Hörrödsåsen

Hörrödsåsens naturreservat består av en rullstensås klädd med främst bokskog. Den varierade skogen med sina många gamla och döda träd hyser goda förutsättningar för en rik flora och fauna. Både norr och söder om åsen finns gamla alkärr med ett rikt växt- och djurliv.

Högrest getryggsås

Hörrödsåsens naturreservat ligger på den rullstensås som kallas för Jären. Det är en ås med ett mycket smalt krön och branta sidor, vilket gör den till en så kallad getryggsås – den största i östra Skåne.

Bokskog med död ved

Reservatet består till största delen av näringsrik bokskog. Den rika förekomsten av gamla och döda träd har gett upphov till en rik flora och fauna. Många ovanliga och rödlistade lavar återfinns i denna del av reservatet, bland annat stiftklotterlav och bokvårtlav. Här förekommer även de rödlistade svamparterna oxtungsvamp och koralltaggsvamp.

Sumpskog och kärr

I svackorna längs med getryggen finns lövsumpskogar med höga naturvärden. Här växer bland annat gullpudra, bäckbräsma och sumpförgätmigej. I närheten av sumpskogen finns även kärr med kraftigt fluktuerande vattenstånd. I kärrets vattensamling trivs den större vattensalamandern.

Foto: Anders Olsson

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • gräva upp växter
  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

3. gräva upp eller på annat sätt skada växter (inklusive mossor), lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

5. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

6. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

7. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 50 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.778083, E 14.037306

Hitta mig


I naturreservatet finns flera sällsynta lavar, bland annat bokvårtlaven. Bokvårtlaven växer främst på gamla bokar och ser ut som små, olivbruna vårtor. Tittar man riktigt nära på de mörka prickarna ser man ännu mindre vita fläckar spridda över ytan.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information