Hörby fälad

Hörby fälad är en enefälad som ligger i utkanten av Hörby. Det är en rest av ett ålderdomligt odlingslandskap som förr var typiskt för Skåne. Numera finns endast små rester kvar av dessa fäladsmarker. På Hörby fälad växer än idag den traditionella betesmarkens växter.

Typisk skånsk enefälad

Enefälader är typiska för Skåne, men numera finns endast små rester kvar av dessa vidsträckta betesmarker från förr. Ordet fälad är det skånska ordet för allmänning, som var en gemensamt brukad åker- och betesmark. Otaliga röjningsrösen spridda över hela reservatsområdet vittnar om att fäladen även brukats som åkermark. Det finns dessutom ett flertal stensättningar och två domarringar från järnålder.

Betesmarkens flora

Betesgynnade växter, som fårsvingel, stagg, ljung, stenmåra och ärenpris, växer mellan enar och rosenbuskar. På de torra sluttningarna väster om dammen blommar stora mängder backsippa i april–maj. I fuktigare partier förekommer darrgräs, humleblomster och mannagräs. Orkidén Sankt Pers nycklar står sydost om dammen. Både backsippa och Sankt Pers nycklar är fridlysta och förbjudna att plocka.

Lågedammens invånare

I reservatet ligger även en damm, Lågedammen. I och kring dammen finns ett rikt fågelliv. På tuvorna av bunkestarr häckar en vaksam skrattmåskoloni. Till dammens invånare hör också sothöna, knölsvan och smådopping.

Friluftsliv

Ett tätortsnära naturreservat som ligger på gångavstånd strax nordväst om Hörby. Skåneleden (SL2 nord till syd, etapp 9) passerar genom reservatet och här finns även andra småstigar som tar dig runt i fäladen. På andra sidan motorvägen ligger Fulltofta strövområde, och fem km norrut längs Skåneleden ligger Fulltofta Naturcentrum, strövområdets nav. Parkeringsmöjlighet finns vid Hörby sportcenter alldeles intill reservatet. Närmaste busshållplats, Magistergatan, ligger i Hörby cirka 1 km från reservatet

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • elda
  • gräva upp växter
  • framföra motorfordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. framföra vattenfarkost i Lågedammarna,

4. tälta,

5. göra upp eld,

6. gräva upp växter (inklusive mossor), lavar eller plocka vedlevande svampar eller växten slåttergubbe samt att plocka växter för kommersiellt bruk,

7. medföra hund som ej hålls i fysiskt koppel,

8. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

9. framföra motorfordon,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd

10. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

11. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

12. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-30

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1974

Storlek: 38 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Hörby sportcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.855694, E 13.641917

Hitta mig


Backsippan växer huvudsakligen i torra backar och är ganska sällsynt. Arten är fridlyst i hela Sverige samt i flera andra europeiska länder.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information