Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Fulltofta

Fulltofta gård och Fulltofta-Häggenäs är två reservat som gränsar till varandra och som båda ingår i det stora strövområdet Fulltofta. Området utgörs av ett gammalt godslandskap med stor variation. Inom Fulltofta-området finns såväl djupa ädellövskogar som fäladsmarker, dammar och bäckar. Reservatet har även en kustlinje längs med Ringsjöns östra strand som kan passa för bad. Fulltofta är ett mycket välbesökt friluftsområde och många besök utgår från Fulltofta Naturcentrum, en liten bit utanför reservatet.

Risbygd med naturvärden

Fulltofta är beläget inom den så kallade risbygden och kännetecknas idag av betade hagmarker, fuktiga alskogar och lövskogsdungar. Typiskt för området är ekhagarna. I och vid Kohagen, öster om Fiskarehus, står flera gamla och ihåliga jätteekar. Gäddeeken på höger sida om vägen innan Fiskarehus och Treklöften inne i Kohagen är två av dessa 500-åriga bjässar som är några av Skånes äldsta träd. Ekarna är hem för en mängd sällsynta lavar och insekter, bland annat den stora och spektakulära skalbaggen läderbagge. 

Stora däggdjur

De skiftande naturtyperna och den omväxlande vegetationen i reservatet skapar förutsättningar för ett rikt och varierat djurliv. Både älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, räv och vildsvin förekommer inom reservatet.

Östra Ringsjöns fågelliv

Reservatet omfattar även en betydande del av Östra Ringsjön. Här finns grunda sandstränder med sandbotten och sjön utgör en viktig rastplats för sjöfåglar som sångsvan, gräsand, brunand, knipa och storskrake. Nära Fulltofta kyrka och herrgården finns även ett storkhägn som är tillgängligt för besökare.

Fornlämningsrika marker

I området finns en stor mängd fornlämningar. Ringsjöns stränder har varit bebodda sedan stenåldern och här finns spår från flera olika historiska epoker. Stengärden, odlingsrösten, torpruiner, lämningar av kvarnar samt Fulltofta herrgård och kyrkan från 1100-talet bildar tillsammans en intressant kulturmiljö.

Strövområdet Fulltofta

De båda reservaten Fulltofta gård och Fulltofta-Häggenäs samt Östra Fulltofta Länk till annan webbplats. ingår eller gränsar till stiftelsen Skånska landskaps strövområde Fulltofta. I strövområdet finns flera vandringsleder, rastplatser, eldstäder och övernattningsmöjligheter. Många besökare utgår från Fulltofta naturcentrum som ligger en liten bit utanför naturreservaten.

Ett annat alternativ är att ta vägen ned till reservaten vid Ringsjön vid Fulltofta slott. Vägen går förbi Fulltofta storkhägn och slutar vid Gäddängen och Fiskarehus. Här finns badmöjligheter, toalett, rastplats med grill och en tillgänglighetsanpassad led och fågelplattform. Här finns även fina ekmiljöer. Två av Skånes äldsta ekar - Gäddeken och Treklöften står på vardera sida om vägen strax innan den vikar av till parkeringen.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Fulltofta gård och Fulltofta-Häggenäs

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • förstöra fast föremål eller ytbildning
  • sätta upp anslag och tipsrundor

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning

2. tälta eller uppställa husvagn annat än på härför avsedda platser

3. beträda besådd mark och

4. anbringa plakat, affisch, inskrift eller annan liknande anordning.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- att gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- att framföra motordrivet fordon

- att tälta eller uppställa husvagn

- att medföra ej kopplad hund

- att göra upp eld

- att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Fulltofta gård

Bildat: 1971

Storlek: 971 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Fulltofta-Häggenäs

Bildat: 1977

Storlek: 33 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne i samråd med markägaren

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Kronhjort.

Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne


Kronhjort eller kronvilt är efter älgen vårt största hjortdjur och Skånes landskapsdjur. Utanför parningstiden bildar honorna (hindarna) och ungdjuren flockar som leds av en dominant hona som ofta backas upp av sina döttrar. Handjuren (hjortarna) bildar egna ungkarlsflockar utan rangordning, vissa lever ensamma. Under parningstiden i september kan du med lite tur få höra hjortarnas mäktiga brölande nattetid.