Prästabonnaskogen

Prästabonnaskogens naturreservat bjuder in besökaren till ett ädellövskogsområde. Vältrampade stigar leder till badplatser, bryggor och grillplatser. Odlingsrösen och spår efter torvtäkt minner om långvarig mänsklig närvaro. Tjörnarps tågstation ligger strax intill.

Ädellöv, tickor och lavar

Delar av lövskogen består av skog som är över 150 år gammal. Här finns ganska gott om högstubbar och döda eller döende träd. De skapar förutsättningar för en riklig förekomst av trädlevande svampar. Många tickor börjar växa i skador på levande träd vilket gör att trädet så småningom dör eller bryts av. På så sätt skapas den döda ved som många svampar, lavar och insekter är beroende av.

Ungskog och sumpskog

Det centrala partiet av skogen växer på mark som en gång varit betad. Här är träden ungefär hundra år gamla eller yngre. Skogen ska få utvecklas fritt och efter hand kommer mängden av död ved att öka. Med tiden bildas en naturskogsliknande ädellövskog med allt vad det innebär för mångfalden av organismer. I öster finns en lövsumpskog med ask, al och glasbjörk.

Vingslag och stjärtslag

De döda eller döende träden blir mat och skydd för många småkryp och deras larver. Bordet är dukat för fladdermöss och fåglar. Hackspettar förstorar håligheter till sina bon som när de överges kan tas över av skogsduvor eller fladdermöss. I områdets västligaste del planeras en damm och en översilningsmark som lekplats för fisk, bland annat gädda som leker i mars-april.

Friluftsliv

Kom med tåget till Tjörnarp och gå rakt ut i naturen. Tre rundslingor utgår från järnvägsstationens västra sida: Tjörnarpssjön runt (5,8 km, röd) och Bokskogsrundan (3 km, grön) går båda genom Prästabonnaskogen. Här möts du av fin sjöutsikt och badmöjligheter i Tjörnarpssjön. Det finns även en nyskapad våtmark med utsiktsplattform och grillmöjligheter i reservatets sydvästra delar. Den blå rundan (Tegelbruksrundan 4,7 km) passerar bara förbi Prästabonnaskogen och fortsätter istället till det kommunala naturreservatet Tegeldammarna-Lergravarna Länk till annan webbplats.. På vägen dit passerar du den magnifika och historiskt intressanta ringugnen för tegelbränning i Gunnarp. Parkering finns vid tågstationen inne i byn och vid kyrkan. Vandringslederna börjar på västra sidan av stationsområdet. Från reservatet går även en förbindelseled (3 km) norrut till Skåneleden (SL2, nord till syd, etapp 6).

A broadleaved woodland area awaits visitors at Prästabonnaskogen Nature Reserve. Paths lead you to places where you can swim, jetties and barbequing areas. Clearance cairns and the remains from peat extraction remind us of a long history of human presence.

Broadleaves, brackets and lichens

Parts of the broadleaved woodland are more than 150 years old. There are quite a lot of standing dead or dying trees and logs here. This provides good conditions for plenty of wood-living fungi. Many brackets start to grow where living trees are damaged, which eventually results in the tree dying or breaking. This is how the decaying wood is created, that so many fungi, lichens and insects are dependent upon.

Young woodland and wet woodland

The central part of the woodland grows on land that was once grazed. Here the trees are up to around one hundred years old. The woodland will be allowed to develop naturally and with time, the amount of decaying wood will increase. A more natural, old growth woodland will be created gradually, with all the variety of associated organisms. To the east there is a wet woodland with ash, alder and downy birch.

Wing beats and fin beats

The dead or dying trees provide food and protection for many small creepy crawlies and their larvae. The table is thus laid for bats and birds. Woodpeckers make holes larger for their nests, which may then be taken over by stock doves or bats, when they are abandoned by the woodpeckers. In the most westerly part of the site, a pond with a wet flush area is planned to provide spawning grounds for fish, including pike that spawn in March-April.

Foto: Malin Andersson

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha okopplad hund
  • gräva upp växter
  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

5. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

6. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

7. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 42 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.001278, E 13.615944

Parkering vid Tjörnarps station Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.000722, E 13.631056

Hitta mig


Den ovanliga fladdermusarten barbastell har sina jaktmarker i reservatet. Barbastellen är mycket sällsynt och globalt hotad. Med mycket stor tur kan man få se barbastellen fladdra förbi en sen kväll när den jagar småfjärilar.
Illustration: Katarina Månsson