Egeside

Foto: Mayra Caldiz

De vidsträckta våtmarkerna intill nedre delen av Helgeån är ett paradis för fåglar! Våtmarkerna tillhör de båda naturreservaten Pulken-Yngsjön och Egeside, som ligger inom Biosfärområde Kristianstad Vattenrike. Det rika fågellivet upplevs bäst från Utemuseum Pulken, som också är ett fågeltorn.

Fuktiga marker på gammal sjöbotten

Fram tills 1775 bestod Egeside-området av en grund sjö, men när Helge å bröt sig ett nytt utlopp i havet sänktes vattenståndet med 60-70 cm. Idag utgörs Egeside istället av våtmarker, sanka buskmarker och sumpskogar som lockar till sig en mängd däggdjur och fåglar.

Svårtillgängligt reservat med rikt djurliv

En liten del av reservatet består av betade strandängar, men merparten av Egeside utgörs av sumpskog, videbuskage och bladvassar. Större delen av Egeside är därför svårtillgängligt. I de för människor otillgängliga delarna av reservatet trivs en rad däggdjur, bland annat älgar, hjortar och vildsvin. Fågellivet är särskilt rikt och en stor mängd arter häckar i området, däribland sommargylling, rosenfink, näktergal, mindre hackspett och brun kärrhök.

Friluftsliv

Egeside är svårtillgängligt och blött och saknar anordningar för besökare. Det rika fågellivet upplevs bäst från Utemuseum Pulken med fågeltorn i det angränsande naturreservatet Pulken-Yngsjön Länk till annan webbplats..

Welcome to Pulken-Yngsjön and Egeside Nature Reserves! The extensive wetlands by the lower reaches of the River Helge å are a haven for birds and have a rich flora. The Nature Reserves are both located within the Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve. The rich bird life is best observed from the Pulken Outdoor Museum, which is also a birdwatching tower. In spring, you can see large numbers of ducks, geese and waders on the open wet grasslands. The area is a resting place for thousands of cranes in late March/early April. Egeside Nature Reserve is home to many birds and wild animals, but has no easy access or facilities for visitors.

Brun kärrhök. Foto: Lars Svensson/ MOSTPHOTOS

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • lägga upp båt

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

2. bortföra död ved, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar,

3. göra upp eld,

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

5. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna,

6. på störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

7. lägga upp båt eller annan farkost.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

8. fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt störa djurlivet,

9. anordna militära övningar, tävlingar, läger- eller annan övningsverksamhet, (varvid samråd skall ske med berörd markägare).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 230 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig


Över vassruggarna i strandkanten kan man få se den bruna kärrhöken sväva fram i jakt på byten. Den flyger ofta med vingarna uppåtriktade i V-formation.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.