Tegeldammarna-Lergravarna

Tegeldammarna-Lergravarna är ett kommunalt naturreservat i Höörs kommun. Reservatet omfattar den gamla lertäkt som förr tillhörde Gunnarps bruk. Idag består reservatet till största delen av fuktig skogsmark med ett stort inslag av död ved och ett rikt fågel- och insektsliv.

Präglat av industriell lertäkt

Reservatet är beläget strax norr om Tjörnarp, mellan de små byarna Ella och Gunnarp. Här fanns under istiden en issjö, där näringsrik lera avsattes. Redan 1850 bedrevs lertäkt i liten skala i området och något år senare avsattes 16 kappland (0,5 hektar) som gemensam lertäkt för Gunnarps by. Markerna var då öppnare och till vissa delar brukade som äng. 1898 startade tegelbruket i Gunnarp under industriella former och fortsatte sen sin verksamhet fram till 1958. Spåren efter lertäkt är fortfarande tydliga, med täkthål och jordvallar med matjord som schaktats bort för att komma åt leran.

Lövskog med mycket död ved

Idag präglas området av självföryngrad fuktlövskog och sumpskog som aldrig har röjts eller gallrats. Den speciella jordarten ger förutsättningar för krävande arter som skogsknipprot, tvåblad, svartvide och näbbstarr. Tillgången på död ved är stor, vilket ger möjlighet för en rik fauna av vedlevande insekter, samt insektsätande och hålbyggande fåglar. Skogsduva och ett flertal hackspettarter finns i området. I den öppna dammen häckar sångsvan.

Tätortsnära reservat

Det tätortsnära läget medför att området har stor betydelse som rekreationsområde och för undervisning.

Foto: Malin Andersson

Kontakt

Anton Klacka
Höörs kommun

E-post anton.klacka@hoor.se

Telefon 0413-282 13

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • elda
  • rida
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra eller på annat sätt skada block, levande eller döda träd och buskar

2. skada eller rubba stengärdsgårdar

3. plocka eller gräva upp växter

4. avsiktligt störa djurlivet

5. tälta

6. göra upp eld

7. medföra ej kopplad hund

8. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

10. rida

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1999

Storlek: 13 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Höörs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Den mindre hackspetten är en av europas minsta hackspettar. Under våren kan man höra den trumma, det gör den för att hävda sitt revir. Den mindre hackspetten knackar snabbt och ihållande i trumvirvlar som består av 10 till 30 slag.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Höörs kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gunnarps bruköppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.