma väg eller följ grusvägen (Mörkavadsvägen) tillbaka till Ekedala (totalt ca 6 km).

Vy över dalgången. Foto: Alex Regnér

Vy över dalgången. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Ekedala i form av piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • ställa upp husvagn/husbil över natten
  • bryta kvistar eller elda pinnar eller insamlad ved
  • gräva upp eller plocka växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande mellan kl. 00.00 – 06.00,

3. gräva upp, eller plocka växter för kommersiellt bruk, eller samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

5. medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i koppel,

6. anordna tävling eller annan aktivitet som kan störa växt- och djurlivet,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

8. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt),

9. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 14 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.799056, E 14.065333

Hitta mig

Skogsödla.

Foto: Alex Regnér


Skogsödlan kan ses i närheten av Ekedalas stenmurar. Ingen annan reptil i världen lever så långt norrut som skogsödlan. I Sverige finner man den hela vägen upp till kalfjället.

Mer information

Karta för utskrift över Ekedala.

Karta för utskrift över Ekedala.

KARTA - för utskrift Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Informationsskylt Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt