Prästabonnaskogen

Prästabonnaskogens naturreservat ligger mellan Tjörnarpssjön och Tjörnarps järnvägsstation. Lummig bokskog och vältrampade stigar leder till badplatser, bryggor och grillplatser. Gamla stenrösen minner om äldre tiders odlarmödor.

Ädellöv, tickor och lavar

Delar av lövskogen består av skog som är över 150 år gammal. Här finns ganska gott om högstubbar och döda eller döende träd. De skapar förutsättningar för en riklig förekomst av trädlevande svampar. Många tickor börjar växa i skador på levande träd vilket gör att trädet så småningom dör eller bryts av. På så sätt skapas den döda ved som många svampar, lavar och insekter är beroende av.

Ungskog och sumpskog

Det centrala partiet av skogen växer på mark som en gång varit betad. Här är träden ungefär hundra år gamla eller yngre. Skogen ska få utvecklas fritt och efter hand kommer mängden av död ved att öka. Med tiden bildas en naturskogsliknande ädellövskog med allt vad det innebär för mångfalden av organismer. I öster finns en lövsumpskog med ask, al och glasbjörk.

Vingslag och stjärtslag

De döda eller döende träden blir mat och skydd för många småkryp och deras larver. Bordet är dukat för fladdermöss och fåglar. Hackspettar förstorar håligheter till sina bon som när de överges kan tas över av skogsduvor eller fladdermöss. I områdets västligaste del planeras en damm och en översilningsmark som lekplats för fisk, bland annat gädda som leker i mars-april.

Friluftsliv

Kom med tåget till Tjörnarp och gå rakt ut i naturen. Tre rundslingor utgår från järnvägsstationens västra sida: Tjörnarpssjön runt (5,8 km, röd) och Bokskogsrundan (3 km, grön) går båda genom Prästabonnaskogen. Här möts du av fin sjöutsikt och badmöjligheter i Tjörnarpssjön. Det finns möjligheter att grilla på anvisade platser, men tänk på att ta med egen grillkol och att ta med ditt skräp hem. Det finns även en nyskapad våtmark med utsiktsplattform och grillmöjligheter i reservatets sydvästra delar. Den blå rundan (Tegelbruksrundan 4,7 km) passerar bara förbi Prästabonnaskogen och fortsätter istället till det kommunala naturreservatet Tegeldammarna-Lergravarna Länk till annan webbplats.. På vägen dit passerar du den magnifika och historiskt intressanta ringugnen för tegelbränning i Gunnarp. Parkering finns vid tågstationen inne i byn och vid kyrkan. Vandringslederna börjar på västra sidan av stationsområdet och finns samlade i foldern Vandringsleder från Tjörnarps station Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Från reservatet går även en förbindelseled (3 km) norrut till Skåneleden (SL2, nord till syd, etapp 6).

A broadleaved woodland area awaits visitors at Prästabonnaskogen Nature Reserve. Paths lead you to places where you can swim, jetties and barbequing areas. Clearance cairns and the remains from peat extraction remind us of a long history of human presence.

Broadleaves, brackets and lichens

Parts of the broadleaved woodland are more than 150 years old. There are quite a lot of standing dead or dying trees and logs here. This provides good conditions for plenty of wood-living fungi. Many brackets start to grow where living trees are damaged, which eventually results in the tree dying or breaking. This is how the decaying wood is created, that so many fungi, lichens and insects are dependent upon.

Young woodland and wet woodland

The central part of the woodland grows on land that was once grazed. Here the trees are up to around one hundred years old. The woodland will be allowed to develop naturally and with time, the amount of decaying wood will increase. A more natural, old growth woodland will be created gradually, with all the variety of associated organisms. To the east there is a wet woodland with ash, alder and downy birch.

Wing beats and fin beats

The dead or dying trees provide food and protection for many small creepy crawlies and their larvae. The table is thus laid for bats and birds. Woodpeckers make holes larger for their nests, which may then be taken over by stock doves or bats, when they are abandoned by the woodpeckers. In the most westerly part of the site, a pond with a wet flush area is planned to provide spawning grounds for fish, including pike that spawn in March-April.

Spång ut till plattformen med utsikt över våtmarken. Foto: Malin Andersson

Spång ut till plattformen med utsikt över våtmarken. Foto: Malin Andersson

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

  Vandringstips i skånska naturreservat

  Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha okopplad hund
 • gräva upp växter
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
 • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

5. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

6. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

7. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 42 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.001278, E 13.615944

Parkering vid Tjörnarps station Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.000722, E 13.631056

Hitta mig

Barbastell.

Illustration: Katarina Månsson


Den ovanliga fladdermusarten barbastell har sina jaktmarker i reservatet. Barbastellen är mycket sällsynt och globalt hotad. Med mycket stor tur kan man få se barbastellen fladdra förbi en sen kväll när den jagar småfjärilar.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss